Vaccinatiecentra: einde van een marathon in zicht

De vaccinatiecampagne in de vaccinatiecentra gaat zijn laatste weken in. Vanaf 15 oktober sluiten alle vaccinatiecentra definitief de deuren.

Het ideale moment dus om kort terug te blikken op een geslaagde werking, die resulteerde in een hoge vaccinatiegraad. Uniek in de geschiedenis. We willen alle (professionele) medewerkers en vrijwilligers, die dit hebben mogelijk gemaakt nog eens extra te bedanken. Dankjewel!

Naast een grote dankjewel is het ook tijd om het werk van de afgelopen periode te evalueren en na te denken over de verduurzaming van enkele realisaties en functies.

 

Lokale contact- en bronopsporing

Op 18 september organiseerden we in samenwerking met Domus Medica een evaluatiemeeting voor lokale contact- en bronopsporing. Teamleiders en mSPOCs (= medische Single Point Of Contact), die hier de afgelopen maanden heel intensief mee bezig waren, konden elkaar eindelijk fysiek ontmoeten. We evalueerden wat we het voorbije 1,5 jaar geleerd hebben en maakten aanbevelingen over de mogelijkheden van de functies teamleider en mSPOC in de toekomst.

Populatiemanagement

Ook de populatiemanagers die we vanuit VIVEL de afgelopen periode zeer nauw hebben ondersteund (download de pdf: ‘overzicht ondersteuning’), brachten we op 15 september samen. We bespraken de lessons learned van de huidige werking en er werd nagedacht over de verduurzaming van populatiemanagement in de zorgraden.

Wat na 15 oktober?

We streven naar een nog hogere vaccinatiegraad, nog niet iedereen is gevaccineerd. Denk maar aan jongeren die 12 jaar worden, nieuwe verblijvers in Vlaanderen vanuit het buitenland, maar ook de mensen die de voorbije maanden nog niet ingegaan zijn op hun uitnodiging en zich alsnog willen laten vaccineren.

Ook na 15 oktober zullen de zorgraden opnieuw een belangrijke taak krijgen om vaccinatie in deze fase te coördineren, zij staan immers in verbinding met alle actoren in de eerste lijn die hiervoor moeten samenwerken: apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, welzijnspartners, lokale besturen,…

Van zodra de Vlaamse Regering een aantal beslissingen heeft genomen omtrent de verdere aanpak van deze fase, zal het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een webinar organiseren om iedereen in te lichten.

Doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg?

Doelgerichte zorg wint volop aan belang. Want een zuivere medische benadering van gezondheid is belangrijk, maar wordt best aangevuld met welzijn en persoonlijke aspecten.  Door in te spelen op de behoeftes van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en de mantelzorger,  en dit in verhouding tot de eigen mogelijkheden, kan een gerichte zorg opgestart worden. Daarbij is zowel de PZON, de mantelzorger als de hulpverlener gebaat.

Dr. Caroline Verlinde
Dr. Caroline Verlinde

directeur VIVEL

We hebben gekeken naar goede methodieken die al bestonden om de zorgprofessional te helpen om de patiënt centraal te stellen. Dat vonden we in het concept doelgerichte zorg. Met andere woorden, nagaan wat de levensdoelen zijn van de persoon en hoe je  daar als zorgprofessional naar toe kan werken om die te realiseren.

Samenspel van theorie en praktijk

VIVEL en de Academie voor de Eerste Lijn leggen momenteel de laatste hand aan een interprofessionele training rond doelgerichte zorg. Deze training zal in 5 eerstelijnszones uitgetest worden en nadien ook geëvalueerd en uitgerold indien succesvol. De training zal toegankelijk zijn voor zorgaanbieders die contact hebben met de PZON.

Wil je meer weten over doelgerichte zorg?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief of volg onze sociale media.

PZON centraal in de zorgraad

De persoon met een zorg en ondersteuningsnood (PZON) meer betrekken in de zorgraad is een thema waarop we vanuit VIVEL willen inzetten. Daarom schreven we een bestek uit om ons daarbij te helpen. 

Doel is het uitwerken van een realistisch en haalbaar voorstel van plan van aanpak, waarin ondersteuning en opleiding – afgestemd op de realiteit van VIVEL en de zorgraden – wordt voorzien.

Concrete aanpak project

Tijdens de zomer schreef VIVEL het bestek uit dat eerstdaags gegund wordt.

De opdracht bestaat uit 5 onderdelen die samen leiden tot een voorstel van plan van aanpak:

 1. Stakeholderanalyse: landschap van actoren die actief zijn rond PZON- en burgerparticipatie in kaart brengen.
 2. Overleg organiseren met deze actoren om te kijken in welke mate zij aan de noden van de PZON en de zorgraden tegemoet kunnen komen, in samenspraak met VIVEL.
 3. Opsporen van enerzijds bestaande praktijken via bevraging binnen de zorgraden en anderzijds detecteren van bijkomende noden van de PZON. Deze noden synthetiseren en analyseren.
 4. Naar een consistent geheel: deze analyses koppelen aan de noden van zorgraden (via focusgroepen of andere methodieken).
 5. Verwerken resultaten bevraging en hierover rapporteren in een voorstel van plan van aanpak met concrete voorstellen van acties tav VIVEL en de zorgraden

Wil jij graag op de hoogte blijven van dit traject? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief

Project #CAVASa van start

Wat?

Apothekers worden vaak geconfronteerd met psychosociale noden bij hun patiënten, maar weten niet altijd wie de persoon hierin kan ondersteunen. #CAVASa is een project dat de sociale functie van de huisapotheker net daarom ondersteunt. Bij het vaststellen van een psychosociale nood kan de apotheker, in afspraak met de betrokken persoon, doorverwijzen naar gepaste hulp.

Kortom, de einddoelstelling is om zoveel mogelijk burgers die vandaag niet geneigd zijn om hulp te zoeken, te motiveren en toe te leiden naar gepaste hulp.

“De naam #CAVASa is een samenvoegsel van de afkorting van de twee initiatiefnemers, CAW en VAN Samen” licht Aline Ghijselings toe. “Het verwijst ook naar de vaak gestelde vraag ‘ça va’, ‘Hoe gaat het?’. Een vraag die de lokale huisapotheker vaak stelt en die de essentie van het project benadrukt.”

Het CAW geldt als eerste aanmeldpunt, doet een brede vraagverheldering en biedt directe hulp en verwijst eventueel door naar de meest gepaste hulp.

Dit is dan ook een gezamenlijk initiatief van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Groep) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en wordt mogelijk gemaakt via de relancemiddelen in het kader van COVID-19 via het kabinet van minister Wouter Beke.

Pilootfase in eerstelijnszones

#CAVASa loopt momenteel in 9 eerstelijnszones, samen met ongeveer 77 huisapothekers, en is daarmee in de pilootfase. Deze loopt tot einde december 2021.

Starten deden de deelnemende huisapothekers op 7 september met een kick-off. Op het programma stonden inzichten in het herkennen van psychosociale noden aan de hand van vijf casussen. Ook werd toelichting gegeven over de rol van het CAW. De deelnemende huisapothekers ontvingen het nodige materiaal en werden per eerstelijnszone verder geïnformeerd.

Op 30 september staat het tweede deel van de opleiding gepland, waarin dieper zal worden ingegaan op de communicatie met een patiënt met een psychosociale hulpvraag.

Tegen begin volgend jaar hoopt het projectteam de nodige lessen te kunnen trekken om het project te kunnen uitrollen naar alle apotheken binnen alle eerstelijnszones.

Wil je meer weten?

Meer informatie over dit project? Contacteer Aline Ghijselings via e-mail.

Provinciale toer VIVEL ontmoet

Op 20 september werd de eerste ‘VIVEL ontmoet’ afgetrapt in Gent. De komende maand trekt team VIVEL door de provincies van Vlaanderen en Brussel om de zorgraden te ontmoeten. Met op programma een toelichting over de werking van VIVEL en een eerste blik op de toekomstplannen. Daarbij gaan we in gesprek met de zorgraden om noden en feedback te capteren. Want het is cruciaal om keuzes te maken en oriëntaties te geven over hoe we ons verder ontwikkelen.

Met deze toer zetten we volop in op ontmoeten. Want daar draait het om als organisatienetwerk. De juiste mensen en organisaties samenbrengen op het juiste moment en elkaar (h)erkennen en inzetten.

Samenbrengen van puzzelstukken

VIVEL ontmoet vormt een belangrijk onderdeel van het proces om een nieuw beleidsplan te realiseren samen met ons bestuursorgaan.

Het is dan ook onze ambitie om met deze puzzelstukken een gedragen beleidsplan te maken dat in de komende periode een kompas zal zijn voor onze werking.

Wij blikken alvast terug op enkele geslaagde avonden en kijken uit naar de komende provincies!

Een impressie vind je in onderstaande fotoreportage.

Extra: online event dematerialisatie (papierloos voorschrijven) op 15/9

Vanaf 15 september kan men kiezen om met of zonder papieren voorschrift naar de apotheek te gaan om geneesmiddelen af te halen. Dematerialisatie of papierloos voorschrijven maakt zijn intrede. En dat roept heel wat vragen op.

We organiseren een extra online event op woensdag 15 september van 19u30 – 21u.

Via dit online event lichten we toe wat de impact is voor voorschrijver, apotheker en patiënt. Naast de algemene toelichting over Dematerialisatie kan je terecht in 13 verschillende break-out rooms, waaronder de softwarepakketten van heel wat softwareleveranciers.

Neem je deel? Neem dan zeker deze brochure waarin we het volledige programma beschrijven, vóór het event al een door.

Accreditatie is aangevraagd voor artsen en apothekers en een deelname-attest is achteraf beschikbaar. 

Inschrijven? Mis dit event niet. Ontdek het volledige programma en schrijf je meteen in op events.vivel.be!

Zit je achteraf nog met vragen, kan je steeds in ons Q&A café deze stellen. 

Geestelijke gezondheid en Eerste lijn internationaal in kaart gebracht

Recent bracht de Koning Boudewijn Stichting een rapport uit over internationale voorbeelden van geestelijke gezondheid in de eerste lijn.

KBS stelt hierin dat de eerste lijn vaak een belangrijke rol speelt bij de gezondheidspromotie, preventie, detectie, behandeling en, in ruimere zin, integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de samenleving.

Het is bekend dat psychische aandoeningen in de eerste lijn vaak ‘onder de radar’ blijven. Ze worden minder gedetecteerd en behandeld door een gebrek aan bewustzijn en/of kennis over hoe je deze aandoeningen herkent, of door een gebrek aan competenties om de betrokkenen hier het beste mee te helpen.

KBS wil met deze ‘cartografie’, aan de hand van internationale voorbeelden, tonen hoe de eerste lijn met de geestelijke gezondheidszorg en andere sectoren kan samenwerken om geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken. Het geeft een inkijk in een aantal goede of beloftevolle praktijken in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Nederland, Italië, Duitsland, Spanje en Noorwegen die een bijdrage leveren aan het omgaan met geestelijke gezondheid in de eerste lijn.

Resultaten derde nationale ‘POWER TO CARE’-enquête

Zorg- en hulpverleners ervaren na 16 maanden coronacrisis nog steeds in hoge tot zeer hoge mate symptomen van chronische stress.  Deze aanhoudende stress heeft een negatieve impact op hun welzijn. 

Zo overweegt 22% van de deelnemers te stoppen met het uitoefenen van hun beroep. De nood aan ondersteuning blijft dan ook hoog. Dat blijkt uit de derde nationale ‘POWER TO CARE’-enquête van Sciensano en KU Leuven, waaraan 951 professionelen uit de gezondheids- en welzijnssector deelnamen.

Lees hier het volledige artikel: Na 16 maanden coronacrisis blijft chronische stress pieken bij zorg- en hulpverleners | Zorgnet-Icuro (zorgneticuro.be)

De vernieuwde sociale kaart: stand van zaken

De sociale kaart is een applicatie van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG). Het is een databank waarin gegevens opgenomen worden over zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers (= zorgaanbieders) in Vlaanderen en Brussel. Ze is bereikbaar via de www.desocialekaart.be en op www.eerstelijnszone.be is de zoekmodule geïntegreerd.

Deze databank en website worden volledig vernieuwd en het ontwikkelingstraject loopt momenteel volop. VIVEL neemt deel aan dit traject en zetelt in de stuurgroep. Ook verschillende zorgraden zijn betrokken en nemen oa deel aan de demo’s en testings. In een latere fase zal het Departement WVG een online infosessie organiseren over de vernieuwde Vlaamse sociale kaart.

Wat is er zoal nieuw?

Met de vernieuwde sociale kaart is het zo dat individuele zorgverleners en welzijnspartners vlot hun eigen gegevens zullen kunnen updaten, ondersteund door een communicatiecampagne om hun gegevens na te kijken en aan te passen. De oproep om deze gegevens te controleren en updaten zal periodiek ingebed worden.

Waar staan we nu?

Na een lange periode van ontwikkelen, willen we ten volle inzetten op het testen van de website. We willen immers een kwalitatieve sociale kaart lanceren, wat betekent dat we genoeg tijd moeten nemen om grondige acceptatietesten uit te voeren op een stabiele acceptatieomgeving. Daarom is het belangrijk om een omgeving te hebben waarop de juiste gegevens uit de huidige sociale kaart opgenomen zijn en waar de koppeling met CoBRHA werkt, enz. Momenteel is die acceptatieomgeving er nog niet, dus kan er nog niet gestart worden met de finale gebruikersacceptatie-testen.

Er volgt na de inproductiestelling in het najaar een communicatiecampagne met een kick-off infomoment specifiek naar zorgraden en beroepsgroepen toe.

Communicatie

Samen met een extern communicatiebureau wordt een communicatiestrategie en stappenplan uitgewerkt, gekoppeld aan de lancering van de nieuwe website.

Die heeft tot doel:

 • Bewustwording: zorgaanbieders kennen het belang van de sociale kaart en nemen hun verantwoordelijkheid om eigen gegevens aan te vullen / aan te passen.
 • Bekendmaking: veelgebruikers (hulpverleners, doorverwijzers,…) kennen en gebruiken de vernieuwde website en de mogelijkheden ervan.
 • Herkenbaarheid: de communicatie van de sociale kaart heeft een uniforme stijl. Het wordt duidelijk wat de sociale kaart precies is.

 Stappenplan najaar 2021, na lancering?

In grote lijnen voorzien ze 3 grote fases:

 1. Eerste communicatie naar ELZ, beroepsverenigingen, en andere prioritaire partners.
 2. Oproep zorgaanbieders: hen overtuigen om hun gegevens te updaten en up-to-date te houden, via ‘what’s in it for me?’.
 3. Campagne naar de veelgebruikers, (nog) niet naar de burgers, die komen in een latere fase aan de beurt.

Belangrijk instrument

Voor VIVEL is de sociale kaart een belangrijk instrument naar een duurzame en toegankelijke database. Uit de ervaringen in de prioritaire vaccinatiestrategie van de zorgprofessionals eerste lijn, blijkt nogmaals het belang hiervan. Lees hierover meer (artikel: Vaccinatie bij zorgprofessionals eerste lijn: hoe we het aanpakten)

Heb je nog vragen? 

Met vragen en opmerkingen kan je steeds terecht bij de de regiobeheerders van de sociale kaart of via desocialekaart@vlaanderen.be

Vaccineren? Vaccinatiecentra lanceren laatste oproep

De vaccinatiecentra in Vlaanderen hebben de voorbije maanden schitterend werk geleverd: op 6 maanden tijd kreeg meer dan 90% van de volwassen bevolking een eerste prik en meer dan 86% reeds een tweede prik (zie ook gouden medailles voor de vaccinatiecentra”). Daarmee is de laatste rechte lijn ingegaan. Alle registers worden nog een keer opengetrokken om nog zoveel mogelijk mensen volledig te vaccineren. Want een volledig vaccinatieschema biedt immers de beste garantie op een zo optimaal mogelijke bescherming. Hiervoor wordt er opnieuw nauw samengewerkt tussen de vaccinatiecentra, zorg- en welzijnsprofessionals en partners van het Geïntegreerd Breed Onthaal.

Wat kan jij doen als zorg- of welzijnsprofessional?

Ben je een zorg- of welzijnsprofessional? Dan vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid om jouw niet-gevaccineerde patiënten en cliënten nog eens extra te sensibiliseren.

Zo kan je als zorg- en welzijnsprofessionals zelf een afspraak maken voor patiënten en cliënten die minder digitaal vaardig zijn via https://covidvaccin.doclr.be/ (let op: de vaccinatiecode moet hiervoor gekend zijn). Indien je de vaccinatiecode van je patiënt of cliënt niet ter beschikking hebt, kan je kan je ook op een andere manier een afspraak voor hem of haar maken. De manier waarop dit dient te gebeuren, verschilt van vaccinatiecentrum tot vaccinatiecentrum. Binnen elke eerstelijnszone communiceren de vaccinatiecentra de mogelijke manieren naar zowel burgers als zorg- en welzijnsprofessionals. Heb jij geen informatie hierover ontvangen? Neem dan contact op met de populatiemanager binnen jouw eerstelijnszone. Je kan de lijst met contactgegevens hier terugvinden.

Daarnaast wordt er de komende weken extra aandacht gevraagd voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Ga na of jouw patiënten of cliënten voornamelijk praktische uitdagingen ondervinden om gevaccineerd te worden of ze vooral nog op zoek zijn naar correcte informatie over COVID-19 vaccinatie. 
In het eerste geval kan je contact nemen met de populatiemanager om te bespreken welke oplossingen aangereikt kunnen worden. Je kan zeker ook advies geven aan de populatiemanager over welke specifieke oplossingen jouw patiënten of cliënten nodig hebben.
In het tweede geval kan je een motiverend gesprek aangaan en je patiënt of cliënt correcte informatie bezorgen. Je kan hiervoor gebruik maken van onze cursusMotiverend communiceren over vaccinatie” op onze VIVEL Academie .

Meer informatie?