Skip to content

Zorgraden

Wat is een eerstelijnszone?

Eerstelijnszones zijn opgericht om de samenwerking tussen lokale overheden, zorgaanbieders en de persoon met zorg- en ondersteuningsnood te faciliteren en te ondersteunen. In Vlaanderen en Brussel zijn er 60 eerstelijnszones. Een eerstelijnszone is een gebied van 75.000 tot 125.000 inwoners, en omvat 1 of meerdere gemeenten.

Het doel? Een effectieve en kwaliteitsvolle eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. De eerstelijnszorg werd de afgelopen jaren grondig hervormd. De eerstelijnszones vormen de basis van deze hervorming.

Wil je weten in welke eerstelijnszone jij woont of werkt? Surf naar eerstelijnszone.be 

Wat is een zorgraad?

Een zorgraad is de door het eerstelijnsdecreet opgerichte structuur die binnen zijn werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

Een zorgraad heeft de juridische vorm van een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid die rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel mag uitkeren of bezorgen behalve voor het belangeloze doel dat in de statuten bepaald is. In de praktijk zijn zorgraden dus VZW’s met een bestuursorgaan en een algemene vergadering.

Download hier de lijst van contactgegevens zorgraden.

De zorgraden zijn opgericht op 1 juli 2020. In zeer korte tijd namen ze hun rol en plaats op in de eerste lijn. Dit door flexibel in te spelen op de noden uit hun zone. Tijdens de Covid-19 crisis kregen ze er heel wat opdrachten bij. Dankzij het multidisciplinaire karakter van de zorgraad, slagen ze erin snel mensen samen te brengen en afspraken te maken.

Ze worden daarbij ondersteund door VIVEL met vormingen en activiteiten uitwerkt  op basis van hun noden en behoeften.

De zorgraden hebben een ruim aantal basisopdrachten. Daarnaast kunnen optionele opdrachten aan hen worden toegekend inspelend op de lokale kennis en contacten in de eerstelijnszone.  Ook tijdens de COVID-19 pandemie voeren zij een aantal belangrijke opdrachten uit: klik hier voor meer informatie.

De zorgraden werken op 4 deeldomeinen:

1. Op het niveau van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn zorgteam

 • Aanbieden van ondersteuning bij de coördinatie van complexe en chronische zorg
 • Zorgen voor interdisciplinaire samenwerking
 • De personen met een zorg- en ondersteuningsnood en informele zorgaanbieders ( = mantelzorgers en vrijwilligers) betrekken als volwaardige partner in de zorg

2. Op het niveau van de buurten en wijken in de eerstelijnszone: zorgen voor informele en buurtgerichte zorg door

 • Ondersteuning van het lokaal sociaal beleid (afstemming van de lokale sociale hulp- en dienstverlening)
 • Ondersteuning van het Geïntegreerd Breed Onthaal
 • Samenwerking tussen formele en informele zorgaanbieders stimuleren

3. Op het niveau van de eerstelijnszone:

 • Zorgen voor een goede analyse van vraag en aanbod en voorstellen uitwerken voor een betere afstemming ( = ‘populatiemanagement’)
 • De zorgaanbieders helpen zich beter te organiseren
 • Vorming aanbieden
 • Het klachtenbeleid ondersteunen
 • Digitale gegevensverwerking en een actuele sociale kaart stimuleren
 • Signalen oppikken en oplossingen voorstellen

4. Op regionaal en Vlaams niveau

 • Overleggen met de regionale zorgplatformen over het zorgaanbod
 • Medewerking verlenen aan het Vlaamse kwaliteitsbeleid
 • Meewerken aan de realisatie van de gezondheids- en welzijnsdoelstellingen

Kick-off

Lerend Netwerk Zorgraden

VIVEL organiseert bijeenkomsten voor medewerkers en voorzitters van de zorgraden. Via de lerende netwerken willen we mensen stimuleren om kennis te delen en aan te reiken, noden aan te geven, goede praktijken delen, samenwerkingen over de zones te stimuleren… Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals vorming, coaching, intervisie. Een eerste bijeenkomst op Vlaams niveau, vond plaats. op 19 en 25 november 2019

VIVEL

Een vraag of een goed idee?