Piloot project met Scirocco tool

Wat is Scirocco? 

Scirocco is een consortium van verschillende Europese partners die zich inzetten voor de implementatie en evaluatie van geïntegreerde zorg. De Scirocco tool biedt een internationaal ontwikkeld referentiekader voor discussie en reflectie over geïntegreerde zorg. Dit hulpinstrument meet aan de hand van twaalf dimensies de bereidheid en maturiteit tot geïntegreerde zorg binnen een regio of organisatie. Zo worden sterktes en verbeterpunten in kaart gebracht. De onderzoeksgroep doelgerichte zorg van UGent ontwikkelde een Nederlandstalige versie die aangepast is aan de Vlaamse Zorg- en welzijnscontext binnen de eerste lijn.

Pilootproject als test 

Het bestuursorgaan van VIVEL had in haar beleidsbeslissing in januari 2020 een eerste implementatie van deze tool binnen de zorgraden aangeraden in het kader van de ontwikkeling van hun beleidsplan.

Daarom werd er een oproep geplaatst voor maximaal vijf zorgraden die geïnteresseerd zijn om met deze tool te werken. Dit piloottraject wordt gecoacht door VIVEL en UGent, en zal uitmonden in een officieel en dus geldig beleidsplan. Vier zorgraden zullen uiteindelijk deelnemen aan dit traject: ELZ Aalst, ELZ Brugge, ELZ Oost-Meetjesland en ELZ Westkust en Polder. 

Eerstelijnszone Aalst aan het woord 

Waarom nemen jullie deel aan het project? Wat is de drijfveer? 

We krijgen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht om eerstelijnszorgaanbieders te ondersteunen bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en ondersteuning van de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag. Onze eerstelijnszone ziet dit als één van onze prioritaire opdrachten om lokaal mee aan de slag te gaan. We vinden het hierbij belangrijk om ook te kijken hoever we zelf al staan in het omarmen en integreren van geïntegreerde zorg.

Welke voordelen denk je dat het project zal opleveren? 

Het project zal ons een goed zicht geven op het traject dat we nog dienen te doorlopen om onze opdracht te bereiken. Het zal ons richting geven in de opmaak van onze actieplannen de komende jaren. Daarnaast zien we het ook als een opportuniteit voor de leden van onze zorgraad om elkaar beter te leren kennen en hun visie t.o.v. de eerstelijnszone vanuit hun achtergrond en vertegenwoordiging bespreekbaar te maken met elkaar.

Wat spreekt je aan in het project? 

De combinatie van digitale en fysieke input (individuele assessment versus consensus workshop). Daarnaast vinden we de begeleiding en ondersteuning die voorzien wordt in het project een meerwaarde. Zeker als dit mogelijks in de toekomst een vaste waarde zal worden binnen onze werking. 

Wat heb je wel of niet in overweging genomen om in te tekenen? 

We hebben onze zorgraad bevraagd of ze dit project een meerwaarde vinden binnen onze werking. Ook werd rekening gehouden met de werkdruk en tijdsinvestering dat dit project vraagt aan onze zorgraadleden. De aangeboden begeleiding werd zeker als meerwaarde beschouwd. 

Stappenplan in concreto 

De deelnemende zorgraden krijgen een infomoment rond self-assessment. Daarna gaan ze aan de slag met de tool om in de periode november-januari ‘consensusworkshops’ te houden om zo te komen tot een bilan van geïntegreerde zorg op te maken voor hun eerstelijnszone. Aansluitend wordt een zogenaamd “logic model” toegepast op de resultaten om tot beleidsdoelstellingen te komen. In dit model wordt een logica gevolgd waarbij eerst alle mogelijkheden worden bekeken om daarna de geïntegreerde zorg in de praktijk te brengen en in een later stadium de uitkomsten te bekijken. 

UGent heeft zich geëngageerd om alle bijeenkomsten bij te wonen en mee het proces te observeren. 

"Binnen de onderzoeksgroep doelgerichte zorg geloven we dat geïntegreerde zorg bijdraagt aan betere zorg die afgestemd is op de noden van de patiënt."

Lotte Vanneste - wetenschappelijk medewerker Ugent

Als de vooropgestelde planning wordt aangehouden hebben de deelnemende zorgraden in de eerste jaarhelft van 2022 een beleidsplan.