Griepprik redt ook levens – laat je daarom nu vaccineren, ook voor griep!

Griep treft elke winter gemiddeld 1 op 10 mensen. Een jaarlijkse griepprik biedt de beste kans om zonder de ziekte de winter door te komen.

Nu dit jaar ook het coronavirus circuleert, is griepvaccinatie meer dan ooit belangrijk. Want als een nieuwe piek aan coronapatiënten samenvalt met de jaarlijkse griepgolf, zal dat ziekenhuizen en zorgverleners nog meer overbelasten. Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt met complicaties voor de griep.

De Vlaamse huisapothekers hebben dit griepseizoen al meer dan 1,3 miljoen griepvaccins afgeleverd aan patiënten. Dat is ongeveer 16% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Meer dan de helft hiervan werden ook rechtstreeks bij je apotheker afgehaald, zonder doktersvoorschrift.

Het griepvaccin wordt ook grotendeels terugbetaald als je behoort tot een van de risicogroepen (65-plussers, mensen met een ernstige chronische aandoening, zwangere vrouwen, mensen met een BMI > 35, mensen die in de gezondheidszorg werken, …) of als je tussen 50 en 65 jaar oud bent.

Oproep

Draag mee de boodschap uit, opdat nog meer burgers hun griepvaccin afhalen in de apotheek en we de druk op het zorgsysteem zoveel mogelijk kunnen beperken.

Kortom: Laat griep ook deze winter in de kou staan!

Alle info voor patiënten kan je terugvinden op www.apotheek.be en voor professionals (en nodige communicatiematerialen) op Griepvaccinatiecampagne: laat griep deze winter in de kou staan – Laat je vaccineren

Zorgsamen Zorgscreener

Omwille van de hoge druk die de coronacrisis blijft leggen op iedereen die werkt in zorg en welzijn, zet de Zorgsamen graag het aanbod van de Zorgscreener op www.dezorgsamen.be nog eens in de kijker.

Wat is de zorgscreener nu precies? 

De zorgscreener is een korte vragenlijst die je als zorgverlener of welzijnswerker anoniem kan invullen. Je krijgt een beeld over jouw welbevinden. Als blijkt dat er verontrustwekkende signalen zijn, krijg je een signaal dat het nuttig is om een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener. Bovendien kan je je gegevens achterlaten en dan word je binnen de drie werkdagen gecontacteerd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek wordt een eerste luisterend oor geboden en wordt bekeken hoe je best verder geholpen kan worden.

Mee verspreiden

Aarzel niet om dit aanbod mee te verspreiden onder jouw collega’s, jouw achterban… via je website, interne communicatiekanalen, nieuwsbrieven…

Inspiratie nodig? Ga naar: Check jezelf met de zorgscreener (mailchi.mp)

Stel je zorg niet uit!

Het Vlaams Patiëntenforum (VPP) krijgt signalen dat er opnieuw steeds meer zorg wordt uitgesteld omwille van het stijgend aantal coronabesmettingen.

Daarom roepen we samen met hen op om enerzijds deze campagne ‘Stel je zorg niet uit’ opnieuw te delen. Opnieuw, want in 2020 werd deze campagne voor het eerst gelanceerd. Lees hier het artikel. Je kan bijgaande aangepaste afbeelding hiervoor inzetten.

Anderzijds wil het VPP in kaart brengen hoeveel personen met een chronische ziekte momenteel ervaren dat hun zorg wordt uitgesteld. Hiervoor lanceren ze een poll. Je kan deze poll mee verspreiden of invullen tot en met 28/11/2021 via: https://nl.surveymonkey.com/r/bevraginguitgesteldezorg

Ervaar jij problemen of krijg je vanuit je organisatie signalen over uitgestelde zorg, afschaffing van bezoek,…? Laat het VPP dit weten via info@vlaamspatientenplatform.be

Met onderstaande afbeelding kan je deze boodschap delen op je kanalen. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

E-learning en webinar – Elektronisch voorschrijven – 30 november

De volledige dematerialisatie, zijnde de digitalisering van het proces van voorschrijven tot afleveren van het voorschrift, is een feit! In dit webinar leggen we uit wat dematerialisatie of papierloos voorschrijven is en wat het concreet voor jou als zorgverlener in de praktijk betekent. 

Vanaf nu is het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven door de voorschrijver en af te leveren in de apotheek. De patiënt heeft steeds de vrije keuze om aan de voorschrijver een papieren bewijs van elektronisch voorschrift te vragen. 

Programma

  • Wat is dematerialisatie of papierloos voorschrijven?
  • Hoe kan ik gedematerialiseerd voorschrijven als arts?
  • Hoe kan ik gedematerialiseerd afleveren als apotheker?
  • Hoe kan ik mijn voorschriften als patiënt beheren?

Voor wie? Apothekers, huisartsen, specialisten, tandartsen, vroedvrouwen en  alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen de welzijns- en gezondheidszorg.

Voor artsen en apothekers is accreditatie aangevraagd.
Voor alle andere zorgverleners zal er achteraf een deelname-attest beschikbaar zijn.

Wanneer? 30 november 20u-21u (45 min. presentatie + 15 min. Q&A)

Derde prik zorgaanbieders

Op 30/10/2021 werd door de Interministeriële Conferentie beslist om alle zorgprofessionals met direct patiëntencontact een derde prik te geven.

Naar aanleiding van vele vragen die ons reeds bereikten van verschillende zorg- en welzijnsprofessionals en beroepsverenigingen met betrekking tot de boosterprik van de brede groep van eerstelijnszorgaanbieders, herhalen we de communicatie die het Agentschap Zorg en Gezondheid uitstuurde. Iedereen die uitgenodigd werd bij de groep zorgprofessionals voor de eerste vaccinatie, zal de komende weken uitgenodigd worden voor de boosterprik.

Vaccinatie via vaccinatiecentra

“De vaccinatie van de brede groep van eerstelijnszorgaanbieders (zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel met direct patiëntencontact) zal verlopen via de vaccinatiecentra. De selectie van deze doelgroep is gebaseerd op de gegevens in de vaccinatiecodedatabase, eigen databronnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de eerder dit jaar opgestelde lijsten door de liasions.

Omdat deze lijsten geen rekening houden met nieuwe zorgaanbieders, zal het agentschap Zorg en Gezondheid een online-registratiesysteem opzetten, zodat deze doelgroep zich kenbaar kan maken wanneer zij geen uitnodiging ontvangen. Dit registratiesysteem komt ter beschikking vanaf midden december.

Al het personeel (inclusief vrijwilligers) in de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra komt ook in aanmerking voor een vaccin. De vaccinatie van het personeel van de test- en triagecentra wordt in onderling overleg met het betrokken vaccinatiecentrum afgesproken.

Het oproepen van de zorgverleners gebeurt volgens het basiscriterium van het verstrijken van het interval met de basisvaccinatie, daarna volgens leeftijd. De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie en is altijd een mRNA-vaccin. De booster wordt gezet minstens 4 maanden na de tweede prik van het AstraZeneca- of de enige prik van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin.”

Wanneer word ik als zorgaanbieder gevaccinceerd?

Veel zorgaanbieders vragen zich af of, en wanneer, ze uitgenodigd zullen worden voor de boostervaccinatie. Er is geen aparte “sta-ik-op-de-lijst-tool” en er wordt hierbij ook niet meer gewerkt met liaisons als aanspreekpunt.

Via www.myhealthviewer.be kan je zelf nakijken of je reeds in aanmerking komt voor een boostervaccin en dus om uitgenodigd te worden in het vaccinatiecentrum. Dit kan door te navigeren naar “Mijn covid-19 info”>”Uitnodigingen”.

Indien je in aanmerking komt, zie je bovenaan een tweede nieuwe activatiecode, dat is voor de extra prik. Je kan ook zien door welke bron en wanneer je werd geactiveerd. Als je status ‘Geactiveerd’ staat, zal je zodra er voldoende tijd verstreken is na jouw basisvaccinatie een uitnodiging ontvangen.

Hou er echter rekening mee dat de timing van jouw uitnodiging natuurlijk ook nog kan verschillen afhankelijk van het aantal vaccins dat het vaccinatiecentrum in jouw buurt kan verdelen en van hun planning.

Sta je niet opgegeven voor een boostervaccin maar meen je toch deel uit te maken van de doelgroep? Vanaf midden december zal er een online registratiesysteem beschikbaar komen zodat je jezelf kenbaar kan maken.

Kadernota zorg en welzijn

In mei 2021 deden we een bevraging bij de zorgraden om na te gaan hoe de samenwerking tussen zorg en welzijn verliep. Tijdens de zomer organiseerden we twee focusgroepen om de bevindingen die uit de bevraging voortkwamen, verder af te toetsen. Samen met het Lerend Netwerk in Oost-Vlaanderen brachten we deze informatie samen in een kadernota. De nota werd goedgekeurd door het bestuursorgaan van VIVEL en bezorgd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Waarom doen we dit?

De nota werd opgemaakt om de middelen en werking die voorzien zijn in Oost-Vlaanderen vanuit het voormalige Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) te bestendigen. De voorbeelden in de nota komen om deze reden veelal uit Oost-Vlaanderen, maar kunnen ook worden doorgetrokken naar andere zones in Vlaanderen. De nota heeft finaal de doelstelling om de middelen en werking die voorzien zijn in Oost-Vlaanderen uit te breiden naar heel Vlaanderen.

Mantelzorgplan in volle opmaak

Mantelzorg is een cruciaal element binnen de eerstelijnscontext en dus vormt een gedragen beleidsplan daarbij een belangrijk instrument. 

Vanuit onze rol als Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg (onderdeel van VIVEL) schrijven we momenteel volop aan het mantelzorgplan en zijn we in de laatste fase beland. Dat doen we in co-creatie met de 6 erkende mantelzorgverengingen, ZoJong (jonge mantelzorgers) en Magenta (ouders van kinderen met een beperking). Hiervoor werken we samen met de Academie voor de Eerste Lijn, promotor prof. dr. Emily Verté en hoofdonderzoeker dr. Deborah Lambotte. Zij begeleiden mee dit proces met een team van onderzoekers.

We verzamelden heel wat informatie via onderzoek (focusgroepen, bevraging, linken met andere onderzoeken) en aftoetsing bij diverse beleidsdomeinen (sport, jeugd, cultuur & vrije tijd, onderwijs, werk) en stakeholders, waarbij ook mantelzorgers betrokken waren. Deze verwerken we in een overzichtelijk en realistisch mantelzorgplan dat begin 2022 zal gelanceerd worden.

tijdslijn mantelzorgbeleid VIVEL

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, personen met een handicap en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Eigen aan mantelzorg is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. Mantelzorg gaat om extra zorg. Een ding is duidelijk, een mantelzorger staat er niet alleen voor! Hierbij dan ook een handig overzicht van wie en waar je informatie kan terugvinden.

Algemene informatie over mantelzorg

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten. Dit is het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Hier verzamelen en verbinden we actuele kennis en informatie over mantelzorg. 

Prijs voor beste proefschrift, master- of bachelorproef 2021

De Academie voor de Eerste Lijn reikt opnieuw de ‘Prijs Academie voor de Eerste Lijn’ uit. De prijs is bedoeld om de beste afstudeerwerken of proefschriften op het terrein van de eerstelijnszorg in het licht te stellen en zo het onderzoek op dit domein aan te moedigen. Wat wij vanuit VIVEL ten volle toejuichen. Kandidaten die in aanmerking komen voor deze prijs, zijn studenten die een bachelor-, master- of doctoraatsopleiding volgen in Vlaanderen.

Kandidaat stellen?

Het kandidaatsdossier bestaat uit titel, doelstelling, methode, resultaten, discussiepunten en toekomstperspectieven rekening houdend met het aantal toegelaten karakters. Dit dossier is opgesteld in het Nederlands in volgend format Primary Care Academy Award Kandidaatsdossier 2021. De dossiers worden beoordeeld door de leden van de stuurgroep van de Academie.

Het afstudeerwerk of proefschrift rapporteert over praktijkgericht onderzoek of een verbeterproject in de eerstelijnszorg. Dit kan zowel in de eerstelijnsgezondheidszorg als welzijnszorg zijn. Het afstudeerwerk is volledig afgewerkt, met uitzondering van een doctoraatsproefschrift, deze dient nog niet verdedigd te zijn.

Indienen kan tegen ten laatste vrijdag 24 december 2021 om 12u via sandra.martin@ucll.be.

Ouderenmis(be)handeling e-learning

De mis(be)handeling van ouderen is een frequent en onderschat fenomeen dat een grote impact heeft op de gezondheid van de oudere. Slechts een fractie wordt herkend en in het kader van de vergrijzing zal deze problematiek enkel toenemen.

Professionals binnen zorg en welzijn kunnen gratis een e-learning volgen die leert ouderenmis(be)handeling (OMB) te identificeren en aan te kaarten. Deze werd ontwikkeld door Domus Medica met de steun van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De e-learning bestaat uit 5 modules en heeft een gemiddelde doorlooptijd van 60 minuten en is vrij beschikbaar voor alle eerstelijnsprofessionals. Artsen die lid zijn van Domus Medica kunnen de e-learning via medicampus volgen en accreditering aanvragen.