Vlaamse Regering investeert in uitvoering nieuw Vlaams Mantelzorgplan

De Vlaamse Regering heeft het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan definitief goedgekeurd. Door 1 miljoen euro te investeren, beklemtonen ze het belang van mantelzorg, met erkenning van de meerwaarde van mantelzorg voor het zorg- en welzijnslandschap en de samenleving. Het mantelzorgplan stelt het erkennen, herkennen en ondersteunen van mantelzorgers centraal.

Voor de uitwerking van het plan rekent viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits op het Vlaams Mantelzorgplatform en het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, dat sinds 2020 onder VIVEL valt.

Uitwerking van het nieuwe Mantelzorgplan

Het nieuwe Mantelzorgplan kwam tot stand na een intensieve samenwerking tussen het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de verschillende mantelzorgverenigingen. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, ingekanteld bij VIVEL, zal ook bij de uitwerking van het plan een coördinerende rol opnemen. Concreet bieden we projectondersteuning en coaching aan de trekkers van de projecten. We coördineren ook communicatie-acties rond het mantelzorgplan en de verschillende projecten.

Mantelzorger zijn, is één van de mooiste rollen die je als mens kan opnemen. Zorg dragen voor wie je lief hebt, is de basis van een samenleving. Maar het kan soms emotioneel zwaar zijn. Waardering voor de zorg die iemand opneemt en gepaste ondersteuning kunnen mantelzorgers helpen de zorg vol te houden. Met het nieuwe mantelzorgplan spelen we daar volop op in. Alle acties van het plan zijn even belangrijk, maar de projectsubsidies leggen de focus op de combinatie werk–mantelzorg, jonge mantelzorgers en psychologische begeleiding.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Om de doelstellingen van het plan concreet uit te werken, werden de acties in het plan ondergebracht in vier clusters en geprioriteerd. Op basis van deze vier clusters werden thematische werkgroepen opgericht (aangehaald in bovenstaand schema). Deze thematische werkgroepen zullen verschillende deelprojecten op poten zetten. Daarvan vallen vier deelprojecten onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Mantelzorgplatform.

Deze vier deelprojecten gaan over:

  1. Mantelzorgbeleid op het werk

Zeven op tien mantelzorgers hebben een job. Het is dus belangrijk dat zij ook (h)erkend worden op de werkvloer. Dit project sensibiliseert personeelsdiensten, werkgevers en werknemers en zorgt voor de implementatie van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

  1. Mantelzorgondersteuning bij scharniermomenten

Mantelzorgers geven vaak aan dat ze bij een opname van hun dierbare in een zorginstelling nog onvoldoende gehoord worden. Bij dit project worden mantelzorgers via proeftrajecten volwaardig betrokken bij belangrijke scharniermomenten zoals bijvoorbeeld de verhuizing naar een woonzorgcentrum. Luisteren naar hun verhaal en informatie verschaffen zijn hierbij cruciaal.

  1. Jonge mantelzorgers

Mantelzorgers zijn er in alle leeftijden. In dit project wordt er aandacht besteed aan de jongsten onder hen. Want er is nood aan een bewustmakingstraject voor zorgaanbieders, jeugddiensten en onderwijsinstellingen inzake jonge mantelzorgers.

  1. Psychologische begeleiding voor mantelzorgers

Mantelzorger zijn, leidt soms tot emotioneel zware momenten. Met dit project wordt er in psychologische begeleiding voorzien voor mantelzorgers. Dat gebeurt via ondersteuning aan de hand van de eerstelijnspsychologische functie en via psycho-educatiepakketten.

Daarnaast staat ook de optimalisering van de website www.mantelzorgers.be op de agenda. Hiermee zetten we in op een centraal en helder toegangspunt voor basisinformatie over mantelzorg. Het verstrekken van heldere en toegankelijke informatie is dan ook van uiterst belang bij een goede ondersteuning van mantelzorgers. Dit optimaliseringstraject wordt uitgevoerd door het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (VIVEL) in nauwe samenwerking met het Vlaams Mantelzorgplatform.

Ondertussen hopen we dat het mantelzorgplan de eerstelijnsorganisaties, zorgraden en lokale besturen blijft inspireren om ook lokaal aan de slag te gaan met én voor mantelzorgers.

De projecten lopen van 1 december 2022 tot en met 31 december 2024.