RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerste lijn

De RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerste lijn heeft als doel psychologische zorg toegankelijk maken, op het niveau van het opstarten én op het niveau van de prijs.

Via de conventie is er een potentieel van 32 netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken.

Het aanbod dekt psychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Dit gebeurt via zorg in de eerste lijn voor algemeen psychisch welbevinden en ook via meer gespecialiseerde zorg wegens een ernstig onderliggend psychologisch probleem. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Alle gedetailleerde info kan je hier terugvinden op de website van het RIZIV. 

Wat is de stand van zaken?

  • Op het niveau van de netwerken zijn bijna alle lokale coördinatoren aangeworven, zij zullen verder contact opnemen met de zorgraden en belangrijke lokale partners voor de verdere uitrol van de conventie.
  • Met hulp van de zorgraden hebben de netwerken een goede geografische verdeling van het zorgcontingent kunnen uitwerken.
  • Momenteel zijn de netwerken volop op zoek naar verstrekkers (klinisch psychologen /orthopedagogen maar ook andere zoals zorg- en welzijnsmedewerkers of ervaringsdeskundigen) die de zorg kunnen opnemen. Indien er verstrekkers geïnteresseerd zijn kunnen ze met hun netwerk contact opnemen.
  • Verschillende zorgraden droegen al bij tot de opsomming van mogelijke nuttige vindplaatsen, en tonen hierbij nogmaals de meerwaarde van de lokale samenwerking met de zorgraden in deze conventie aan. Bij andere netwerken loopt de reflectie nog, en mag men zeker proactief mee nadenken waar mogelijk.
  • Organisaties kunnen ook psychologen /orthopedagogen in loondienst in de conventie opnemen (vb: huisartsenpraktijk, OCMW,…), wie hierin geïnteresseerd is kan contact opnemen met de netwerken.
  • De verschillende overheden geven aan positieve echo’s te ontvangen vanuit het terrein rond de hechtere samenwerking die nu tussen de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden ontstaat.


Wat kan ik doen als professional?

Als professional kan je contact opnemen met een netwerk. De contactgegevens van de netwerkcoördinatoren vind je in de lijst met netwerken voor kinderen en jongeren en lijst met netwerken voor volwassenen

Terugvinden welk netwerk actief is waar je woont? Dat kan via: 


Een informerend webinar volgt

Vanuit de VIVEL werkgroep (VAZG, FOD, VVKP, Zorgnet Icuro, CAW, Domus Medica, VVSG, Diensten maatschappelijk werk / ziekenfondsen, Steunpunt Mantelzorg, Expertise centra) bekijken we met verschillende stakeholders om voor de zomer extra te informeren rond de conventie aan de hand van een webinar, een save the date volgt later.