Publicatie rapport: “Bevraging uitrol RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn”

VIVEL is in oktober 2022 gestart met een bevraging rond de uitrol van RIZIV Conventie Psychologische Zorg in de eerste lijn waar alle 60 eerstelijnszones aan hebben deelgenomen. De resultaten van deze bevraging zijn nu in een rapport gepubliceerd. De vraag kwam van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) en de FOD Volksgezondheid binnen de VIVEL projectgroep Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): RIZIV Conventie Psychologische zorg in de eerste lijn. In deze projectgroep is er afvaardiging vanuit Zorgnet Icuro, VAZG, diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen, Steunpunt mantelzorg, FOD Volksgezondheid en VIVEL en vragen we ook telkens naar vertegenwoordiging vanuit VVSG en het kenniscentrum LUCAS (KU Leuven).

Waarom een bevraging?

De redenen van deze bevraging waren om enerzijds zicht krijgen op de lokale samenwerking tussen de eerstelijnszones en de netwerken geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Anderzijds om een beeld te hebben over het verloop van de uitrol van de conventie op niveau van de eerstelijnszones. 

Wat werd er precies bevraagd aan de eerstelijnszones?

De eerstelijnszones kregen de tijd van oktober tot december 2022 om via het digitaal communicatieplatform van VIVEL een 12-tal vragen te beantwoorden met betrekking tot:

  • Het overleg tussen de zorgraad van de eerstelijnszone en de lokale netwerkcoördinatoren van de netwerken GGZ
  • Tevredenheid over de onderlinge samenwerking
  • De agendapunten van het overleg tussen zorgraden en lokale netwerkcoördinatoren en de effectieve acties vanuit de zorgraden.
  • De samenwerking tussen de actoren in zorg en welzijn in de eerstelijnszone op vlak van eerstelijns psychologische hulp en bijhorende acties vanuit de zorgraden om de samenwerking te bevorderen en te ondersteunen

Welke resultaten leverde de bevraging op?  

  • Er is duidelijk blijk van een positieve samenwerking tussen zorgraden en netwerken die kwalitatief en efficiënt verloopt. Reeds bestaande samenwerkingen zijn daarbij geïntensifieerd door de conventie
  • De agendapunten zijn relevant en stemmen overeen met de visie en uitrol van de conventie
  • Samenwerken op hetzelfde kantoor één keer in de week is bevorderend voor de samenwerking

Wat zijn de volgende stappen?

De resultaten staan uitgebreid in dit rapport en zijn een belangrijke basis voor de leden van de VIVEL projectgroep GGZ om zowel de eerstelijnszones en de netwerken GGZ als hun onderlinge samenwerking te ondersteunen en faciliteren. Deze resultaten worden komende maand gepresenteerd op het begeleidingscomité van het RIZIV.

Uit deze bevraging zijn er ook aandachtspunten voortgevloeid die eveneens in het rapport te vinden zijn.

Save the date: Webinar op 25 april 2023

Op 25 april organiseert de projectgroep GGZ een webinar voor eerstelijnsprofessionals (zoals huisartsen, OCMW’s,…) over de doelgroepen van de conventie en hoe je met de juiste informatie psychologische zorg binnen de eerste lijn kan realiseren. Registreer je nu hier voor het webinar Psychologische Zorg in de eerste lijn: de kracht van samenwerking – VIVEL

Toolbox RIZIV-conventie op VIVEL Academie

Heb jij al kennisgemaakt met de toolbox RIZIV-conventie? Neem dan snel een kijkje! Deze toolbox is er voor alle eerstelijnsprofessionals binnen de psychologische zorg. Je vindt er info over hoe je de zorg van jouw patiënten/cliënten kan versterken die een nood hebben aan psychologische zorg in de eerste lijn, wat de RIZIV-conventie precies inhoudt en de rol van eerstelijnszones en netwerken GGZ hierin.