Een nieuw mantelzorgplan in zicht, na een zorgvuldig traject

Bevraging mantelzorg

Vanuit onze rol als Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg (onderdeel van VIVEL) werd de laatste hand gelegd aan het ontwerp van het nieuwe Vlaamse Mantelzorgplan. Dit ontwerpplan is het resultaat van een intensief traject van participatie en co-creatie en werd nu bezorgd aan het kabinet van minister Beke.

Om mantelzorgers op een effectieve en efficiënte manier te ondersteunen, is er nood aan een geïntegreerd beleid. Verschillende beleidsdomeinen dienen hiervoor verbinding aan te gaan en samen te werken. Daarom zal het ontwerp vanuit het kabinet besproken worden met de andere bevoegde kabinetten.

Een zorgvuldig traject: van naaldje tot draadje

Het traject werd zorgvuldig en stapsgewijs aangepakt, in co-creatie met de 6 erkende mantelzorgverengingen, ZoJong (jonge mantelzorgers) en Magenta (ouders van kinderen met een beperking).

Najaar 2020: focusgroepen

Er werden focusgroepen georganiseerd met verschillende invalshoeken: mantelzorgers, experten, beleidsmakers, zorgaanbieders, mantelzorgverenigingen… Zodoende kregen we een brede input over hoe een goed mantelzorgbeleid eruit zou kunnen zien. Een online bevraging met meer dan 1.000 respondenten, waarvan meer dan 600 mantelzorgers, rondde het eerste traject af. De focusgroepen en bevraging resulteerde in een prioriteitenlijst.

Van prioriteitenlijst naar beleidsplan

Vervolgens werden transversale gesprekken georganiseerd: gesprekken die het domein zorg en welzijn overschrijden om mantelzorg in een zo ruim mogelijk kader te plaatsen. Er werd gepeild naar acties, kennis, inspiratie.

Co-creatie als fundament

Samen met de erkende en niet erkende mantelzorgverenigingen werden, op basis van alle bovenstaande input, twee co-creatiesessies georganiseerd. Een eerste voorstel van acties was het gevolg. Aansluitend werden deze acties afgetoetst met een grote groep stakeholders. Doel? Zoveel mogelijk – verscheiden – input te krijgen om zo de grote diversiteit aan mantelzorg te kunnen omvatten. Ook zij kregen de kans om input te geven op de acties. Dit leidde tot een tweede voorstel van acties. Tot slot werden deze acties teruggekoppeld naar de erkende en niet erkende verenigingen om hun finale reflecties hierop te kunnen geven. Als allerlaatste stap werd teruggekoppeld naar de beleidsdomeinen die ook rechtstreeks gevat worden binnen dit plan.

Tandem

Voor dit traject werkten we samen met de Academie voor de Eerste Lijn, promotor prof. dr. Emily Verté en hoofdonderzoeker dr. Deborah Lambotte. Samen met hun team vormden we een tandem, en werkten we de afgelopen periode intensief samen aan de contouren van het nieuwe plan. Ook de stuurgroep, bestaande uit het kabinet minister Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Academie voor de Eerst Lijn en VIVEL, had een prominente rol in het proces: deze bewaakte het proces en ondersteunde waar nodig met kennis en expertise.

Algemene informatie over mantelzorg

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten. Dit is het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Hier verzamelen en verbinden we actuele kennis en informatie over mantelzorg.