Laatst aangepast op 22/05/2020

Welkom

Wij zijn het Vlaams Instituut voor Eerste Lijn, een VZW, gevestigd te LAKENSESTRAAT 76 – 1000 BRUSSEL met ondernemingsnummer 0720.947.550 (hierna « VIVEL », « ons » of « wij/we»).VIVEL treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring (hierna « Privacyverklaring ») leggen we uit welke persoonsgegevens wij als verwerkingsverantwoordelijke van u (hierna « u » of « uw ») verwerken via onze website www.vivel.be (hierna « Website ») en wat uw rechten in dit kader zijn. Als u na het lezen van deze Privacyverklaring toch nog vragen zou hebben, gelieve ons dan te contacteren via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring vermeld worden (zie titel 9 hieronder).

VIVEL verbindt er zich toe om de wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens te respecteren, waaronder doch niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (« GDPR ») alsook enige (toekomstige) nationale of internationale wet -of regelgeving tot verduidelijking, uitvoering of in navolging van de GDPR (hierna « Toepasselijke Privacywetgeving »).

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring worden begrippen zoals « verwerken », “verwerker”, “verwerkingsverantwoordelijke” of “persoonsgegevens” geïnterpreteerd conform de Toepasselijke Privacywetgeving

De Website kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben. VIVEL is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites. We kunnen ook linken naar andere websites die worden beheerd door VIVEL of aan VIVEL gelieerde bedrijven die onder hetzelfde of afzonderlijke privacybeleid vallen. Als u deze websites bezoekt via onze Website, moet u het privacybeleid van die websites lezen, zodat u kunt begrijpen hoe ze uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Gedetailleerd overzicht van de verwerking

VIVEL verwerkt uw persoonsgegevens via de Website als volgt :

Doeleinden

Categorieën persoonsgegevens

Rechtsgrond

Functioneren en verbeteren van onze Website

IP adres

We vragen uw toestemming voor niet strikt noodzakelijke/ essentiële cookies

De persoonsgegevens verzameld door strikt noodzakelijke/essentiële cookies verwerken we op grond van ons gerechtvaardigd belang

Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kan weigeren gelieve onze Cookieverklaring na te lezen: Cookie Policy

Klanten -en orderbeheer in het kader van een overeenkomst/dienst (oa. klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen en leveringen, de facturatie, het beantwoorden van vragen via het contactformulier)

Identificatiegegevens (naam), contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, kantoor- en/of woonadres), gegevens in verband met (eerdere) bestellingen, de inhoud van specifieke vragen/problemen

Noodzaak voor uitvoering overeenkomst

Direct marketing via elektronische post (nieuwsbrieven, acties en promoties omtrent onze producten en diensten)

Naam en e-mailadres

Toestemming

 

Wanneer het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, kan een weigering om noodzakelijke informatie mee te delen het verlenen van onze diensten belemmeren of onmogelijk maken.

Delen met derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen wij persoonsgegevens delen met onze professionele partners en dienstverleners. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit commercialiseren naar derden toe. In het kader van een eventuele reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten, kunnen gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten evenwel aan derden worden overgedragen.

In beperkte gevallen kunnen wij ook verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving, zoals in het kader van fraudebestrijding of beveiligingsproblemen, of om onze rechten te beschermen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende een redelijke termijn die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden en onze gerechtvaardigde belangen, in functie van onze contractuele relatie, om aan wettelijke vereisten of bewaartermijnen te voldoen, of in het kader van gebruikelijke retentiemechanismen die redelijkerwijs beperkt zijn in tijd (back-ups).

Voor meer informatie over de bewaartermijnen die van toepassing zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens die in titel 9 hieronder vermeld worden.

Uw rechten

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken, hebben het recht om indien en voor zover van toepassing en in elk geval overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving:

  • inzage te verkrijgen in hun persoonsgegevens;
  • hun persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen;
  • hun persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • de verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;
  • hun persoonsgegevens te laten overdragen;
  • voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, hun toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u ons contacteren per post of via info@vivel.be. Wij zullen uw vraag behandelen overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

U heeft bovendien ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,  contact(at)apd-gba.be).

Internationale doorgifte

Indien wij  uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde land of aan een internationale organisatie (ook buiten de EER), zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen die door de Europese Commissie worden geacht een ‘passend’ beschermingsniveau te bieden (een lijst van passende derde landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie);.

In het andere geval, met name wanneer uw persoonsgegevens niet naar een land worden verzonden dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen wij met de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt passende waarborgen voorzien (bijvoorbeeld de standaard contractuele bepalingen van de EU of bindende voorschriften) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

U verkrijgt op aanvraag meer inlichtingen en een kopie van de toepasselijke waarborgen via het contactadres vermeld in titel 9 hieronder.

 

Veiligheid

Wij passen minstens de gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, verspreiding of onrechtmatige toegang.

 

Aanpassing van de Privacyverklaring

 VIVEL kan deze Privacyverklaring aanpassen in overeenstemming met bepaalde technische, juridische of commerciële vereisten en ontwikkelingen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen rekening houdend met het belang van de wijzigingen die we doorvoeren. U kan de datum waarop deze Privacyverklaring het laatst werd gewijzigd bovenaan deze verklaring terugvinden.

 

Contactgegevens

Voor meer informatie kan u ons contacteren via info@vivel.be. U kan onze Data Protection Officer (DPO) eveneens contacteren via ditzelfde adres (info@vivel.be).