Zorgraad? Eerstelijnszone? Bestuursorgaan?

Het kan al eens gebeuren dat de termen verkeerdelijk door elkaar gehaald worden.

Daarom zetten we nog even alles op een rijtje, en grepen hiervoor terug naar het eerstelijnsdecreet en het BVR.

Een zorgraad is de door het eerstelijnsdecreet opgerichte structuur die binnen zijn werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

Een zorgraad heeft de juridische vorm van een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid die rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel mag uitkeren of bezorgen behalve voor het belangeloze doel dat in de statuten bepaald is.

In de praktijk zijn zorgraden dus VZW’s met een bestuursorgaan en een algemene vergadering.

Ontdek de werking van een zorgraad in deze animatie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerste lijn

De RIZIV Conventie psychologische zorg in de eerste lijn heeft als doel psychologische zorg toegankelijk maken, op het niveau van het opstarten én op het niveau van de prijs.

Via de conventie is er een potentieel van 32 netwerken voor geestelijke gezondheidszorg, die elk hun eigen werkgebied en samen heel België bestrijken.

Het aanbod dekt psychologische zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Dit gebeurt via zorg in de eerste lijn voor algemeen psychisch welbevinden en ook via meer gespecialiseerde zorg wegens een ernstig onderliggend psychologisch probleem. Bijzondere aandacht gaat uit naar de kwetsbare doelgroepen die het zwaarst getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Alle gedetailleerde info kan je hier terugvinden op de website van het RIZIV. 

Wat is de stand van zaken?

  • Op het niveau van de netwerken zijn bijna alle lokale coördinatoren aangeworven, zij zullen verder contact opnemen met de zorgraden en belangrijke lokale partners voor de verdere uitrol van de conventie.
  • Met hulp van de zorgraden hebben de netwerken een goede geografische verdeling van het zorgcontingent kunnen uitwerken.
  • Momenteel zijn de netwerken volop op zoek naar verstrekkers (klinisch psychologen /orthopedagogen maar ook andere zoals zorg- en welzijnsmedewerkers of ervaringsdeskundigen) die de zorg kunnen opnemen. Indien er verstrekkers geïnteresseerd zijn kunnen ze met hun netwerk contact opnemen.
  • Verschillende zorgraden droegen al bij tot de opsomming van mogelijke nuttige vindplaatsen, en tonen hierbij nogmaals de meerwaarde van de lokale samenwerking met de zorgraden in deze conventie aan. Bij andere netwerken loopt de reflectie nog, en mag men zeker proactief mee nadenken waar mogelijk.
  • Organisaties kunnen ook psychologen /orthopedagogen in loondienst in de conventie opnemen (vb: huisartsenpraktijk, OCMW,…), wie hierin geïnteresseerd is kan contact opnemen met de netwerken.
  • De verschillende overheden geven aan positieve echo’s te ontvangen vanuit het terrein rond de hechtere samenwerking die nu tussen de netwerken geestelijke gezondheidszorg en de zorgraden ontstaat.


Wat kan ik doen als professional?

Als professional kan je contact opnemen met een netwerk. De contactgegevens van de netwerkcoördinatoren vind je in de lijst met netwerken voor kinderen en jongeren en lijst met netwerken voor volwassenen

Terugvinden welk netwerk actief is waar je woont? Dat kan via: 


Een informerend webinar volgt

Vanuit de VIVEL werkgroep (VAZG, FOD, VVKP, Zorgnet Icuro, CAW, Domus Medica, VVSG, Diensten maatschappelijk werk / ziekenfondsen, Steunpunt Mantelzorg, Expertise centra) bekijken we met verschillende stakeholders om voor de zomer extra te informeren rond de conventie aan de hand van een webinar, een save the date volgt later.

Gezondheidskompas: update

Het Gezondheidskompas is een instrument om inzicht te krijgen in gezondheidsrisico’s, zoals het risico op diabetes en hart- en vaatziekten. De applicatie zet verder in op preventieve gezondheidszorg en versterkt zelfzorg, zelfredzaamheid en gezondheidsgeletterdheid van de burger.

Deze online applicatie is voor iedereen beschikbaar en peilt op basis van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst naar leefstijl en gezondheidsrisico’s. Aansluitend ontvangt je een persoonlijk advies voor een gezondere leefstijl. Bijkomend brengt het risicofactoren die verdere opvolging vragen bij je huisarts in kaart. De resultaten kan je online delen met je huisarts om te bespreken tijdens een volgende consultatie.

Gebruik?

De app heeft alvast haar impact niet gemist. Sinds de lancering in 2019 werd het Gezondheidskompas reeds door 38.000 Vlamingen ingevuld. In 2.850 gevallen werd de vragenlijst ook aan de huisarts bezorgd voor verdere opvolging.

Overgewicht is en blijft de meest aanwezige risicofactor: meer dan de helft van alle personen die de vragenlijst invulden, heeft een BMI van meer dan 25. Ongeveer één derde van de personen boven de 45 jaar die de vragenlijst invulden heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.

Wat is er nieuw?

3 wijzigingen vonden plaats:

  1. Je kan kiezen om je totale gezondheidsrisico te berekenen, of enkel je risico te berekenen voor ‘diabetes en cardiovasculair risico’, ‘alcoholgebruik’ of ‘rookgedrag’. Zo hoef je niet de hele vragenlijst te doorlopen.
  2. Ook de adviezen voor burger en huisarts werden geactualiseerd in overleg met de betrokken relevante partners (o.a. Vlaams Instituut Gezond Leven, Eetexpert, VAD, Consortium Tabakstop.be …).
  3. Het resultaat kan je vanaf nu elektronisch delen met je huisarts via het platform e-Health.