Skip to content

Mantelzorg

het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, ingekanteld bij VIVEL, coördineert het nieuwe Vlaamse Mantelzorgplan en de communicatie.

In mei lanceerden we een nieuw Vlaams Mantelzorgplan! Vanuit het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, ingekanteld bij VIVEL, coördineerden we het onderzoekstraject en de opmaak van dit nieuwe plan, dat het (h)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers centraal stelt.

Naar een nieuw plan

In mei lanceerden we een nieuw Vlaams Mantelzorgplan! Vanuit het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, ingekanteld bij VIVEL, coördineerden we het onderzoekstraject en de opmaak van dit nieuwe plan, dat het (h)erkennen en ondersteunen van mantelzorgers centraal stelt. Naast (h)erkenning is er een grote nood aan betere ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers. Tot enkele jaren geleden was er in Vlaanderen geen geïntegreerd mantelzorgbeleid. VIVEL voerde – in samenwerking met onderzoekers verbonden aan de Academie Voor De Eerste Lijn, mantelzorgers zelf, maar ook met experten uit verschillende domeinen zoals werk en onderwijs – onderzoek naar hoe een Vlaams Mantelzorgbeleid eruit zou moeten zien.
Het onderzoek leidde tot een aantal beleidsprioriteiten die op hun beurt geleid hebben tot het nieuw Vlaams mantelzorgplan 2022-2024.
De uitvoering van het plan wordt gecoördineerd door het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, ingekanteld bij VIVEL. Met onze coördinatie zetten we sterk in op samenwerking en betrokkenheid van verschillende organisaties, beleidsdomeinen en -niveaus. Samen met partners vanuit Onderwijs, Opgroeien, Werk, Jeugd, geestelijke gezondheidszorg, Zorg en Welzijn streven we naar brede implementatie en maatschappelijk draagvlak voor het nieuw Vlaams mantelzorgbeleid.

Het plan in een notendop

Er werden na prioritering vijf projecten uitgewerkt door de zes erkende mantelzorgverenigingen en het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. De Vlaamse Overheid investeert 1 miljoen euro aan relancemiddelen om deze projecten de komende twee jaar uit te voeren, samen met talrijke partners: 

  1. Mantelzorgbeleid op het werk

Eén op drie Vlamingen is mantelzorger, en zeven op tien combineert dit met een job. De kans is dus groot dat minstens één van jouw collega’s geconfronteerd wordt met deze evenwichtsoefening. Dit project sensibiliseert onder andere werkgevers en personeelsdiensten om aandacht te hebben voor mantelzorgers op de werkvloer. Naast infosessies en opleidingen worden ‘A tot Z’-begeleidingstrajecten ontwikkeld, die werkgevers ondersteunen bij het installeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. 

  1. Mantelzorgondersteuning bij scharniermomenten

Scharniermomenten in de zorg, zoals een opname in een ziekenhuis of woonzorgcentrum, zijn ook voor de mantelzorger ingrijpende momenten. Toch worden ze op deze cruciale momenten, wanneer ze met veel vragen zitten, vaak vergeten. Dit project wil zorgprofessionals sensibiliseren en de tools aanbieden om mantelzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij het zorgproces en beslissingen over de zorg van hun naaste. 

  1. Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers moeten net als andere jongeren kunnen deelnemen aan alle facetten van het leven. Er wordt in dit project ingezet op sensibilisering en het uitrollen van projecten in het onderwijs, waardoor jonge mantelzorgers in deze dagelijkse context beter (h)erkend en ondersteund worden. Via sensibiliseringscampagnes vergroot men de zichtbaarheid van jonge mantelzorgers in de maatschappij. 

  1. Psychologische begeleiding bij mantelzorgers

Mantelzorgers zijn de stille helden van de zorg. Vaak iets té stil. Ze schenken hun aandacht aan de noden van de degene voor wie ze zorgen en zien dat als vanzelfsprekend, maar ook hun draagkracht kent zijn grenzen. Dit project sensibiliseert rond de bespreekbaarheid van psychische noden bij mantelzorgers en voorziet in laagdrempelige vormen van psychosociale ondersteuning. 

  1. Optimalisatie van de website mantelzorgers.be

Mantelzorgers zien niet langer het bos door de bomen van verlofstelsels, premies en statuten die verspreid zitten over verschillende instanties. Met de vernieuwing en promotie van de website www.mantelzorgers.be, wordt voorzien in een centraal informatiepunt dat basisinformatie rond mantelzorg toegankelijk en helder bundelt. 

Vragen? Contacteer ons!

Ontdek alles over Mantelzorg

Ontdek alles over Mantelzorg

Op deze website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg vind je alle informatie voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Een initiatief met steun van de Vlaamse overheid.

Ga naar mantelzorgers.be

Gerelateerde artikelen