Standpunt VIVEL over de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen op vlak van zorg en welzijn

De Vlaamse overheid koos in het Oekraïne-dossier voor een gedecentraliseerde aanpak, waarbij de rol van de zorgraden niet onmiddellijk duidelijk was. Ook voor VIVEL was het even zoeken hoe we onze rol konden opnemen. Het bestuursorgaan formuleerde hierover dan ook een standpunt.


Rol van VIVEL:

  • Intersectoraal overleg organiseren en voeden in functie van afstemmen en ter beschikking stellen aan verschillende betrokken partijen en bronnen van informatie
  • Afstemmen met Domus Medica en VVSG om gecoördineerd de actoren op het terrein de correcte info en ondersteuning te kunnen verschaffen
  • Zorgraden die in het kader van de Vlaamse opdrachten aangeduid worden als penvoerende organisatie, samenbrengen en ondersteunen in de organisatorische opdracht
  • Zorgraden zo nodig begeleiden/ondersteunen bij hun kandidatuurstelling voor tijdelijke financiering van de federale overheid

Signaal naar de overheid

Daarnaast geeft het bestuursorgaan van VIVEL een duidelijk signaal naar de overheid toe. We betreuren namelijk dat de expertise uit de vaccinatiestrategie met zorgraden in een leidende rol niet werd ingezet. Bijkomend merken we op dat de huidige gefragmenteerde financiering administratief complex is en de doelstelling van het aanbieden van geïntegreerde zorg- en ondersteuning in de eerste lijn bemoeilijkt.

Vanuit VIVEL zullen we alle betrokken partijen ondersteunen om de uitgewerkte oplossingen op het terrein te laten slagen. Wel vragen we de overheid met aandrang om bij toekomstige crisissen gehoor te geven aan de betrokken stakeholders zodat daar beter passende oplossingen kunnen gevonden worden.

Webinar vrijdag 3 juni

Welke organisaties bieden welke ondersteuning op vlak van gezondheid voor Oekraïense ontheemden? Bij wie kan je terecht voor praktische ondersteuning rond zingeving, vrije tijd, … ?  

Als zorg- en welzijnsprofessional is het essentieel dat je op de hoogte bent van dit aanbod en hiernaar kan doorverwijzen. Daarom organiseren we in samenwerking met onze partners, op vrijdag 3 juni om 12u een webinar voor alle zorg- en welzijnsprofessionals, medewerkers van zorgraden en lokale besturen.

Programma, sprekers en deelnamelink vind je op de pagina van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Overzichtspagina

Domus Medica werkte samen met VIVEL en VVSG een infopagina uit rond het organiseren van het zorgaanbod voor Oekraïense ontheemden. Hiermee kan je als arts, lokaal bestuur en zorgraad praktisch aan de slag.

Het toekomstig Vlaams mantelzorgplan

De Vlaamse Regering keurde op 29 april het ontwerp van nieuwe mantelzorgplan goed waarin het ingaat op de noden die leven bij mantelzorgers en personen voor wie zij zorg dragen. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg (VEM), onderdeel van VIVEL, schreef dit ontwerp, na een intensief traject van participatie en co-creatie. Er loopt nu een formele adviestermijn. Zodra deze is afgerond kan het plan als definitief worden beschouwd.

Verbinding met de 6 erkende en andere mantelzorgverengingen, de mantelzorgers zelf, maar ook met expertises over verschillende domeinen.

Verbinding is het sleutelwoord.

Vanuit het VEM zullen we een coördinerende taak opnemen, met als opdracht de verschillende domeinen aan elkaar te verbinden en elkaar te versterken!  Kortom, de krachten duurzaam bundelen.

Rol van de eerstelijnszone?

Ook Vlaanderen wil lokale besturen en eerstelijnsactoren stimuleren om mantelzorgondersteuning in het meerjarenbeleid op te nemen. Via het mantelzorgplan wil de Vlaams regering bestaande goede praktijken detecteren en inzetten op lerende netwerken voor verdere verspreiding en implementatie van deze voorbeelden.

VIVEL verbindt – terugblik

Op 7 mei vond het netwerkevent voor de zorgraden plaats in Lamot Mechelen. Tal van gasten passeerden de revue tijdens onze plenaire talkshow. Aansluitend vonden verschillende break-out sessies plaats. Hier werd ingegaan op actuele en relevante thema’s voor de zorgraden. Zo kwamen  governance, populatiemanagement, communicatie, PZON-centraal, geestelijke gezondheidszorg, mantelzorg en Scirocco aan bod.

Verbinden en versterken

Een netwerklunch met boeiende infostanden zorgde voor de perfecte afsluiter. Daarmee was het doel alvast bereikt: verbinden en versterken.

Herbeleef deze netwerkdag via de (foto)reportage of herbekijk de hele plenaire sessie.

Bekijk de afterreportage (2',14'')

Fotogalerij

Bekijk de volledige plenaire show (1h, 26')

Sprekers

  • 02:18 – Gerrit Rauws, voorzitter VIVEL en directeur Koning Boudewijnstichting 
  • 11:32 – Wouter Beke, Vlaams ex-minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding 
  • 28:21 – Isabel Moens, adviseur geestelijke gezondheidzorg – kabinet van Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke
  • 46:58 – Bart Criel, onderzoeker van het Instituut voor Tropische Geneeskunde
  • 58:03 – Marleen Denef, advocate bij Impact Advocaten, auteur en professor aan de KU Leuven 
  • 69:10 – Caroline Verlinde, directeur VIVEL