Dashboardontwikkeling: wendbare hoeksteen van populatiemanagement

Binnen de vaccinatiestrategie is populatiemanagement een belangrijke pijler. Gedurig en gestaag leveren de populatiemanagers van de vaccinatiecentra in samenwerking met de zorgraad inspanningen in het vinden en bereiken van doelgroepen om hen te vaccineren. Maar het gaat verder.  Populatiemanagement vormt een duurzame en inzetbare hoeksteen om wendbaar in te spelen op noden van burgers.

Populatie-wat?

Wie het bij de term populatiemanagement hoort “donderen in Keulen”, nog even een opfrissing. Populatiemanagement heeft als doel de zorg en het welzijn van alle mensen te verbeteren.

Om dat te realiseren brengen populatiemanagers de noden en behoeften van de bevolking in kaart, zodat beleidskeuzes hierop kunnen worden afgestemd. Hierbij hanteren populatiemanagers enkele principes.  Zo richten ze zich tot groepen, en niet tot individuen. Groepen worden gedefinieerd op basis van gemeenschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld op basis van woonplaats (vb. wijk), leeftijd (vb 80+’ers), een ziekte of aandoening. Hierbij hebben populatiemanagers bijzondere aandacht voor groepen die onder de radar blijven, of minder vaardig zijn, zoals gezondheidsvaardig of digitaal vaardig. 

Ze brengen de noden en behoeften van deze groepen in kaart aan de hand van beschikbare databronnen en gesprekken met lokale stakeholders. Op basis van deze inzichten bepaalt men prioritaire doelgroepen en gezondheids- en welzijnsproblemen.

Ook is het cruciaal om naar de meest effectieve ingrepen voor elke groep te kijken. Anders gezegd: de meest geschikte acties per doelgroep bepalen en inzetten.

Verduurzaming via co-creatie en een meerjarig vormingstraject

Populatiemanagement is dus niet alleen een hoeksteen van vaccinatie, maar en vooral van zorgraden om wendbaar in te spelen op de noden van burgers in hun eerstelijnszone. Om succesvol aan populatiemanagement te kunnen doen, hebben zorgraden nood aan data die hen toelaten om die prioritaire doelgroepen en hun zorgbehoeften te identificeren.

Daarom werden vanuit VIVEL operationele werkgroepen met experten opgericht die zich toespitsen op een specifiek onderdeel, zoals kwetsbaarheidsindicatoren, omgevingsanalyse en monitoring van data. Daarnaast richten we weldra een gebruikersgroep met vertegenwoordigers vanuit de zorgraden op.  Co-creatie met de zorgraden moet leiden tot de ontwikkeling van een basisdataset en dashboard, dat aansluit bij hun behoeften.

We voorzien ook ondersteuning, vorming en feedbackmomenten voor zorgraden bij het maken van een omgevingsanalyse in het kader van hun nieuwe beleidsplannen. Daarnaast werken we ook een meerjarig vormingstraject uit, om de populatiemanagement competenties verder te ontwikkelen en te verduurzamen.