Traject ‘PZON meer betrekken in de zorgraad’ opgestart

De persoon met een zorg en ondersteuningsnood (PZON) meer betrekken in de zorgraad is een thema waarop we vanuit VIVEL willen inzetten. Daarom schreven we een bestek uit om ons daarbij te helpen. Twee organisaties die indienden op het bestek bleken complementair aan elkaar. Samen schreven zij een aangepast voorstel uit.

PZON bestek toegewezen

Het bestek werd gegund aan Hefboom en Artevelde Hogeschool. Zij zijn sinds november 2021 volop aan de slag met dit traject.

Hefboom heeft de zorgraden in het verleden al ondersteund met hun actieplannen. Artevelde Hogeschool maakt deel uit van de Academie voor de Eerste Lijn en zet samen met VIVEL via haar afdeling ergotherapie onder meer in op doelgerichte zorg. De combinatie van consultancy ondersteuning en wetenschappelijke inzichten zullen een kwalitatief implementatietraject op maat opleveren.

Trajectverloop

Starten doen ze met een stakeholderanalyse. Zo zullen ze het landschap van actoren die actief zijn rond PZON- en burgerparticipatie in kaart brengen. Nadien zal een overleg georganiseerd worden met deze actoren om te kijken in welke mate zij aan de noden van de PZON en de zorgraden tegemoet kunnen komen, in samenspraak met VIVEL.

Volgende stappen:

  1. Opsporen van enerzijds bestaande praktijken via bevraging binnen de zorgraden en anderzijds detecteren van bijkomende noden van de PZON. Deze noden synthetiseren en analyseren.
  2. Naar een consistent geheel: deze analyses koppelen aan de noden van zorgraden (via focusgroepen of andere methodieken).
  3. Verwerken resultaten bevraging en hierover rapporteren in een voorstel van plan van aanpak met concrete voorstellen van acties tav VIVEL en de zorgraden

Dit traject moet uitmonden in een plan van aanpak voor alle zorgraden, dat ook de basis zal vormen voor de ondersteuning vanuit VIVEL.