Skip to content

VIVEL

Zorgraden

Wat is een eerstelijnszone?

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

De eerstelijnszones vormen de basis van de hervormingen in de eerstelijnszorg:

 • lokale zones met 75.000 tot 125.000 inwoners
 • worden gevormd door 1 of meerdere gemeenten
 • met een voldoende groot draagvlak
 • worden aangestuurd door een zorgraad
 • met een belangrijke rol voor de lokale besturen (OCMW en gemeente)
 • en met een focus op de persoon met zorg- en ondersteuningsnood

De lijst met contactgegevens van de zorgraden vind je hier.

Wat is een zorgraad?

De zorgraad is het bestuursorgaan van een eerstelijnszone. Het is een vzw met vertegenwoordigers uit zorg, welzijn, lokale besturen, personen met een zorg- en ondersteuningsnood en optionele partners.

De zorgraden hebben heel wat opdrachten in hun zone. Ze worden daarbij ondersteund door VIVEL, die voor hen vormingen en activiteiten uitwerkt  op basis van hun noden en behoeften.

De zorgraden hebben een ruime opdracht. Concreet gaat het om volgende  opdrachten die zich situeren zich op 4 niveaus:

1. Op het niveau van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn zorgteam

 • Aanbieden van ondersteuning bij de coördinatie van complexe en chronische zorg
 • Zorgen voor interdisciplinaire samenwerking
 • De personen met een zorg- en ondersteuningsnood en informele zorgaanbieders ( = mantelzorgers en vrijwilligers) betrekken als volwaardige partner in de zorg

2. Op het niveau van de buurten en wijken in de eerstelijnszone: zorgen voor informele en buurtgerichte zorg door

 • Ondersteuning van het lokaal sociaal beleid (afstemming van de lokale sociale hulp- en dienstverlening)
 • Ondersteuning van het Geïntegreerd Breed Onthaal
 • Samenwerking tussen formele en informele zorgaanbieders stimuleren

3. Op het niveau van de eerstelijnszone:

 • Zorgen voor een goede analyse van vraag en aanbod en voorstellen uitwerken voor een betere afstemming ( = ‘populatiemanagement’)
 • De zorgaanbieders helpen zich beter te organiseren
 • Vorming aanbieden
 • Het klachtenbeleid ondersteunen
 • Digitale gegevensverwerking en een actuele sociale kaart stimuleren
 • Signalen oppikken en oplossingen voorstellen

4. Op regionaal en Vlaams niveau

 • Overleggen met de regionale zorgplatformen over het zorgaanbod
 • Medewerking verlenen aan het Vlaamse kwaliteitsbeleid
 • Meewerken aan de realisatie van de gezondheids- en welzijnsdoelstellingen

COVID-19-opdrachten voor de zorgraden

In het kader van een mogelijke heropflakkering van COVID-19 heeft de Vlaamse Regering een aantal opdrachten in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie aan de  zorgraden toegewezen. Dit omdat uit de eerste golf bleek dat zorgraden heel wat taken op zich genomen hebben en dus zeer geschikt zijn om hierin een belangrijke rol op te nemen. Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Kick-off

Lerend Netwerk Zorgraden

VIVEL organiseert bijeenkomsten voor medewerkers en voorzitters van de zorgraden. Via de lerende netwerken willen we mensen stimuleren om kennis te delen en aan te reiken, noden aan te geven, goede praktijken delen, samenwerkingen over de zones te stimuleren… Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals vorming, coaching, intervisie. Een eerste bijeenkomst op Vlaams niveau, vond plaats. op 19 en 25 november 2019

VIVEL

Een vraag of een goed idee?