Skip to content

VIVEL

Zorgraden

Wat is een eerstelijnszone?

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

De eerstelijnszones zijn de basis van de hervormingen in de eerstelijnszorg:

Wat is een zorgraad?

De zorgraad is het bestuursorgaan van een eerstelijnszone. Het is een vzw met vertegenwoordigers uit zorg, welzijn, lokale besturen, personen met een zorg- en ondersteuningsnood en optionele partners.

De zorgraden hebben heel wat opdrachten in hun zone. Ze worden daarbij ondersteund door VIVEL, die voor hen o.a. een vormingsprogramma zal uitwerken.

De voorlopige zorgraden hebben als prioritaire opdrachten:

 1. Het organiseren van afstemming binnen hun eerstelijnszone
  • tussen de zorgaanbieders onderling;
  • tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod;
  • tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers.
 2. Het stimuleren van de interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking en gegevensdeling tussen de zorgaanbieders in de eerstelijnszone.
 3. Het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders in de eerstelijnszone groeperen.
 4. Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal voor de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen.
 5. Het aanleveren van gegevens aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de Sociale Kaart.

De definitieve zorgraden hebben een ruimere opdracht. Concreet gaat het om volgende  opdrachten die zich situeren zich op 4 niveaus:

1. Op het niveau van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn zorgteam

 • Aanbieden van ondersteuning bij de coördinatie van complexe en chronische zorg
 • Zorgen voor interdisciplinaire samenwerking
 • De personen met een zorg- en ondersteuningsnood en informele zorgaanbieders ( = mantelzorgers en vrijwilligers) betrekken als volwaardige partner in de zorg

2. Op het niveau van de buurten en wijken in de eerstelijnszone: zorgen voor informele en buurtgerichte zorg door

 • Ondersteuning van het lokaal sociaal beleid (afstemming van de lokale sociale hulp- en dienstverlening)
 • Ondersteuning van het Geïntegreerd Breed Onthaal
 • Samenwerking tussen formele en informele zorgaanbieders stimuleren

3. Op het niveau van de eerstelijnszone:

 • Zorgen voor een goede analyse van vraag en aanbod en voorstellen uitwerken voor een betere afstemming ( = ‘populatiemanagement’)
 • De zorgaanbieders helpen zich beter te organiseren
 • Vorming aanbieden
 • Het klachtenbeleid ondersteunen
 • Digitale gegevensverwerking en een actuele sociale kaart stimuleren
 • Signalen oppikken en oplossingen voorstellen

4. Op regionaal en Vlaams niveau

 • Overleggen met de regionale zorgplatformen over het zorgaanbod
 • Medewerking verlenen aan het Vlaamse kwaliteitsbeleid
 • Meewerken aan de realisatie van de gezondheids- en welzijnsdoelstellingen
 • De zorgraden zijn het kloppend hart van de eerstelijnszones. Zij brengen kennis en kunde samen vanuit verschillende disciplines, samen met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood

Kick-off

Lerend Netwerk Zorgraden

VIVEL organiseert bijeenkomsten voor medewerkers en voorzitters van de zorgraden. Via de lerende netwerken willen we mensen stimuleren om kennis te delen en aan te reiken, noden aan te geven, goede praktijken delen, samenwerkingen over de zones te stimuleren… Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals vorming, coaching, intervisie. Een eerste bijeenkomst op Vlaams niveau, vond plaats. op 19 en 25 november 2019

VIVEL

Een vraag of een goed idee?