RIZIV conventie psychologische zorg in de eerste lijn – Q&A

In het kader van de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerstelijn ontwikkelde VIVEL een handige Q&A. 

Deze vormt het herwerkte communicatiepakket voor de verwijzers in het kader van de RIZIV conventie psychologische zorg in de eerstelijn. Dit communicatiepakket werd gerealiseerd vanuit de federale werkgroep ‘Communicatie’ binnen het Begeleidingscomité.

De Q&A schetst de context en legt de inhoud van de huidige conventie psychologische zorg uit voor professionals die in aanraking komen met mensen met een hoge “precariteit”.

Delen? Graag!

We vragen om deze link maximaal te verspreiden binnen jullie organisaties en binnen jullie netwerk, opdat de groep van verwijzers (individuele zorgverleners, zorg – en welzijnsorganisaties, …) worden geïnformeerd over de missie, visie en doelstellingen van de conventie. 

Zo zorgen we er samen voor dat de mensen die de zorg nodig hebben, hun weg ernaar kunnen vinden.

VIVEL gaat internationaal: ICIC 2022

Van 23 tot 25 mei vond de International Conference on Integrated Care plaats te Odense in Denemarken. Op de agenda stonden heel wat topics, zoals geïntegreerde zorgsystemen die essentieel zijn om demografische uitdagingen op te lossen en het verblijf in het ziekenhuis in te perken. Maar ook de digitalisering en realtime informatie zijn belangrijke factoren om snel en accuraat te reageren op de vraag en nood van de patiënt. Zo wordt de patiënt “empowered” om de eigen ziekte te begrijpen en aan te pakken.

Ook VIVEL van de partij

VIVEL werd, in samenwerking met collega’s van Optimedis AG en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, gevraagd een workshop te organiseren over de Scirocco tool en het gebruik van de logic-model methode. 

Daarnaast woonden de VIVEL-stafmedewerkers allerlei sessies bij over globale zorgthema’s, waaronder persoons- en doelgerichte zorg, geïntegreerde zorg, opleidingen en ICT tools (bv. digitaal voorschrijven). Het ICIC congres was bovendien de ideale gelegenheid om te netwerken en inspiratie op te doen uit de zorgwerking in andere landen.

Ook de zorgraden (Regio Aalst, Brugge en Meetjesland) die al met het Scirocco traject aan de slag waren, deelden hun ervaringen en inzichten op de conferentie.

“Wat ik meeneem naar de toekomst? Het kader dat Scirocco creëert om lokaal als zorgraad de nodige keuzes te maken waarop we moeten inzetten m.b.t. geïntegreerde zorg. Een zorgraad krijgt hierdoor de broodnodige houvast!”

Stephanie Van Espen (ELZ Regio Aalst)

Het ABC van de Scirocco tool

Scirocco is een internationale tool om reflecties en discussies over geïntegreerde zorg te voeren. Dit hulpinstrument meet aan de hand van twaalf dimensies de maturiteit en groeikansen tot geïntegreerde zorg binnen een regio of organisatie. Zo worden sterktes en verbeterpunten in kaart gebracht. De onderzoeksgroep doelgerichte zorg van UGent ontwikkelde een Nederlandstalige versie die aangepast is aan de Vlaamse Zorg- en welzijnscontext binnen de eerste lijn.

De werking Scirocco tool kan je in 3 grote stappen onderverdelen:

  • Stap 1: Alle deelnemers vullen de online tool in waar ze hun inschatting op de 12 dimensies geven.
  • Stap 2: De scores worden door de tool verwerkt tot een diagram. Op basis daarvan wordt er met de deelnemers een consensusworkshop georganiseerd. Tijdens deze workshop gaan we in dialoog met elkaar over wat goed en minder goed gaat en trachten we op basis van de uitwisseling tot een consensusscore en verslag te komen.
  • Stap 3: Op basis van de consensus kunnen de deelnemers verder een traject uitstippelen om bepaalde dimensies of topics aan te pakken. Het biedt kansen om prioriteiten te bepalen die je dan kan meenemen naar acties, projecten of beleidsplannen. Je kan deze beleidskeuzes en acties vertalen naar een logic model, een model waarop je kan bekijken wat de concrete invulling van jouw middelen is.

De ondersteuning in stap 1 en 2 gebeurt voor zorgraden in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

In het voorjaar is er een succesvol pilootproject gestart met 4 zorgraden. De bedoeling is om dit jaar meer zorgraden te betrekken om gebruik te maken van deze tool. 

ICIC 2023 in Antwerpen

Op het einde van dit boeiend meerdaags congres werd de fakkel doorgegeven aan Vlaanderen. Van 22-24 mei 2023 zal ICIC namelijk plaatsvinden in Antwerpen! De aanwezige collega’s hebben alvast de nodige inspiratie opgedaan in Denemarken om de volgende editie in goede banen te leiden. ICIC 2023, here we come!

Enkele thema’s die dan aan bod zullen komen zijn zorgzame buurten en samenwerken binnen de geïntegreerde zorg. Benieuw naar alle thema’s die volgend jaar aan bod zullen komen? Klik dan hier.

“Het is een buitenkans voor Vlaanderen om een internationale conferentie over geïntegreerde zorg te mogen organiseren. Hoe werken we samen om bij te dragen aan een betere en kwaliteitsvollere zorg voor iedereen? Dat is een issue dat veel landen bezig houdt. Het is dus een mooie gelegenheid voor de mensen uit zowel Vlaanderen en België als andere landen om elkaar te leren kennen, kennis te delen en elkaar te inspireren!"

dr. Caroline Verlinde - directeur VIVEL

Bekijk de aankondiging van ICIC 2023 in Antwerpen

Dashboards, een nieuwe tool voor populatiemanagement

Populatiemanagement bewees zijn nut tijdens de vaccinatiestrategie. Deze aanpak zorgde ervoor dat groepen, die doorgaans onder de radar bleven, toch werden bereikt.
De coronacrisis mag dan al (grotendeels) voorbij zijn, populatiemanagement blijft een essentiële manier om de zorg en het welzijn van alle mensen te verbeteren. De focus ligt niet op het individu, maar op een populatie: voor een welbepaalde groep worden de zorgnoden en het beschikbare zorgaanbod in kaart gebracht, om zo te evalueren wat beter kan in de organisatie van de zorg.   

Maar hoe doe je concreet aan populatiemanagement? Het antwoord is dashboardontwikkeling!  

Dashboards: what’s in a name?

Een dashboard populatiemanagement is een visuele tool waarin verschillende indicatoren zoals de zorgvraag, zorgbehoefte en kwetsbare groepen van een bepaalde regio visueel in kaart worden gebracht. Dit biedt een objectieve en overzichtelijke analyse om eenvoudiger tot een overzicht te komen van probleemzones. Zo worden conclusies verkregen over de zorg en gezondheidssituatie, die op hun beurt door lokale beleidsmakers kunnen worden uitgewerkt en  opgevolgd. Kortom: dashboard is een noodzakelijk instrument om aan populatiemanagement te doen. 

Ook bruikbaar voor zorgprofessionals?

Dashboards zijn niet enkel op beleidsniveau, maar ook op praktijkniveau een handige tool. Ze informeren zorgprofessionals over waar (potentiële) patiënten zich binnen de regio bevinden en welke soort hulp waar nodig is. Met deze inzichten kunnen ze aan de slag om  hun werk efficiënter, kwaliteitsvoller, en dus ook aangenamer te maken. 

Voorlopig staat dashboardontwikkeling nog in de kinderschoenen en wordt het op praktijkniveau nog uitgewerkt. Momenteel ontwikkelen Domus Medica, onderzoekers prof. dr. Sara Willems (UGent) en projectmedewerker Ilka Jacobs (UGent) en VIVEL, in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, een dashboard om het huisartsentekort op lokaal niveau in kaart te brengen. Op termijn willen we zo’n dashboard uitbreiden naar andere beroepsgroepen binnen de zorg.

1e VIVEL netwerkmeeting Data & Dashboard

Op woensdag 25 mei organiseerde VIVEL haar eerste netwerkmeeting data & dashboards. Verschillende experten zoals academici, dashboardontwikkelaars (InterMutualistisch Agentschap, Agentschap Zorg en Gezondheid) en vertegenwoordiging van het Vlaamse beleid waren aanwezig om ideeën en good practices rond dashboardontwikkeling uit te wisselen.

Dit event kadert binnen de Project- en werkgroepen data & dashboards waar VIVEL de verschillende stakeholders samenbrengt en het proces ondersteunt om d.m.v. dashboardontwikkeling populatiemanagement te bevorderen. VIVEL is hiermee het verbindende luik tussen de eerste lijn, de databanken en het beleid.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rol VIVEL?

De rol van VIVEL bestaat erin om als netwerkorganisatie de verschillende experten rond populatiemanagement samen te brengen en de voortgang van dashboardontwikkeling te verzekeren. Om zo de nodige gegevens beschikbaar te stellen om lokaal mee aan de slag te gaan.
  
Vanuit VIVEL stopt het hier niet. We zetten in op het verduurzamen van dashboarding, door het aanbieden van opleiding en ondersteuning, en blijven daarom informeren over de realisaties van deze samenwerking. VIVEL heeft tenslotte ook een signaalfunctie naar het beleid ook omtrent populatiemanagement.

The big dream van VIVEL?

Één dashboardplatform verkrijgen met alle nuttige gegevens rond zorg en gezondheid voor de eerstelijnszorg. 

Meer informatie?

Wil jij op de hoogte blijven rond doelgerichte zorg? Volg ons dan op sociale media, of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief.

Gezondheids- en welzijnsbevorderend activiteitenoverzicht op maat van jouw patiënten/cliënten op een rij per mutualiteit!

Wist jij dat de verschillende mutualiteiten heel wat interessante infosessies, workshops, webinars en cursussen organiseren over de meest uiteenlopende gezondheids- en welzijnsonderwerpen? 

Een kleine greep uit de thema’s van het aanbod; mindfulness en meditatie, gezond op weg met diabetes type 2, beter slapen, babymassage, zelfbeeld, stress, overspanning en burn-out, gamen en verslaving, mantelzorg,…

Dit aanbod richt zich rechtstreeks naar hun leden en dus ook naar jouw patiënt/cliënt, vaak gratis of voor een voordelige prijs.

Overzicht per mutualiteit

Hier vind je het volledige overzicht van de verschillende mutualiteiten voor jou als zorgverstrekker en mantelzorger op een rij. (Bekijk via onderstaande linken het overzicht en de doorverwijsmogelijkheden).  

Persoon met een Zorg- en Ondersteuningsnood centraal stellen? Doen we!

Iedereen spreekt over de boodschap: “de PZON centraal!” Maar wat houdt dit precies in?

Eind maart organiseerde VIVEL, in samenwerking met de verschillende partners, een “Denk- en Doedag” . Hierin werden de resultaten uit de bevragingen, de goede praktijken van betrokkenheid van de Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood, in de zorgraden en het bereiken van hun achterban besproken.

Daarnaast ontwikkelde VIVEL onder meer de “gereedschapskoffer” voor concrete ondersteuning.