VIVEL VZW – PRIVACYVERKLARING  VIVEL LEER- EN DEELPLATFORM

Datum laatste wijziging: 15/12/2022

1. Inleiding

Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, met maatschappelijke zetel te Lakensestraat 76 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0720.947.550 (hierna “VIVEL”, “we/wij” of “ons/onze”) verbindt zich als verwerkingsverantwoordelijke om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (“AVG”), evenals elke toepasselijke nationale wetgeving ter uitvoering daarvan (“Toepasselijke Privacywetgeving”).

In deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring“) lichten we toe hoe VIVEL persoonsgegevens verwerkt in het kader van de samenwerking, het platform van de VIVEL Academie (hierna “VIVEL Academie”) en het deelplatform dat VIVEL ter beschikking stelt. Daarnaast worden uw rechten en hoe u deze kan uitoefenen uiteengezet.

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring toch nog vragen heeft, kan u contact met ons opnemen via gdpr@vivel.be.

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring krijgen begrippen zoals “persoonsgegeven”, “verwerken”, “verwerker” en “verwerkingsverantwoordelijke” de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Toepasselijke Privacywetgeving.

Onze websites vermelden soms links naar sites van derden. Het gebruik door deze derden van uw persoonsgegevens valt niet onder deze Privacyverklaring; lees aandachtig de privacyverklaring van de derde partij om meer te weten over hun gebruik en bescherming van uw persoonsgegevens.

2. Overzicht van de verwerking van persoonsgegevens door VIVEL

Hieronder geven wij een overzicht van de types persoonsgegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor wij ze verwerken en de toepasselijke juridische basis.

2.1. Persoonsgegevens

In het kader van VIVEL Academie verzamelt VIVEL volgende persoonsgegevens van Gebruikers:

 • Identificatie- en contactgegevens (naam, telefoonnummer, (e-mail)adres…);
 • Professionele gegevens (eerstelijnszone, beroep, plaats van tewerkstelling, …);
 • Gegevens met betrekking tot gevolgde cursussen (deelname, leerstatistieken, …)
 • Persoonsgegevens via het contactformulier op de website www.vivelacademie.be
 • Persoonsgegevens verzameld via functionele en analytische cookies.

In het kader van het deelplatform dat o.a. bestaat uit het hosten van een omgeving in Microsoft, Yammer, Teams, SharePoint, OneDrive en andere Microsoft tools voor het opslaan van documenten en het creëren van channels, verwerkt VIVEL de volgende gegevens m.b.t. het gebruik van het platform: 

 • Datum, tijdstip en locatie; 
 • Betrokken applicatie;
 • IP-adres; 
 • Authenticatievorm. 

2.2. Doeleinden en juridische basis

Wij verzamelen en verwerken bovenvermelde persoonsgegevens van Gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer en de organisatie van VIVEL Academie en het deelplatform: deze verwerkingen gebeuren op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • Het informeren van leden aan de hand van nieuwsbrieven over de activiteiten van VIVEL en VIVEL Academie: deze verwerkingen gebeuren op grond van toestemming. 
 • Het opvolgen van gevolgde vormingen en activiteiten en uitreiken van certificaten: deze verwerkingen gebeuren op grond van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het opvolgen van trends en analyseresultaten met betrekking tot vormingen: deze verwerkingen gebeuren op grond van ons gerechtvaardigd belang;
 • Het delen van de generieke e-mailadressen van de 60 zorgraden via Excel op de website www.vivel.be. Deze verwerking gebeurt op grond van toestemming.  
 • De persoonsgegevens die door gebruik van cookies verzamelen, verwerken we conform de toepasselijke wetgeving in dat kader ofwel op grond van uw voorafgaande toestemming (i.e. voor niet-strikt noodzakelijke/functionele cookies) ofwel op grond van ons gerechtvaardigd belang (i.e. voor strikt noodzakelijke/functionele cookies). Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, lees onze Cookieverklaring.

Gelieve er rekening mee te houden dat wanneer de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, de weigering of het onvermogen om deze persoonsgegevens te verstrekken ons mogelijks belet deel te nemen aan VIVEL Academie en/of het deelplatform.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 

Wanneer u zich registreert als deelnemer van VIVEL Academie of het VIVEL deelplatform zullen we uw persoonsgegevens delen met derde partijen die ons diensten verlenen met oog op het aanbieden door VIVEL van de Academie en het deelplatform. Hieronder vallen de volgende categorieën van derde partijen:

 • Derde partijen die VIVEL Academie of het deelplatform onderhouden;
 • Derde partijen die instaan voor de analyse van de persoonsgegevens ter verbetering van VIVEL Academie en het deelplatform;
 • Derde partijen die instaan voor de opvolging van de aanwezigheden;
 • Externe trainers en opleiders van VIVEL Academie met wie we uw persoonsgegevens in functie van de uitoefening van hun opdracht delen. We komen met hen overeen dat deze persoonsgegevens niet kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.

VIVEL sluit met deze derden verwerkersovereenkomst overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving, zodoende kunnen wij garanderen dat ook zij de nodige maatregelen nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

4. Internationale doorgifte

In het geval dat we uw persoonsgegevens overdragen aan een derde land of internationale organisatie (dwz. buiten de EER), zullen we ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens in principe enkel worden overgedragen aan derde landen die door de Europese Commissie geacht worden een “passend” beschermingsniveau te bieden (een lijst van adequate landen is beschikbaar op de website van de Europese Commissie), of als uw persoonsgegevens niet naar een land worden gestuurd dat een passend beschermingsniveau biedt, zullen we passende waarborgen treffen bij de entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt (bijvoorbeeld de EU-modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsregels) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

Als u meer informatie of een kopie van deze waarborgen wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: gdpr@vivel.be.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving worden uw persoonsgegevens bewaard zolang we een legitieme zakelijke behoefte hebben om ze te verwerken, bijvoorbeeld voor bepaalde persoonsgegevens een maximale bewaartermijn van 10 jaar na inschrijving voor VIVEL Academie of voor een redelijke periode in overeenstemming met onze legitieme belangen voor bewaring. Wanneer we niet langer een legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze anonimiseren of verwijderen, of als dit niet mogelijk is, zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is. Indien wij uw gegevens toch wensen te bewaren voor een langere termijn zullen wij hiervoor uw expliciete toestemming vragen.

Voor meer informatie over de bewaartermijnen die gelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact met ons opnemen via de contactgegevens in Titel 9 hieronder.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

VIVEL stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen. Verschillende functies binnen VIVEL zien toe op de naleving van de Toepasselijke Privacywetgeving en de beveiliging van uw persoonsgegevens, onze infrastructuur en systemen.

Het aantal medewerkers binnen vzw VIVEL dat toegang heeft tot uw gegevens is bovendien beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Deze medewerkers zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen en worden opgeleid om correct om te gaan met uw persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt bovendien slechts toegang tot uw persoonsgegevens verleend voor zover ze dit nodig hebben om hun taken in het kader van VIVEL Academie of het deelplatform van VIVEL naar behoren uit te voeren.

7. Uw rechten en hoe deze uit te oefenen 

Voor zover van toepassing en in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door VIVEL in het kader van VIVEL Academie en het deelplatform:

 • U kunt toegang vragen tot en een kopie krijgen van alle persoonsgegevens die we over u hebben verwerkt;
 • U kunt ook vragen dat alle persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, worden gecorrigeerd of aangevuld;
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens verzoeken.
 • U kunt ook kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door contact op te nemen met VIVEL via het onderstaande e-mailadres (Titel 9) of door de uitschrijf-link te gebruiken in elke direct marketingcommunicatie.
 • Als we uw persoonsgegevens met uw toestemming verzamelen en verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft evenwel geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres gdpr@vivel.be. We zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

8. Aanpassingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. De datum van laatste aanpassing vindt u steeds bovenaan deze Privacyverklaring terug. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

Contact

In geval van vragen over deze Privacyverklaring, voor klachten, of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via gdpr@vivel.be.

U kan onze Functionaris gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) via hetzelfde e-mailadres contacteren.