Het toekomstig Vlaams mantelzorgplan

De Vlaamse Regering keurde op 29 april het ontwerp van nieuwe mantelzorgplan goed waarin het ingaat op de noden die leven bij mantelzorgers en personen voor wie zij zorg dragen. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (VEM), onderdeel van VIVEL, schreef dit ontwerp, na een intensief traject van participatie en co-creatie. Er loopt nu een formele adviestermijn. Zodra deze is afgerond kan het plan als definitief worden beschouwd.

Verbinding met de 6 erkende en andere mantelzorgverengingen, de mantelzorgers zelf, maar ook met expertises over verschillende domeinen.

Verbinding is het sleutelwoord.

Vanuit het VEM zullen we een coördinerende taak opnemen, met als opdracht de verschillende domeinen aan elkaar te verbinden en elkaar te versterken!  Kortom, de krachten duurzaam bundelen.

Rol van de eerstelijnszone?

Ook Vlaanderen wil lokale besturen en eerstelijnsactoren stimuleren om mantelzorgondersteuning in het meerjarenbeleid op te nemen. Via het mantelzorgplan wil de Vlaams regering bestaande goede praktijken detecteren en inzetten op lerende netwerken voor verdere verspreiding en implementatie van deze voorbeelden.