Preventiebevraging zorgraden

Eind 2022 lanceerde VIVEL een preventiebevraging naar de zorgraden. Deze werd opgesteld in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Diabetes Liga en afgestemd met de Vlaamse Logo’s en team preventie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het doel? Een duidelijk zicht krijgen op wat er leeft op vlak van preventie binnen de eerstelijnszones. Deze werden nu gebundeld in een overzichtelijk rapport dat we als kompas zullen gebruiken voor de verdere uitrol van preventie.

Wat gingen we na?

Aan de hand van een 20-tal vragen peilden we naar:

Preventiemethodieken in het algemeen:

 • de preventiethema’s die voor zorgraden relevant blijken op basis van hun omgevingsanalyses
 • de interesse of de plannen om actie te ondernemen naar specifieke doelgroepen voor verschillende thema’s
 • de factoren die de implementatie van preventiemethodieken faciliteren, dan wel belemmeren
 • de ondersteuning die zorgraden wensen vanuit VIVEL en haar netwerk om een rol op te nemen in het kader van een preventief gezondheidsbeleid

Bewegen Op Verwijzing en HALT2Diabetes:

 • de actieve bijdrage aan Bewegen Op Verwijzing en HALT2Diabetes
 • de gewenste ondersteuning om met deze preventiemethodieken aan de slag te kunnen gaan (wanneer zorgraden geen actieve bijdrage aangeven)
 • de acties die werden ondernomen vanuit de zorgraad
 • de kennis en de kwaliteit van de samenwerking met enkele actoren relevant voor de specifieke methodiek
 • een beoordeling van de implementatie
 • factoren die de implementatie van de preventiemethodiek(en) faciliteren, dan wel belemmeren
 • de ondersteuning die zorgraden wensen vanuit VIVEL en haar netwerk om de implementatie van de preventiemethodiek(en) te verbeteren

Wat zijn de bevindingen?

Eerst en vooral, is preventiewerking binnen alle eerstelijnszones een feit. Het lijkt evident, maar eerstelijnszones hebben de keuze om in te zetten op domeinen naar keuze. Dat rond preventie heel wat wordt ingezet, is alvast een cruciale conclusie.

Uit onze bevraging blijkt dat mentaal welbevinden, beweging en voeding het vaakst als relevante thema’s uit de omgevingsanalyses komen. Voor deze thema’s worden het vaakst acties ondernomen naar een meerderjarig publiek (volwassenen en ouderen) en mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Acties naar minderjarigen (kinderen en jongeren) zijn er het vaakst in het kader van het thema seksualiteit en relaties.

Wat de preventiemethodieken Bewegen Op Verwijzing en HALT2Diabetes betreft, blijkt dat beide methodieken gekend zijn bij de meerderheid van de zorgraden. Vanuit 17 zorgraden is er een actieve bijdrage aan HALT2Diabetes, drie op de vier zorgraden zijn actief betrokken bij de implementatie van Bewegen Op Verwijzing. Voor beide methodieken geldt dat het bespreken van de methodiek op een overleg, de vaakst gerapporteerde actie is. Voor beide methodieken geldt dat negen op de tien zorgraden aangeven dat de samenwerking met de Vlaamse Logo’s goed verloopt. In het kader van Bewegen Op Verwijzing geldt dit eveneens voor de samenwerking met de Bewegen Op Verwijzing-coaches en de lokale besturen; en voor de samenwerking met diëtisten, in het kader van HALT2Diabetes.

Tal van factoren kunnen de implementatie van preventiemethodieken bevorderen of hinderen. Een duidelijke rol- en taakverdeling, de mogelijkheid om de methodiek aan te passen aan de lokale context en kant en klare materialen worden het vaakst door zorgraden aangegeven als faciliterende factoren. De vele andere acties die op de planning staan wordt genoemd als een belemmerende factor. Voor de methodieken Bewegen Op Verwijzing en HALT2Diabetes wordt gewezen op het belang van: de betrokkenheid en het engagement vanuit de verschillende betrokken actoren voor een goede implementatie, kennis over de methodiek en communicatie naar burgers en eerstelijnsprofessionals.

Om de implementatie van preventiemethodieken te bevorderen, geven zorgraden aan ondersteuning te wensen in de vorm van: onderlinge uitwisseling, kant en klare communicatie rond preventietopics en het sensibiliseren van eerstelijnsprofessionals. Specifiek voor Bewegen Op Verwijzing en HALT2Diabetes wordt ook ondersteuning met betrekking tot de samenwerking tussen betrokken partners aangegeven; en bij het laagdrempeliger maken van het beweegaanbod, specifiek dan in het kader van Bewegen Op Verwijzing.

En nu?

De resultaten uit deze bevraging zullen we als kompas gebruiken voor de verder uitrol van preventie. Ze worden gebruikt om binnen de Projectgroep de implementatie van de preventiemethodieken Bewegen Op Verwijzing & Halt2Diabetes nog meer ingang te doen vinden binnen de brede eerste lijn. Tevens bieden deze inzichten en behoeften de mogelijkheid gerichter het aanbod af te stellen op bestaande goede praktijken en eventuele drempels.

Samenvatting: Webinar psychologische zorg in de eerste lijn

Vanuit de projectgroep GGZ organiseerde VIVEL samen met haar partners op 25/04 een webinar over de doelgroepen van de conventie en hoe je met de juiste informatie psychologische zorg binnen de eerste lijn kan realiseren.

Geslaagde editie met tal van doorverwijzers

Met 485 inschrijvingen, waarvan 89 artsen, 124 psychologen, 46 leden van de zorgraad, 35 maatschappelijke werkers, 16 GGZ netwerk medewerkers, 15 medewerkers van een lokaal bestuur en nog tal van andere functies en organisatie, kunnen we spreken van een gevarieerd en geslaagd webinar. Waarbij het doel – duidelijkheid verschaffen en een update geven van waar we staan met de uitrol van de conventie – behaald werd.

Update Toolbox RIZIV-conventie op VIVEL Academie

Heb jij al kennisgemaakt met de toolbox RIZIV-conventie? Deze toolbox is er voor alle eerstelijnsprofessionals binnen de psychologische zorg. Je vindt er info over hoe je de zorg van jouw patiënten/cliënten kan versterken die een nood hebben aan psychologische zorg in de eerste lijn, wat de RIZIV-conventie precies inhoudt en de rol van eerstelijnszones en netwerken GGZ hierin. Naar aanleiding van dit webinar krijgt deze cursus in de maand mei een  update en wordt de opname hierin geïntegreerd. Ook de opnames van het vorige webinar kan je hier nog bekijken.

Wat volgt?

We zijn bezig met de opmaak van een lokale module ‘samenwerking huisarts & ELP’ met oog voor het ondersteuningsaanbod vanuit welzijn  en we zullen hier ook een ’train de trainer’ aan koppelen. Deze module wordt mogelijk gemaakt door een werkgroep met partners Domus Medica, VVKP, CAW en Huis voor Gezondheid.

Bekijk de opname - webinar 25/4

VIVEL verbindt 2023 – Terugblik

Op 30 maart 2023 vond ons tweede netwerkevent “VIVEL verbindt – Altijd in beweging” plaats. Samen met 250 aanwezigen tekenden we present voor een boeiende en leerrijke dag.

Plenaire sessie

Starten deden we met een plenaire show, gemodereerd door Karolien de Becker. Katrien Van Kets (Kabinetschef Vlaams minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin),  Ri de Ridder (adviseur kabinet federaal minister Sociale Zaken en Volksgezondheid) en Peter Cousaert (departementshoofd samenleven en beleven VVSG en bestuurslid VIVEL) namen plaats op de sofa. Op de agenda stonden thema’s als de hervormingen en de impact, visie en plannen van zowel de Vlaamse als Federale regering en samenwerking: tussen lokale besturen en zorgraden.

Workshops en standhouders

Na de plenaire show, was het tijd voor de eerste van 3 ronde workshops. Tijdens de lunch konden deelnemers bij de meer dan 20 standhouders langsgaan. Daarnaast kregen partners in verschillende pitchruimtes, de tijd om hun werking kort en krachtig aan de zorgraden voor te stellen.

Na de lunch volgden de tweede en derde ronde workshops. Afronden deden we, hoe kan het ook anders, met een netwerkreceptie.

Bedankt! 

Wij willen langs deze weg alle deelnemers, sprekers en standhouders bedanken. We zijn erg blij dat jullie er bij waren en we hopen dat jullie een inspirerende en informatieve tijd hadden. We kijken terug op een zeer geslaagd netwerkevent en kijken alvast uit naar aankomende edities.

Herbeleef deze netwerkdag via de (foto)reportage.

Fiets mee door ons jaarverslag! 

VIVEL blijft in beweging, nu en in de toekomst.  

Ook in 2022 zetten we ons in tandem met de zorgraden en onze partners in voor een sterke eerste lijn, en gingen we samen op weg voor een betere gezondheid en welzijn voor alle inwoners van Vlaanderen en Brussel.  

Hoe we dat precies deden? Dat ontdek je nu in ons jaarverslag. We goten onze realisaties, projecten, cijfers én toekomstplannen in een boeiende infographic. Voorzitter Gerrit Rauws en directeur Caroline Verlinde sprongen er zelfs voor op een tandem. 

Benieuwd? Fiets mee door ons jaarverslag!