Interview: sociale woonwijk Paspoel wordt warme en solidaire buurt dankzij Zorgzame Buurten

‘Zorgzame Buurten’ streven naar een solidaire en warme leefomgeving  met een betere levenskwaliteit voor iedereen. Ze zetten in op sociale cohesie en streven naar een geïntegreerde zorg en welzijn. In totaal zijn er 132 projecten lopende over heel Vlaanderen en Brussel tot eind februari 2024.

Het project #Iedereen buitengewoon Paspoel is daar één van. Een waardevol project dat lokaal echt een verschil maakt. Wij gingen het gesprek aan met Evelyne Stassen, schepen van Sociale zaken in Tongeren en lid van de zorgraad, Dr. Luc Hendrix, voorzitter van Eerstelijnszone ZOLim en Brecht Jans, coördinator Buurtgerichte Zorg. Zij vertellen ons meer over de betekenis van Zorgzame Buurten en hun ervaringen met #Iedereen buitengewoon Paspoel.

Zorgzame Buurten, hoe zit het ook alweer in elkaar?

Het zorgzame buurtenbeleid van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, is een onderdeel van het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) coördineert het beleid.

Om tot duurzame zorgzame buurten te komen, worden de projecten ondersteund via vormingen en coaching door een ad hoc consortium van kennisinstellingen en middenveldorganisaties, onder coördinatie van de Koning Boudewijnstichting. Daarnaast is er nog een flankerend wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt WVG, dat werkt aan een toolbox voor startende zorgzame buurten en aan beleidsaanbevelingen. Het Departement WVG zet zich, samen met de agentschappen en stakeholders, tegelijkertijd in voor het verspreiden van informatie en inspiratie om zoveel mogelijk lokale besturen en welzijns- en zorgorganisaties te ondersteunen in het voeren van een zorgzame buurtenbeleid.

VIVEL is actief als consortiumlid, en ondersteunt samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de zorgraden en lokale besturen via het leernetwerk Zorgzame Buurten.

Wat betekent het project Zorgzame Buurten voor jullie?

Evelyne: Kort en bondig: een absolute meerwaarde! Het project vertrekt namelijk lokaal en bottom-up, wat een belangrijk uitgangspunt is om het te doen slagen. Ook de sociale cohesie in een buurt wordt hiermee versterkt. Zeker als we naar geïntegreerde zorg willen, is dit project onmisbaar. Ik ben dan ook erg trots op het team dat hiermee aan de slag gaat.

Luc: We vertrekken in een eerstelijnszone vanuit de persoon centraal te stellen, m.a.w. we stellen de noden van het individu voorop. Dat is voor ons echt belangrijk. En meer specifiek zetten we vooral in op kwetsbare mensen die niet eenvoudig toegang vinden tot zorg- en hulpverlening. Zorgzame Buurten helpt hen om hun eigen zorg in handen te nemen. Het project helpt eveneens informele en formele zorg en welzijn samen te brengen.

Brecht: Een zorgzame buurt is een ideaalbeeld van een buurt waar mensen voor elkaar zorgen en langer thuis kunnen leven. Dit kan alleen maar als je kennis hebt over de noden in de buurt, de omgeving en partners op elkaar afstemt en hierop kan inspelen. Zoals Evelyne zegt, kan zo een geïntegreerde zorg gerealiseerd worden.

Wat is het precieze doel?

Evelyne: De zorg naar de samenleving en de samenleving naar de zorg te brengen. Dat is ook waar geïntegreerde zorg voor staat. Als je merkt dat er een goede sociale cohesie is in een buurt waar iedereen op iedereen kan rekenen, kan er ook burenhulp ontstaan. Op die manier verlichten we ook het werk van onze eerstelijnsprofessionals. Een win-winsituatie dus!

Luc: Inderdaad, bruggen slaan tussen (kwetsbare) burgers en lokale verenigingen om zo formele en informele zorg- en welzijn samen te brengen. De essentie ligt in de persoon centraal te stellen en te luisteren naar wat die precies nodig heeft.

Het netwerk actief binnen de eerstelijnszone is bij uitstek geschikt om Zorgzame Buurten mee vorm te geven, maar ook om in de ELZ aan de slag te gaan met de lessen die geleerd worden in de Zorgzame Buurt. De Zorgzame Buurt is de voelspriet van de zorgraad en de zorgraad kan de kweekvijver worden van nieuwe Zorgzame Buurten om de levenskwaliteit van al onze inwoners te verbeteren.

#Iedereen buitengewoon Paspoel is een voorbeeld van een

 Zorgzame Buurten project. Kunnen jullie hier meer over vertellen?

Brecht: Paspoel staat bekend als een sociale woonwijk in Tongeren. Maatschappelijke problemen zoals armoede, vereenzaming en vergrijzing zijn hier niet onbekend. De cijfers liegen er dan ook niet om: velen doen structureel beroep op thuiszorginstanties en er heerst veel armoede. We zijn daarom het proefproject Zorgzame Buurten gestart om enerzijds te luisteren naar de noden van de mensen en anderzijds hen ook te betrekken binnen zorg- en welzijn om op die manier te streven naar een inclusieve, warme en solidaire buurt waar iedereen er voor iedereen is.

Evelyne: Inderdaad. Een samenwerking op buurt, lokaal en zelfs op regionaal niveau is hierbij essentieel. Paspoel kent een goede buurtwerking, maar was nog niet helemaal op elkaar afgestemd. Wij wilden met dit project partners op het terrein bijeen brengen. Zo zijn we met vijf kernpartners rond de tafel gaan zitten en namen we contact op met Eerstelijnszone ZOLim, die vanuit hun netwerkexpertise een belangrijke inbreng hebben. Er werd een buurtsanalyse uitgevoerd in Tongeren om een beter zicht te krijgen op de noden en behoeftes van de burgers. We hebben dan een projectvoorstel ingediend en nu zijn er maar liefst 35 diverse netwerkpartners betrokken in #Iedereen buitengewoon Paspoel! Het concept leeft dus!


Zorgzame Buurten sfeerfoto in het interview

Wat is een buurtanalyse? 

Een buurtanalyse is “een instrument om verbinding te maken én een volledig beeld van de buurt te krijgen. Je gaat na wie en wat al aanwezig is, en komt te weten waar de buurt nood aan heeft. Dit doe je door samen met alle betrokkenen in gesprek te gaan.”[1] Belangrijk is om oog te hebben voor de capaciteiten in de buurt; welke actoren binnen zorg en welzijn én andere partners zijn er aanwezig in de wijk? Welke ruimtes zijn er beschikbaar? Op die manier geeft een buurtanalyse een blik op de partners met wie je kan samenwerken en (op) welke bestaande werkingen je kan verder bouwen. Wil je zelf aan de slag gaan met een buurtanalyse? Bekijk het filmpje over buurtanalyse of lees de brochure van Saamo over zorgzame buurten.

[1] Buurtanalyse | Zorgen voor Morgen

Met welke concrete thema’s zijn jullie aan de slag gegaan?

Brecht: We merkten dat de digitale kloof in Paspoel de toegang tot zorg bemoeilijkte voor kwetsbare burgers en besloten in te zetten op digitale inclusie.

Zo zijn er mensen die geen internet hebben of niet weten hoe ze een online afspraak kunnen maken bij de gemeente. Belangrijk is dan om te kijken naar wie die mensen precies zijn en welke lokale verenigingen er bestaan, en ze met elkaar in contact te brengen. We proberen de eerstelijnsprofessionals op pad te sturen, zodat de burger veel beter en veel directer geholpen kan worden.

Waar liggen de kansen nu dat je sinds kort lid bent van een zorgraad

en dit project van tevoren goed kende?

Evelyne: Alle partners in de eerstelijnszone weten wat er leeft. We mogen de eerstelijnszones zeker dankbaar zijn hiervoor, want zij zijn een belangrijke meerwaarde. Enerzijds door hun groot netwerk waar we verder op kunnen bouwen. Anderzijds is de eerstelijnszone het aanspreekpunt en brengen ze alles in beweging. Binnen de zorgraad is er een cluster inwoners waar burgers in participeren. Dit helpt om bottom-up te werken en goed te communiceren. Ze krijgen zo ook het gevoel dat er effectief geluisterd wordt en dat het niet alleen de politiek is die beslist.

Wat is de rol van een eerstelijnszone over de verschillende projecten

heen m.b.t. Zorgzame Buurten?

Luc: Wij zijn een sterke facilitator. Door ons groot netwerk bezitten we de nodige knowhow. Als netwerkorganisatie zorgen wij ervoor dat we de juiste spelers aan boord hebben. Wij moeten opzoek gaan naar alles wat er gemist wordt in een bepaalde hoek. En dat is iets waar we blijven in groeien.

Vanuit VIVEL volgen we de projecten strategisch en inhoudelijk op. We sporen goede praktijken op, maar beluisteren ook waar zorgraden tegenaan lopen op het terrein. Zo kunnen we onze ondersteuning nog beter afstemmen. We geloven dat netwerken en uitwisseling tussen de projecten en de zorgraden een meerwaarde kunnen opleveren voor iedereen

Wat zijn de uitdagingen van dit project?

Evelyne: De verduurzaming is zowel het gedroomde resultaat als de uitdaging. We faciliteren veel, maar het is nog zoeken hoe we de concrete acties in de praktijk kunnen omzetten. Dat verreist een innovatieve houding.

Luc: Dat klopt, daarvoor moet je het project vanuit een totaalbeeld benaderen. Verduurzaming verreist daarnaast ook politieke goodwill en financiering. Een project dooft na het eindtermijn vaak uit. Veel hangt dus af van de draagkracht binnen de politiek voor een project.

Welke tips geven jullie tenslotte graag mee om te werken aan

projecten rond buurtgerichte zorg?

Luc: Durf out of the box te denken. Start eerst en vooral met een buurtanalyse en werk bottom-up. Luister naar de noden en vragen van de burger en probeer ze niet een product te verkopen.

Evelyne: Leer van elkaar en versterk elkaar. Het lokaal uitdragen is inderdaad een hele belangrijke. We moeten het warm water uiteindelijk niet uitvinden. We hebben zorgraden, maak daar gebruik van.

Save the date!

Geprikkeld door het concept zorgzame buurten? Ga dan in jouw provincie langs voor een inspiratiemoment!

20 april: Limburghallen – Genk, Limburg

24 april: Elisabeth Center – Antwerpen, Antwerpen

2 mei: Zebrastraat – Gent, Oost-Vlaanderen

8 mei: Maison de la Poste – Brussel, Vlaams-Brabant & Brussel

16 mei: Congresgebouw – Brugge, West-Vlaanderen

Inschrijven is mogelijk vanaf 9 maart via deze link. Stay tuned!

Publicatie rapport: “Bevraging uitrol RIZIV-conventie psychologische zorg in de eerste lijn”

VIVEL is in oktober 2022 gestart met een bevraging rond de uitrol van RIZIV Conventie Psychologische Zorg in de eerste lijn waar alle 60 eerstelijnszones aan hebben deelgenomen. De resultaten van deze bevraging zijn nu in een rapport gepubliceerd. De vraag kwam van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) en de FOD Volksgezondheid binnen de VIVEL projectgroep Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): RIZIV Conventie Psychologische zorg in de eerste lijn. In deze projectgroep is er afvaardiging vanuit Zorgnet Icuro, VAZG, diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen, Steunpunt mantelzorg, FOD Volksgezondheid en VIVEL en vragen we ook telkens naar vertegenwoordiging vanuit VVSG en het kenniscentrum LUCAS (KU Leuven).

Waarom een bevraging?

De redenen van deze bevraging waren om enerzijds zicht krijgen op de lokale samenwerking tussen de eerstelijnszones en de netwerken geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Anderzijds om een beeld te hebben over het verloop van de uitrol van de conventie op niveau van de eerstelijnszones. 

Wat werd er precies bevraagd aan de eerstelijnszones?

De eerstelijnszones kregen de tijd van oktober tot december 2022 om via het digitaal communicatieplatform van VIVEL een 12-tal vragen te beantwoorden met betrekking tot:

  • Het overleg tussen de zorgraad van de eerstelijnszone en de lokale netwerkcoördinatoren van de netwerken GGZ
  • Tevredenheid over de onderlinge samenwerking
  • De agendapunten van het overleg tussen zorgraden en lokale netwerkcoördinatoren en de effectieve acties vanuit de zorgraden.
  • De samenwerking tussen de actoren in zorg en welzijn in de eerstelijnszone op vlak van eerstelijns psychologische hulp en bijhorende acties vanuit de zorgraden om de samenwerking te bevorderen en te ondersteunen

Welke resultaten leverde de bevraging op?  

  • Er is duidelijk blijk van een positieve samenwerking tussen zorgraden en netwerken die kwalitatief en efficiënt verloopt. Reeds bestaande samenwerkingen zijn daarbij geïntensifieerd door de conventie
  • De agendapunten zijn relevant en stemmen overeen met de visie en uitrol van de conventie
  • Samenwerken op hetzelfde kantoor één keer in de week is bevorderend voor de samenwerking

Wat zijn de volgende stappen?

De resultaten staan uitgebreid in dit rapport en zijn een belangrijke basis voor de leden van de VIVEL projectgroep GGZ om zowel de eerstelijnszones en de netwerken GGZ als hun onderlinge samenwerking te ondersteunen en faciliteren. Deze resultaten worden komende maand gepresenteerd op het begeleidingscomité van het RIZIV.

Uit deze bevraging zijn er ook aandachtspunten voortgevloeid die eveneens in het rapport te vinden zijn.

Save the date: Webinar op 25 april 2023

Op 25 april organiseert de projectgroep GGZ een webinar voor eerstelijnsprofessionals (zoals huisartsen, OCMW’s,…) over de doelgroepen van de conventie en hoe je met de juiste informatie psychologische zorg binnen de eerste lijn kan realiseren. Registreer je nu hier voor het webinar Psychologische Zorg in de eerste lijn: de kracht van samenwerking – VIVEL

Toolbox RIZIV-conventie op VIVEL Academie

Heb jij al kennisgemaakt met de toolbox RIZIV-conventie? Neem dan snel een kijkje! Deze toolbox is er voor alle eerstelijnsprofessionals binnen de psychologische zorg. Je vindt er info over hoe je de zorg van jouw patiënten/cliënten kan versterken die een nood hebben aan psychologische zorg in de eerste lijn, wat de RIZIV-conventie precies inhoudt en de rol van eerstelijnszones en netwerken GGZ hierin.

Opleidingstraject ‘organisatienetwerk’ in de kijker

Een snel veranderend landschap in combinatie met complexe uitdagingen? Dat is waar zorgraden voor staan. We detecteren dan ook meer en meer de nood aan kaders en ondersteuning om te groeien als organisatienetwerk. Daarom zette VIVEL in samenwerking met Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Over de Muur een opleidingstraject op poten, gericht naar de medewerkers en bestuurders van de zorgraden. Enerzijds willen we een theoretisch kader en gedeelde taal aanbieden, anderzijds willen we de zorgraden samenbrengen en hen diverse methodieken aanleren om de theorie om te zetten in praktijk. 

Wat is een organisatienetwerk?

Prof. dr Patrick Kenis en prof. dr. Joris Voets (beide onderzoekers en experten binnen de sectie organisatie-ontwerp en samenwerkingsverbanden) geven als definitie: “Organisatienetwerken verbinden en delen informatie, middelen, activiteiten en competenties van soevereine en unieke organisaties om samen een outcome te bewerkstelligen die geen van de organisaties afzonderlijk tot stand kan brengen.”

Anders gezegd: samen brengen, samen werken, verbinden, delen en verstreken om vooruit te gaan.

Als zorgraad zijn we te klein om zo’n opleiding zelf te organiseren. Ik ben heel blij dat VIVEL dit op zich neemt en overkoepelend trekt. Dit is een goede manier om ons te kunnen ondersteunen. VIVEL is ook heel bereikbaar en staat ook open voor onze feedback vanuit de zorgraad.

Service design creëert unieke dienstverlening

Om denkprocessen in een organisatienetwerk vorm te geven wordt er vaak gewerkt volgens de principes van service design. Service design is het plannen en organiseren van mensen, infrastructuren, communicatie en materiële componenten van een service. Het is een holistische benadering gericht op de end-to-end service ervaring via alle kanalen en op alle contactmomenten, vanuit het perspectief van een klant en de organisatie. Om op deze manier een unieke dienstverlening te creëren.

Anders gezegd: service design is het verbeteren van je diensten terwijl je je verplaatst in je doelgroep.

Wat houdt het opleidingstraject in?

Op 26 september 2022 gaven we de aftrap van het opleidingstraject “de zorgraad als organisatienetwerk”. Na het plenaire startmoment volgen 3 sessies, waarbij we op provinciaal niveau de opgedane kennis en handvaten oefenen. Dit vindt plaats in de tijdspanne van oktober 2022 – maart 2023. Nog in maart vindt een specifieke sessie voor bestuursleden van zorgraden plaats.

Ter afronding van dit opleidingstraject worden in mei twee praktijkmomenten georganiseerd, waar de deelnemers met concrete casussen aan de slag gaan en de tools uit de opleiding gebruiken. Dit is natuurlijk niet het einde van het verhaal. Het hervormingstraject ‘Slagkrachtige zorgraden’ legt veel nadruk op de zorgraad als organisatienetwerk. Vanuit VIVEL zullen we dus zeker verder ondersteuning en inspiratie blijven aanbieden over dit thema.

Nieuwe brandingscampagne Careēr wil werken in zorg en welzijn aanmoedigen

Eind januari werd de campagne Careēr gelanceerd door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits samen met de Vlaamse zorgambassadeur Candice De Windt en de sociale partners. Deze campagne wil mensen in Vlaanderen stimuleren om te kiezen voor een job in de zorg- en welzijnssector. Een grote en ambitieuze campagne om het tekort aan werkkrachten in de zorg- en welzijnssector tegen te gaan. Momenteel staan er zo’n 7000 vacatures open, 3500 voor zorgkundigen en verpleegkundigen, 1000 in de kinderopvang en 700 als opvoeder.

Careēr helpt om de sector meer zichtbaarheid te geven. De eerste fase van deze campagne loopt tot 2024. Er wordt dan ingezet op 6 knelpuntberoepen: verpleegkundige, persoonsbelegeider (opvoeder), kinderbegeleider, logistiek assistent, verzorgende en zorgkundige. In de tweede fase ligt de focus op minder voor de hand liggende functies. 

Voor wie?

Deze campagne richt zich op iedereen die professioneel aan de slag wil gaan binnen zorg- en welzijn: mensen zonder of weinig werkervaring, net afgestudeerden binnen zorg en welzijn en mensen die een carrièreswitch willen maken.

Campagne helpen in de kijker zetten?

Wij kunnen allemaal ons steentje bijdragen om deze campagne mee onder de aandacht te brengen. Deel de posters via je eigen kanalen of sociale media. Download hier het communicatiemateriaal.

Interview met zorgambassadeur Candice De Windt

Candice De Windt schaart zich als zorgambassadeur ook achter deze campagne. Ben jij benieuwd naar wie Candice De Windt is en wat ze precies doet voor de eerste lijn? Lees dan zeker het exclusief interview met haar in de volgende nieuwsbrief van VIVEL. Stay tuned!

#CAVAsa project met 1 jaar verlengd

#CAVAsa is een samenwerkingsproject tussen het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) en VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) met als doel dat apothekers mensen met psychosociale hulpvragen vlotter door te verwijzen naar de diensten van het CAW of elders. Dit kan gaan over allerhande psychosociale hulpvragen zoals stress, financiële moeilijkheden en gezinsproblemen. Tijdens de coronacrisis bleek dat apothekers soms het aanspreekpunt waren voor burgers die niet altijd de weg vonden naar gepaste hulp, en met dit project spelen de partners hierop in.

Wat houdt het project in?

Concreet informeert de huisapotheker de persoon over de werking van het CAW en kan deze de persoon ook rechtstreeks in contact brengen met het CAW. Het gaat erom de vraag te detecteren, de persoon correct door te verwijzen en informatie te verstrekken.

#CAVAsa met 1 jaar verlengd

Afgelopen jaar waren er bijna 250 interventies vanuit de apotheken en werden er verschillende praktijkavonden georganiseerd. Daarom wordt het project in maart voor 1 jaar verlengd, daar maakt minister Crevits een nieuw budget voor vrij. De bedoeling is om het project verder uit te breiden naar meerdere apothekers en zorgraden die interesse hebben hierin. Er wordt nog bekeken of er andere focussen gelegd kunnen worden.