Zipster – digitaal doorverwijzingsplatform

Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat vraag en aanbod voor psychosociale noden beter op elkaar afstemt. VIVEL faciliteert dit pilootproject en wil zo de onderlinge multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners vergemakkelijken. In 2022 zullen in totaal vijftien eerstelijnszones aan de slag gaan met Zipster. Na een positieve evaluatie hopen we het systeem in 2023 in nog meer zones uit te rollen.

Hoe het werkt?

Zipster, een online platform, geeft de zorgverlener een overzicht van de doorverwijzingsmogelijkheden om de psychosociale noden van de zorgvrager te ondersteunen. Daarbij overloopt de zorgverlener samen met de zorgvrager een vragenlijst om de psychosociale noden in beeld te brengen. Vervolgens suggereert Zipster lokale organisaties en initiatieven waar de zorgvrager bij terecht kan. Deze tool helpt zorgverstrekkers makkelijker hun weg te vinden naar de juiste doorverwijzing.

Steeds in samenspraak met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood wordt de geschikte doorverwijzing gekozen. Vervolgens geeft de zorgverlener via het platform aan dat de zorgvrager wenst gecontacteerd te worden. Die optie is belangrijk. Zo wordt een drempel weggenomen voro mensen die aarzelen om contact te zoeken. En, niet onbelangrijk, geeft dit gemoedsrust bij de zorgverlener: als de zorgvrager gecontacteerd zal worden en dus geholpen zal worden, geeft het voldoening te weten dat er actie ondernomen wordt na hun vraag.

15 pilootprojecten

Momenteel is Zipster al geïmplementeerd in enkele eerstelijnszones in Antwerpen en in West-Vlaanderen. In de loop van 2022 zullen er in totaal vijftien eerstelijnszones instappen op dit pilootproject. Voordat Zipster in werking wordt genomen in één van de geselecteerde eerstelijnszones, wordt het aanbod minutieus samengesteld en gescreend door de zorgraad en de partners. Goed om weten; de tool is complementair met de vernieuwde sociale kaart die in 2022 verschijnt. Daarnaast kunnen lokale organisaties en buurtinitiatieven (bv. cultuur, sport…) opgenomen worden in het platform.

Na een positieve evaluatie is het de bedoeling in 2023 de tool verder uit te rollen.

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum – een van de grondleggers

Geert Van de Voorde, voorzitter van Eerstelijnszone Antwerpen Centrum, geeft aan dat hun zorgraad sinds 2020 hiermee aan de slag is. En meer nog, zelf mee aan de basis stond bij de ontwikkeling van oa de vragenlijst.

 

Als zorgraad vonden we het uitbouwen van een sterk netwerk van zorg- en welzijnsactoren een prioritaire taak met duidelijke doorverwijzing van de burger. Zipster was de ideale methodiek hiervoor.
Geert Van de Voorde
voorzitter van Eerstelijnszone Antwerpen Centrum

Het grootste voordeel ziet Geert in het feit dat de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood op een gerichte manier doorverwezen kan worden. Zo gaat hij verder: “Verder worden er contacten gelegd met belangrijke actoren in onze zone en leert iedereen elkaar kennen.  Zo biedt Zipster de mogelijkheid om een betere link te leggen tussen zorg en welzijn. Het biedt een opportuniteit om mensen samen te brengen en samen te laten werken rond eenzelfde doel.”

Dat de uitrol een tijdsinvestering vraagt, staat buiten kijf. “Desalniettemin zijn we ervan overtuigd dat dit een zeer waardevolle investering is waarvan de vruchten in de toekomst geplukt worden.”

Momenteel ligt de werking van Zipster in zone Antwerpen Centrum wat stil, gezien de drukte in de huisartsenpraktijken en andere prioritaire taken.  Maar aan ambitie geen gebrek sluit Geert Van de Voorde het gesprek af: “Het in kaart brengen van het lokale aanbod op wijkniveau en organisaties op de nulde lijn. Het opnieuw promoten van Zipster bij doorverwijzers (breder dan enkel huisartsen), het organiseren van netwerkmomenten,… staan op de planning”.