Skip to content

Doelgerichte zorg

Wat is doelgerichte zorg?

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte-en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven. 

Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de doelstellingen van een persoon én het versterken van de mogelijkheden om de levenskwaliteit te maximaliseren.

De omschakeling van een probleemgerichte benadering naar een doelgerichte benadering is niet eenvoudig. Dit vereist ondersteuning. Een ondersteuning die we bieden via training en opleiding. 

VIVEL zet in op een tweeluik. Enerzijds lanceren we een open basisopleiding. Die heeft tot doel zoveel mogelijk mensen te informeren en sensibiliseren over wat en hoe. Daarnaast stellen we een duurzame en zorgvuldige implementatie op het terrein voorop via een interprofessionele training. 

Wat komt aan bod in deze opleiding?

De basistraining vertrekt vanuit het perspectief van een persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON) zelf. Vanuit dit perspectief wordt er uitgelegd op welke manier doelgerichte zorg voor jou relevant en helpend kan zijn. Na deze cursus weet je wat doelgerichte zorg is en hoe je er mee aan de slag kan en met welke tools.

Tijdens de interprofessionele training is er veel aandacht voor de visie van de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON). Daarom zal er tijdens deze training ook steeds een vertegenwoordiger van de PZON deelnemen aan de verschillende opleidingsmomenten. Na deze (fysieke) opleiding kan je als zorgprofessional aan de slag met hands-on technieken en bouw je kennis op om zorg rond de doelen van de PZON te organiseren en interdisciplinaire samenwerking tussen de eerstelijnsactoren te faciliteren.

Wat maakt deze opleiding uniek?

Er zijn recent heel wat tools ontwikkeld die doelgerichte zorg nastreven. Momenteel is er echter onduidelijkheid over hoe deze verschillende tools voor doelgerichte zorg zich tot elkaar verhouden en ontbreekt het aan een algemene leidraad voor de implementatie van doelgerichte zorg in de praktijk.

Met de training rond doelgerichte zorg wordt er gestreefd om zowel algemene als specifieke handvaten aan te bieden om zelf, als persoon, mantelzorger, zorgaanbieder, aan de slag te gaan met doelgerichte zorg.

Ontdek de opleidingen

De training bestaat uit twee delen: een basistraining en een training voor professionele zorgaanbieders.

Basistraining doelgerichte zorg

Deze open opleiding is online beschikbaar en voor iedereen vrij toegankelijk.

Interprofessionele training doelgerichte zorg

Deze (fysieke) opleiding is voor zorgaanbieders werkzaam in de eerste lijn. Ze wordt via een piloottraject uitgerold in vijf eerstelijnszones.
Samenwerken staat centraal

Doelgericht werken kan je niet alleen. Daar heb je anderen voor nodig. Samenwerken staat centraal: met de PZON en zijn of haar mantelzorger in het middelpunt. Samen vormen zij het zorgteam die elkaar kennen en vertrouwen. Samen zorgen ze ervoor dat de levensdoelen en zorgdoelen zich tot elkaar verhouden.

Voor de realisatie van dit project gaf VIVEL via de Academie Voor De Eerste Lijn  de opdracht aan het team doelgerichte zorg van UGent. De opleiding kwam tot stand met de samenwerking van volgende innovatoren en hun tools:

Clever staat voor: Context, Levensverhaal, Emoties, Vaste waarden, Engagement en Relevantie. Met de CLEVER-methodiek is het mogelijk om in de eerste lijn doelgerichte zorg te realiseren. Lees meer

Met deze tool  worden teams bewust over het Waarom van Doelgerichte/ Persoonsgerichte zorg 2.0.  Welke verwachtingen men zelf heeft en tegen welke dilemma’s men loopt. Daarnaast krijgt men inzichten en handvatten over hoe je je werkwijze kan afstemmen op verschillende type patiënten. Lees meer

Doelzoeker helpt je nadenken over wat je belangrijk vindt in je leven, wat je graag doet en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, het helpt je om concrete levensdoelen te formuleren die je vervolgens kan gebruiken in gesprek met je zorgverleners. Lees meer

Samen stimuleren, versterken en versnellen we de uitbouw van Positieve Gezondheid: gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Lees meer

De Samenspraakfiche is een instrument dat door mantelzorgers kan ingevuld worden en die aanleiding geeft tot gezamenlijk overleg. Het helpt om de verwachtingen van de drie stakeholders van goede zorg, namelijk zorgvrager, professionele hulpverlener en mantelzorger, op elkaar af te stemmen. Lees meer

Deze tool biedt inzicht in zorgsituaties, in de gewenste resultaten of doelen van de zorg en de middelen om deze doelen te bereiken. Daarnaast geeft de tool een methode om samen met zorgvragers, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners tot heldere en gedragen afspraken te komen, al dan niet vastgelegd in een zorgplan en een gemeenschappelijke taal voor een persoonsgerichte en open kijk op zorg. Lees meer

Meer informatie?

Daarnaast lanceert het Fonds Daniel de Coninck (Koning Bouwewijnstichting)  een projectoproep: ‘Doelgerichte zorg in de eerste lijn bevorderen. Deze oproep wil personen met zorg- en ondersteuningsnoden en eerstelijnsprofessionals aanmoedigen om ervaring op te doen met en de omslag naar doelgerichte zorg te versnellen. 

Wil jij op de hoogte blijven rond doelgerichte zorg? Volg ons dan op sociale media, of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief.