VIVEL draagt bij tot preventie in de eerste lijn

Het preventielandschap heeft er met VIVEL een nieuwe partner bij!

 

 

VIVEL neemt sinds dit jaar een preventie-opdracht op, met als doel preventie meer ingang te doen vinden in de brede eerste lijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties preventie, de Vlaamse Logo’s, beroepsgroepen en organisaties met terreinwerking. Bestaande preventiemethodieken die hun effectiviteit reeds hebben bewezen, willen we zo breder implementeren in de eerste lijn. We vinden het daarbij cruciaal dat deze methodieken vanuit een multidisciplinair perspectief worden benaderd. VIVEL betrekt dus niet alleen profielen binnen de medische zorg, maar het brede scala aan actoren binnen de eerste lijn.

 

Het bestuursorgaan van VIVEL besloot, met goedkeuring van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), om in de eerste plaats te werken rond een doorgedreven voltrekking van Halt2Diabetes (H2D) en Bewegen op Verwijzing (BOV). Daarnaast zullen we onder andere inzetten op de methodiek Onder 4 Ogen van Sensoa 

 

Om deze preventie-opdracht vorm te geven, verwelkomden we in september drie nieuwe stafmedewerkers. Elien Geeraerts, Hannah Verlooy en Hannelore Storms zetten samen hun schouders onder het traject, met als doel een verruimde en meer doeltreffende implementatie van de methodieken vanuit een brede bril. Onderaan dit artikel vind je welke preventiethema’s zij opvolgen, en hoe je hen kan contacteren.  

Verbinden

Verbindingen leggen, dat doen de drie stafmedewerkers onder andere door deelname aan werk-, stuur-, advies- en -evaluatiegroepen. Dat is belangrijk voor de inhoudelijke opvolging, om signalen op te vangen en om het perspectief van de eerste lijn in te brengen. Intern wordt eveneens de link gelegd tussen thema’s zoals gezondheidsvaardigheden, diversiteit en populatiemanagement.  

 

Ook inclusie is binnen preventie een relevant thema. Zo hebben we bijzondere aandacht voor het bereiken van kwetsbare groepen. ‘Equity’ is dan ook een belangrijke component van de Quintuple Aim, het kompas dat VIVEL hanteert. Binnen preventie wordt er gewerkt volgens het principe van het Proportioneel Universalisme (PU). Onder andere tijdens de vaccinatiecampagne merkten we hoe belangrijk het is om hier aandacht voor te hebben. 

 

"We zullen vertrekken vanuit de noden die er zijn op het (eerstelijns)terrein én vanuit de goede praktijken. Het is zeker niet de bedoeling om het warm water te gaan uitvinden. Als netwerkorganisatie ligt onze expertise vooral in het verbindende. We willen vooral een katalysator zijn."

Quintuple Aim
Faciliteren

"Het is niet onze bedoeling om dé expert te worden in elk preventiethema. Er zijn al tal van partnerorganisaties die daarin expertise hebben opgebouwd. We willen vooral faciliteren, ervoor zorgen dat 1 plus 1 gelijk is aan 3"

“Via het netwerk dat vanuit VIVEL werd opgebouwd, willen we methodieken dichter bij

de eerstelijnszones brengen, samen met de verschillende preventieactoren.” vertelt
Hannah. 

 

In eerste instantie neemt VIVEL een faciliterende rol op bij de implementatie van Bewegen op Verwijzing (BOV) en Halt2Diabetes (H2D). Om deze methodieken verder ingang te doen vinden in de brede eerste lijn, tekenen we samen met de betrokken stakeholders een optimalisatie-traject uit. Vanuit VIVEL willen we eerstelijnszones ondersteunen bij de verdere implementatie van beide methodieken. Dit betekent concreet dat we eerstelijnszones met elkaar in contact willen brengen, zodat ze goede praktijken kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren.   

 

Om zicht te krijgen op (ondersteunings)noden, op succesfactoren en barrières voor de realisatie van BOV en H2D, gaan we aan de slag met data die reeds voorhanden is: uit de omgevingsanalyses, beleids- en actieplannen van eerstelijnszones, werkgroepen van methodieken, signalen vanuit de Vlaamse Logo’s,…  We zullen ook bijkomende informatie verzamelen, via een eigen bevraging. 

 
Aan de slag

Onze stafmedewerkers mochten de afgelopen weken met tal van organisaties kennismaken. Ondertussen werden ook de eerste verkennende en inventariserende stappen gezet. Zo worden er binnenkort allerlei initiatieven georganiseerd voor de eerstelijnszones en zijn we op 3 december te gast op de inspiratiedag rond HALT2Diabetes. Deze dag wordt georganiseerd door de Diabetesliga die momenteel ook bezig is met de campagne ‘1 op 10 personen heeft diabetes. 1 op 3 weet het nog niet’ om bewustmaking te creëren rond diabetes.

 

Contacteer onze stafmedewerkers preventie voor de volgende thema’s

Elien Geeraerts

 • Alcohol, drugs, tabak, valpreventie, bevolkingsonderzoeken
  naar kanker, milieugezondheid (vanuit de insteek schadelijke stoffen) en
  Bewegen op Verwijzing.  
 • E-mail: elien.geeraerts@vivel.be 

Hannah Verlooy

 • Geestelijke gezondheidsbevordering, relaties
  & seksuele gezondheid, voeding, HALT2Diabetes 
 • E-mail: hannah@vivel.be

Hannelore Storms:  

 • Mondgezondheid, epidemiologie/infectieziekten
  en vaccinatie, populatiemanagement, lokaal preventiebeleid  
 • E-mail: hannelore@vivel.be