RIZIV conventie psychologische zorg in de eerste lijn – Q&A

In het kader van de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerstelijn ontwikkelde VIVEL een handige Q&A. 

Deze vormt het herwerkte communicatiepakket voor de verwijzers in het kader van de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerstelijn. Dit communicatiepakket werd gerealiseerd vanuit de federale werkgroep ‘Communicatie’ binnen het Begeleidingscomité.

De Q&A schetst de context en legt de inhoud van de huidige conventie psychologische zorg uit voor professionals die in aanraking komen met mensen met een hoge “precariteit”.

Delen? Graag!

We vragen om deze link maximaal te verspreiden binnen jullie organisaties en binnen jullie netwerk, opdat de groep van verwijzers (individuele zorgverleners, zorg – en welzijnsorganisaties, …) worden geïnformeerd over de missie, visie en doelstellingen van de conventie. 

Zo zorgen we er samen voor dat de mensen die de zorg nodig hebben, hun weg ernaar kunnen vinden.

VIVEL gaat internationaal: ICIC 2022

Van 23 tot 25 mei vond de International Conference on Integrated Care plaats te Odense in Denemarken. Op de agenda stonden heel wat topics, zoals geïntegreerde zorgsystemen die essentieel zijn om demografische uitdagingen op te lossen en het verblijf in het ziekenhuis in te perken. Maar ook de digitalisering en realtime informatie zijn belangrijke factoren om snel en accuraat te reageren op de vraag en nood van de patiënt. Zo wordt de patiënt “empowered” om de eigen ziekte te begrijpen en aan te pakken.

Ook VIVEL van de partij

VIVEL werd, in samenwerking met collega’s van Optimedis AG en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, gevraagd een workshop te organiseren over de Scirocco tool en het gebruik van de logic-model methode. 

Daarnaast woonden de VIVEL-stafmedewerkers allerlei sessies bij over globale zorgthema’s, waaronder persoons- en doelgerichte zorg, geïntegreerde zorg, opleidingen en ICT tools (bv. digitaal voorschrijven). Het ICIC congres was bovendien de ideale gelegenheid om te netwerken en inspiratie op te doen uit de zorgwerking in andere landen.

Ook de zorgraden (Regio Aalst, Brugge en Meetjesland) die al met het Scirocco traject aan de slag waren, deelden hun ervaringen en inzichten op de conferentie.

“Wat ik meeneem naar de toekomst? Het kader dat Scirocco creëert om lokaal als zorgraad de nodige keuzes te maken waarop we moeten inzetten m.b.t. geïntegreerde zorg. Een zorgraad krijgt hierdoor de broodnodige houvast!”

Stephanie Van Espen (ELZ Regio Aalst)

Het ABC van de Scirocco tool

Scirocco is een internationale tool om reflecties en discussies over geïntegreerde zorg te voeren. Dit hulpinstrument meet aan de hand van twaalf dimensies de maturiteit en groeikansen tot geïntegreerde zorg binnen een regio of organisatie. Zo worden sterktes en verbeterpunten in kaart gebracht. De onderzoeksgroep doelgerichte zorg van UGent ontwikkelde een Nederlandstalige versie die aangepast is aan de Vlaamse Zorg- en welzijnscontext binnen de eerste lijn.

De werking Scirocco tool kan je in 3 grote stappen onderverdelen:

 • Stap 1: Alle deelnemers vullen de online tool in waar ze hun inschatting op de 12 dimensies geven.
 • Stap 2: De scores worden door de tool verwerkt tot een diagram. Op basis daarvan wordt er met de deelnemers een consensusworkshop georganiseerd. Tijdens deze workshop gaan we in dialoog met elkaar over wat goed en minder goed gaat en trachten we op basis van de uitwisseling tot een consensusscore en verslag te komen.
 • Stap 3: Op basis van de consensus kunnen de deelnemers verder een traject uitstippelen om bepaalde dimensies of topics aan te pakken. Het biedt kansen om prioriteiten te bepalen die je dan kan meenemen naar acties, projecten of beleidsplannen. Je kan deze beleidskeuzes en acties vertalen naar een logic model, een model waarop je kan bekijken wat de concrete invulling van jouw middelen is.

De ondersteuning in stap 1 en 2 gebeurt voor zorgraden in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

In het voorjaar is er een succesvol pilootproject gestart met 4 zorgraden. De bedoeling is om dit jaar meer zorgraden te betrekken om gebruik te maken van deze tool. 

ICIC 2023 in Antwerpen

Op het einde van dit boeiend meerdaags congres werd de fakkel doorgegeven aan Vlaanderen. Van 22-24 mei 2023 zal ICIC namelijk plaatsvinden in Antwerpen! De aanwezige collega’s hebben alvast de nodige inspiratie opgedaan in Denemarken om de volgende editie in goede banen te leiden. ICIC 2023, here we come!

Enkele thema’s die dan aan bod zullen komen zijn zorgzame buurten en samenwerken binnen de geïntegreerde zorg. Benieuw naar alle thema’s die volgend jaar aan bod zullen komen? Klik dan hier.

“Het is een buitenkans voor Vlaanderen om een internationale conferentie over geïntegreerde zorg te mogen organiseren. Hoe werken we samen om bij te dragen aan een betere en kwaliteitsvollere zorg voor iedereen? Dat is een issue dat veel landen bezig houdt. Het is dus een mooie gelegenheid voor de mensen uit zowel Vlaanderen en België als andere landen om elkaar te leren kennen, kennis te delen en elkaar te inspireren!"

dr. Caroline Verlinde - directeur VIVEL

Bekijk de aankondiging van ICIC 2023 in Antwerpen

Dashboards, een nieuwe tool voor populatiemanagement

Populatiemanagement bewees zijn nut tijdens de vaccinatiestrategie. Deze aanpak zorgde ervoor dat groepen, die doorgaans onder de radar bleven, toch werden bereikt.
De coronacrisis mag dan al (grotendeels) voorbij zijn, populatiemanagement blijft een essentiële manier om de zorg en het welzijn van alle mensen te verbeteren. De focus ligt niet op het individu, maar op een populatie: voor een welbepaalde groep worden de zorgnoden en het beschikbare zorgaanbod in kaart gebracht, om zo te evalueren wat beter kan in de organisatie van de zorg.   

Maar hoe doe je concreet aan populatiemanagement? Het antwoord is dashboardontwikkeling!  

Dashboards: what’s in a name?

Een dashboard populatiemanagement is een visuele tool waarin verschillende indicatoren zoals de zorgvraag, zorgbehoefte en kwetsbare groepen van een bepaalde regio visueel in kaart worden gebracht. Dit biedt een objectieve en overzichtelijke analyse om eenvoudiger tot een overzicht te komen van probleemzones. Zo worden conclusies verkregen over de zorg en gezondheidssituatie, die op hun beurt door lokale beleidsmakers kunnen worden uitgewerkt en  opgevolgd. Kortom: dashboard is een noodzakelijk instrument om aan populatiemanagement te doen. 

Ook bruikbaar voor zorgprofessionals?

Dashboards zijn niet enkel op beleidsniveau, maar ook op praktijkniveau een handige tool. Ze informeren zorgprofessionals over waar (potentiële) patiënten zich binnen de regio bevinden en welke soort hulp waar nodig is. Met deze inzichten kunnen ze aan de slag om  hun werk efficiënter, kwaliteitsvoller, en dus ook aangenamer te maken. 

Voorlopig staat dashboardontwikkeling nog in de kinderschoenen en wordt het op praktijkniveau nog uitgewerkt. Momenteel ontwikkelen Domus Medica, onderzoekers prof. dr. Sara Willems (UGent) en projectmedewerker Ilka Jacobs (UGent) en VIVEL, in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, een dashboard om het huisartsentekort op lokaal niveau in kaart te brengen. Op termijn willen we zo’n dashboard uitbreiden naar andere beroepsgroepen binnen de zorg.

1e VIVEL netwerkmeeting Data & Dashboard

Op woensdag 25 mei organiseerde VIVEL haar eerste netwerkmeeting data & dashboards. Verschillende experten zoals academici, dashboardontwikkelaars (InterMutualistisch Agentschap, Agentschap Zorg en Gezondheid) en vertegenwoordiging van het Vlaamse beleid waren aanwezig om ideeën en good practices rond dashboardontwikkeling uit te wisselen.

Dit event kadert binnen de Project- en werkgroepen data & dashboards waar VIVEL de verschillende stakeholders samenbrengt en het proces ondersteunt om d.m.v. dashboardontwikkeling populatiemanagement te bevorderen. VIVEL is hiermee het verbindende luik tussen de eerste lijn, de databanken en het beleid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rol VIVEL?

De rol van VIVEL bestaat erin om als netwerkorganisatie de verschillende experten rond populatiemanagement samen te brengen en de voortgang van dashboardontwikkeling te verzekeren. Om zo de nodige gegevens beschikbaar te stellen om lokaal mee aan de slag te gaan.
  
Vanuit VIVEL stopt het hier niet. We zetten in op het verduurzamen van dashboarding, door het aanbieden van opleiding en ondersteuning, en blijven daarom informeren over de realisaties van deze samenwerking. VIVEL heeft tenslotte ook een signaalfunctie naar het beleid ook omtrent populatiemanagement.

The big dream van VIVEL?

Één dashboardplatform verkrijgen met alle nuttige gegevens rond zorg en gezondheid voor de eerstelijnszorg. 

Meer informatie?

Wil jij op de hoogte blijven rond doelgerichte zorg? Volg ons dan op sociale media, of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief.

Gezondheids- en welzijnsbevorderend activiteitenoverzicht op maat van jouw patiënten/cliënten op een rij per mutualiteit!

Wist jij dat de verschillende mutualiteiten heel wat interessante infosessies, workshops, webinars en cursussen organiseren over de meest uiteenlopende gezondheids- en welzijnsonderwerpen? 

Een kleine greep uit de thema’s van het aanbod; mindfulness en meditatie, gezond op weg met diabetes type 2, beter slapen, babymassage, zelfbeeld, stress, overspanning en burn-out, gamen en verslaving, mantelzorg,…

Dit aanbod richt zich rechtstreeks naar hun leden en dus ook naar jouw patiënt/cliënt, vaak gratis of voor een voordelige prijs.

Overzicht per mutualiteit

Hier vind je het volledige overzicht van de verschillende mutualiteiten voor jou als zorgverstrekker en mantelzorger op een rij. (Bekijk via onderstaande linken het overzicht en de doorverwijsmogelijkheden).  

Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood centraal stellen? Doen we!

Iedereen spreekt over de boodschap: “de PZON centraal!” Maar wat houdt dit precies in?

Eind maart organiseerde VIVEL, in samenwerking met de verschillende partners, een “Denk- en Doedag” . Hierin werden de resultaten uit de bevragingen, de goede praktijken van betrokkenheid van de Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood, in de zorgraden en het bereiken van hun achterban besproken.

Daarnaast ontwikkelde VIVEL onder meer de “gereedschapskoffer” voor concrete ondersteuning. 

Standpunt VIVEL over de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen op vlak van zorg en welzijn

De Vlaamse overheid koos in het Oekraïne-dossier voor een gedecentraliseerde aanpak, waarbij de rol van de zorgraden niet onmiddellijk duidelijk was. Ook voor VIVEL was het even zoeken hoe we onze rol konden opnemen. Het bestuursorgaan formuleerde hierover dan ook een standpunt.


Rol van VIVEL:

 • Intersectoraal overleg organiseren en voeden in functie van afstemmen en ter beschikking stellen aan verschillende betrokken partijen en bronnen van informatie
 • Afstemmen met Domus Medica en VVSG om gecoördineerd de actoren op het terrein de correcte info en ondersteuning te kunnen verschaffen
 • Zorgraden die in het kader van de Vlaamse opdrachten aangeduid worden als penvoerende organisatie, samenbrengen en ondersteunen in de organisatorische opdracht
 • Zorgraden zo nodig begeleiden/ondersteunen bij hun kandidatuurstelling voor tijdelijke financiering van de federale overheid

Signaal naar de overheid

Daarnaast geeft het bestuursorgaan van VIVEL een duidelijk signaal naar de overheid toe. We betreuren namelijk dat de expertise uit de vaccinatiestrategie met zorgraden in een leidende rol niet werd ingezet. Bijkomend merken we op dat de huidige gefragmenteerde financiering administratief complex is en de doelstelling van het aanbieden van geïntegreerde zorg- en ondersteuning in de eerste lijn bemoeilijkt.

Vanuit VIVEL zullen we alle betrokken partijen ondersteunen om de uitgewerkte oplossingen op het terrein te laten slagen. Wel vragen we de overheid met aandrang om bij toekomstige crisissen gehoor te geven aan de betrokken stakeholders zodat daar beter passende oplossingen kunnen gevonden worden.

Webinar vrijdag 3 juni

Welke organisaties bieden welke ondersteuning op vlak van gezondheid voor Oekraïense ontheemden? Bij wie kan je terecht voor praktische ondersteuning rond zingeving, vrije tijd, … ?  

Als zorg- en welzijnsprofessional is het essentieel dat je op de hoogte bent van dit aanbod en hiernaar kan doorverwijzen. Daarom organiseren we in samenwerking met onze partners, op vrijdag 3 juni om 12u een webinar voor alle zorg- en welzijnsprofessionals, medewerkers van zorgraden en lokale besturen.

Programma, sprekers en deelnamelink vind je op de pagina van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Overzichtspagina

Domus Medica werkte samen met VIVEL en VVSG een infopagina uit rond het organiseren van het zorgaanbod voor Oekraïense ontheemden. Hiermee kan je als arts, lokaal bestuur en zorgraad praktisch aan de slag.

Het toekomstig Vlaams mantelzorgplan

De Vlaamse Regering keurde op 29 april het ontwerp van nieuwe mantelzorgplan goed waarin het ingaat op de noden die leven bij mantelzorgers en personen voor wie zij zorg dragen. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (VEM), onderdeel van VIVEL, schreef dit ontwerp, na een intensief traject van participatie en co-creatie. Er loopt nu een formele adviestermijn. Zodra deze is afgerond kan het plan als definitief worden beschouwd.

Verbinding met de 6 erkende en andere mantelzorgverengingen, de mantelzorgers zelf, maar ook met expertises over verschillende domeinen.

Verbinding is het sleutelwoord.

Vanuit het VEM zullen we een coördinerende taak opnemen, met als opdracht de verschillende domeinen aan elkaar te verbinden en elkaar te versterken!  Kortom, de krachten duurzaam bundelen.

Rol van de eerstelijnszone?

Ook Vlaanderen wil lokale besturen en eerstelijnsactoren stimuleren om mantelzorgondersteuning in het meerjarenbeleid op te nemen. Via het mantelzorgplan wil de Vlaams regering bestaande goede praktijken detecteren en inzetten op lerende netwerken voor verdere verspreiding en implementatie van deze voorbeelden.

VIVEL verbindt – terugblik

Op 7 mei vond het netwerkevent voor de zorgraden plaats in Lamot Mechelen. Tal van gasten passeerden de revue tijdens onze plenaire talkshow. Aansluitend vonden verschillende break-out sessies plaats. Hier werd ingegaan op actuele en relevante thema’s voor de zorgraden. Zo kwamen  governance, populatiemanagement, communicatie, PZON-centraal, geestelijke gezondheidszorg, mantelzorg en Scirocco aan bod.

Verbinden en versterken

Een netwerklunch met boeiende infostanden zorgde voor de perfecte afsluiter. Daarmee was het doel alvast bereikt: verbinden en versterken.

Herbeleef deze netwerkdag via de (foto)reportage of herbekijk de hele plenaire sessie.

Bekijk de afterreportage (2',14'')

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fotogalerij

Bekijk de volledige plenaire show (1h, 26')

Sprekers

 • 02:18 – Gerrit Rauws, voorzitter VIVEL en directeur Koning Boudewijnstichting 
 • 11:32 – Wouter Beke, Vlaams ex-minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding 
 • 28:21 – Isabel Moens, adviseur geestelijke gezondheidzorg – kabinet van Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke
 • 46:58 – Bart Criel, onderzoeker van het Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • 58:03 – Marleen Denef, advocate bij Impact Advocaten, auteur en professor aan de KU Leuven 
 • 69:10 – Caroline Verlinde, directeur VIVEL

Zorgraad? Eerstelijnszone? Bestuursorgaan?

Het kan al eens gebeuren dat de termen verkeerdelijk door elkaar gehaald worden.

Daarom zetten we nog even alles op een rijtje, en grepen hiervoor terug naar het eerstelijnsdecreet en het BVR.

Een zorgraad is de door het eerstelijnsdecreet opgerichte structuur die binnen zijn werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

Een zorgraad heeft de juridische vorm van een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid die rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel mag uitkeren of bezorgen behalve voor het belangeloze doel dat in de statuten bepaald is.

In de praktijk zijn zorgraden dus VZW’s met een bestuursorgaan en een algemene vergadering.

Ontdek de werking van een zorgraad in deze animatie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerste lijn

De RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerste lijn heeft als doel psychologische zorg toegankelijk maken, op het niveau van het opstarten én op het niveau van de prijs.

Via de conventie is er een potentieel van 32 netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken.

Het aanbod dekt psychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Dit gebeurt via zorg in de eerste lijn voor algemeen psychisch welbevinden en ook via meer gespecialiseerde zorg wegens een ernstig onderliggend psychologisch probleem. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Alle gedetailleerde info kan je hier terugvinden op de website van het RIZIV. 

Wat is de stand van zaken?

 • Op het niveau van de netwerken zijn bijna alle lokale coördinatoren aangeworven, zij zullen verder contact opnemen met de zorgraden en belangrijke lokale partners voor de verdere uitrol van de conventie.
 • Met hulp van de zorgraden hebben de netwerken een goede geografische verdeling van het zorgcontingent kunnen uitwerken.
 • Momenteel zijn de netwerken volop op zoek naar verstrekkers (klinisch psychologen /orthopedagogen maar ook andere zoals zorg- en welzijnsmedewerkers of ervaringsdeskundigen) die de zorg kunnen opnemen. Indien er verstrekkers geïnteresseerd zijn kunnen ze met hun netwerk contact opnemen.
 • Verschillende zorgraden droegen al bij tot de opsomming van mogelijke nuttige vindplaatsen, en tonen hierbij nogmaals de meerwaarde van de lokale samenwerking met de zorgraden in deze conventie aan. Bij andere netwerken loopt de reflectie nog, en mag men zeker proactief mee nadenken waar mogelijk.
 • Organisaties kunnen ook psychologen /orthopedagogen in loondienst in de conventie opnemen (vb: huisartsenpraktijk, OCMW,…), wie hierin geïnteresseerd is kan contact opnemen met de netwerken.
 • De verschillende overheden geven aan positieve echo’s te ontvangen vanuit het terrein rond de hechtere samenwerking die nu tussen de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden ontstaat.


Wat kan ik doen als professional?

Als professional kan je contact opnemen met een netwerk. De contactgegevens van de netwerkcoördinatoren vind je in de lijst met netwerken voor kinderen en jongeren en lijst met netwerken voor volwassenen

Terugvinden welk netwerk actief is waar je woont? Dat kan via: 


Een informerend webinar volgt

Vanuit de VIVEL werkgroep (VAZG, FOD, VVKP, Zorgnet Icuro, CAW, Domus Medica, VVSG, Diensten maatschappelijk werk / ziekenfondsen, Steunpunt Mantelzorg, Expertise centra) bekijken we met verschillende stakeholders om voor de zomer extra te informeren rond de conventie aan de hand van een webinar, een save the date volgt later.