Project #CAVAsa wordt #CAVAsa 2.0

De naam #CAVASa is een samenvoeging van de afkorting van de twee initiatiefnemers Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN).

Apothekers worden vaak geconfronteerd met psychosociale noden bij hun patiënten, maar weten niet altijd wie de persoon hierin kan ondersteunen. #CAVASa is een project dat de sociale functie van de huisapotheker net daarom ondersteunt. Bij het vaststellen van een psychosociale nood kan de apotheker, in afspraak met de betrokken persoon, doorverwijzen.

Het CAW geldt als eerste aanmeldpunt, doet een brede vraagverheldering en biedt directe hulp en verwijst eventueel door naar de meest gepaste hulp.

Kortom, de einddoelstelling is om zoveel mogelijk burgers die vandaag niet geneigd zijn om hulp te zoeken, te motiveren en toe te leiden naar de juiste hulpverlening.

Pilootproject CAVAsa wordt verlengd

De pilootfase #CAVAsa die liep in 9 eerstelijnszones, samen met ongeveer 77 huisapothekers is in februari 2022 afgelopen. De Vlaamse overheid voorziet middelen voor de verlenging van het CAVAsa project, dat voortaan CAVAsa 2.0 zal heten. Ondanks het grote enthousiasme, konden weinig apothekers vorig jaar ruimte vrijmaken om ten volle in dit project te stappen. De verlenging geeft daarnaast ook de opportuniteit om meerdere zones te betrekken. Zo zullen alle eerstelijnszones van de deelnemende regionale CAW’s nu ook kunnen participeren.

Rol VIVEL

VIVEL zit samen met het departement, de Academie voor de Eerste Lijn, VAN en CAW in de reflectiegroep. Deze komt per jaar 2 tot 3 keer samen om zo de voortgang van het project te bespreken en in groep te reflecteren.

Startdag Zorgzame Buurten

Op 24 maart vond de officiële startdag van de Zorgzame Buurten plaats. Deze startdag werd een fysieke bijeenkomst met inspirerende sprekers, informatieve presentaties, een boeiend panelgesprek en waardevolle netwerkmomenten.

In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.

Hoge betrokkenheid zorgraden

In 6 projecten is de zorgraad zelf penhouder. Bij meer dan 60% van alle ingediende projecten zijn zorgraden betrokken. 

“Zorgraden hebben als doel zorg en welzijn bij elkaar te brengen en de PZON hierbij centraal te stellen. Ook Zorgzame Buurten delen ditzelfde doel. Binnen VIVEL beschouwen we de ingediende projecten als onmisbare schakel om geïntegreerde zorg mee vorm te geven. De verduurzaming van deze projecten en de concrete samenwerking met zorgraden zullen een belangrijk rol spelen in de toekomst van de eerste lijn.“

Caroline Verlinde, directeur VIVEL Tweet

Consortium als ondersteunende factor

Het consortium, dat de zorgzame buurten ondersteunt, is een flexibel partnerschap van academische actoren, kennisinstellingen en coaches. Dit door middel van informatiedeling, opleiding en het inzetten van het eigen netwerk.

“Ik zal zetelen in het consortium en zal de evoluties van de verschillende projecten op de voet volgen. Vanuit VIVEL engageren we ons om te ondersteunen waar nodig, goede praktijken op te pikken en waar mogelijk binnen de eerste lijn op te schalen. Kortom: verbinden en versterken.”

Lie Verrijssen - stafmedewerker VIVEL Tweet

Wil jij meer weten over het project zorgzame buurten? 

VIVEL krijgt extra opdracht preventie

Op 29/10/2021 werd een oproep gelanceerd voor de erkenning van een organisatie als ‘partnerorganisatie voor de Eerste Lijn’ door minister Beke.

Na beoordeling van de ingediende kandidaat-dossiers werd VIVEL voor een periode van drie jaar (01/01/2022-31/12/2024) erkend als ‘partnerorganisatie voor de Eerste Lijn’, op basis van het eerstelijnsdecreet.

Daar komt nu bij dat VIVEL in het kader van een meer geïntegreerd zorglandschap en het nauwer betrekken van de eerstelijnszorg in het preventief gezondheidsbeleid enkele opdrachten zal uitvoeren m.b.t. preventie.

"VIVEL draagt samenwerking en complementariteit hoog in het vaandel, en niet anders in dit traject. We vertrekken vanuit een zorgvuldige aanpak om preventie duurzaam te installeren, waarbij wij steeds met de bril van de eerste lijn zullen reflecteren."

Caroline Verlinde - Directeur VIVEL Tweet

Team Preventie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid informeerden afgelopen maand hun partnerorganisaties. De volledige communicatie en bepaling van acties waarop we ons de komende jaren zullen toeleggen kan je hier (.pdf) nalezen.

Heb je nog vragen hierover? 

Contacteer ons dan via onderstaande formulier.

Contactformulier

Dashboardontwikkeling: wendbare hoeksteen van populatiemanagement

Binnen de vaccinatiestrategie is populatiemanagement een belangrijke pijler. Gedurig en gestaag leveren de populatiemanagers van de vaccinatiecentra in samenwerking met de zorgraad inspanningen in het vinden en bereiken van doelgroepen om hen te vaccineren. Maar het gaat verder.  Populatiemanagement vormt een duurzame en inzetbare hoeksteen om wendbaar in te spelen op noden van burgers.

Populatie-wat?

Wie het bij de term populatiemanagement hoort “donderen in Keulen”, nog even een opfrissing. Populatiemanagement heeft als doel de zorg en het welzijn van alle mensen te verbeteren.

Om dat te realiseren brengen populatiemanagers de noden en behoeften van de bevolking in kaart, zodat beleidskeuzes hierop kunnen worden afgestemd. Hierbij hanteren populatiemanagers enkele principes.  Zo richten ze zich tot groepen, en niet tot individuen. Groepen worden gedefinieerd op basis van gemeenschappelijke kenmerken, bijvoorbeeld op basis van woonplaats (vb. wijk), leeftijd (vb 80+’ers), een ziekte of aandoening. Hierbij hebben populatiemanagers bijzondere aandacht voor groepen die onder de radar blijven, of minder vaardig zijn, zoals gezondheidsvaardig of digitaal vaardig. 

Ze brengen de noden en behoeften van deze groepen in kaart aan de hand van beschikbare databronnen en gesprekken met lokale stakeholders. Op basis van deze inzichten bepaalt men prioritaire doelgroepen en gezondheids- en welzijnsproblemen.

Ook is het cruciaal om naar de meest effectieve ingrepen voor elke groep te kijken. Anders gezegd: de meest geschikte acties per doelgroep bepalen en inzetten.

Verduurzaming via co-creatie en een meerjarig vormingstraject

Populatiemanagement is dus niet alleen een hoeksteen van vaccinatie, maar en vooral van zorgraden om wendbaar in te spelen op de noden van burgers in hun eerstelijnszone. Om succesvol aan populatiemanagement te kunnen doen, hebben zorgraden nood aan data die hen toelaten om die prioritaire doelgroepen en hun zorgbehoeften te identificeren.

Daarom werden vanuit VIVEL operationele werkgroepen met experten opgericht die zich toespitsen op een specifiek onderdeel, zoals kwetsbaarheidsindicatoren, omgevingsanalyse en monitoring van data. Daarnaast richten we weldra een gebruikersgroep met vertegenwoordigers vanuit de zorgraden op.  Co-creatie met de zorgraden moet leiden tot de ontwikkeling van een basisdataset en dashboard, dat aansluit bij hun behoeften.

We voorzien ook ondersteuning, vorming en feedbackmomenten voor zorgraden bij het maken van een omgevingsanalyse in het kader van hun nieuwe beleidsplannen. Daarnaast werken we ook een meerjarig vormingstraject uit, om de populatiemanagement competenties verder te ontwikkelen en te verduurzamen.