Skip to content

Kernopdrachten

VIVEL heeft 7 kernopdrachten

VIVEL is een flexibele netwerkorganisatie. We werken samen met de mensen op het terrein, via projectgroepen.
De ondersteuning van de zorgraden en hun medewerkers is momenteel de belangrijkste opdracht van VIVEL.

Het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op een actieve manier ter beschikking stellen aan alle zorgaanbieders.
Om een goed beleid te kunnen voeren, gebaseerd op de reële noden en behoeften in de eerstelijnszone, hebben de zorgraden nood aan goede, bruikbare data. VIVEL wil die data ter beschikking stellen met een helder en overzichtelijk dashboard.

Het ontwikkelen van evidence-based strategieën, methodieken en implementatietools 
VIVEL gaat op zoek naar goede praktijken, bundelt ze en stelt ze digitaal ter beschikking voor de zorgraden. Om zo de organisatie van de eerstelijnszorg te ondersteunen. Dit geldt ook voor preventie in de eerste lijn. Het verzamelen van deze informatie gebeurt vooral via lerende netwerken. Met de integratie van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg worden ook methodieken en tools voor mantelzorgers samengebracht.

Advisering, coaching, vorming en sensibilisering.
VIVEL biedt ondersteuning op maat met praktijkadviezen, coachende begeleiding en vorming. Ook de andere opdrachten dragen hieraan bij. Fundamenteel is de wisselwerking en samenwerking met de zorgraden: zowel de noden, als de ontwikkelingen en de oplossingen worden lokaal afgetoetst. VIVEL wil een opleidingsaanbod voor alle zorgaanbieders ontwikkelen en uitvoeren om interprofessionele samenwerking te bevorderen.

Stimuleren van innovatie.
VIVEL is de eerste organisatie die zoveel kennis en expertise vanuit welzijn en zorg samenbrengt. Dit op zich is al innovatief. Met een nieuw platform willen we op termijn alle informatie beschikbaar stellen voor elke zorgaanbieder. Bij de opstart zal dit platform enkel over basisfunctionaliteiten beschikken, maar het is onze ambitie om deze interactieve tool uit te bouwen tot een digitaal informatiebaken voor alles wat de eerste lijn betreft.

Creëren en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.
Samen met het Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg (VIKZ) werkt VIVEL aan kwaliteitsindicatoren voor de eerste lijn. Als eerste stap ontwikkelen we een basiskader met een heldere visie, strategie en methodiek.

Advisering van de Vlaamse overheid
In eerste instantie focust deze adviesfunctie zich voornamelijk op het signaleren van noden en het delen van praktijkervaringen uit de eerstelijnszones. VIVEL vormt de schakel tussen de noden, ervaringen en good practices van de eerste lijn en de overheid, die het regelgevend kader schept. De Vlaamse Gemeenschap en de eerstelijnszorg adviseren en ondersteunen als er maatregelen ter bestrijding van een gezondheidscrisis worden uitgevoerd.

De kennis en de ondersteuning van de eerste lijn over mantelzorg en preventie uitbouwen
VIVEL is verantwoordelijk voor de opmaak en uitvoering van het nieuw Vlaams Mantelzorgplan (2022-2025). In het kader van een meer geïntegreerd zorglandschap en het nauwer betrekken van de eerstelijnszorg in het preventief gezondheidsbeleid en op basis van het eerstelijnsdecreet wordt VIVEL erkend als partnerorganisatie voor de Eerste lijn (2022-2024) met een extra opdracht rond preventie.

Gerelateerde artikelen