Ken jij de VIVEL Academie al?

Wat is de VIVEL Academie?

Een digitaal platform die toegang biedt tot een waaier aan webinars, e-learningmodules en kennis voor zowel de zorgraden als eerstelijnsactoren. Het opleidingsaanbod en de opgebouwde expertise van éénlijn.be werd hierin ingebed. Kortom een toegankelijke leeromgeving in volle ontwikkeling. 

Het leerplatform heeft als doel kwalitatieve opleidingen (e-learnings, webinars,…) en activiteiten (intervisies, evenementen…) aan te bieden, georganiseerd door VIVEL en/of organisaties waarmee VIVEL samenwerkt. Met als finaliteit, vorming en expertise aan te bieden in functie van de veranderende omgeving waarbinnen de eerste lijn werkt. 

"Vorming is een belangrijke kernopdracht van VIVEL. Het is een krachtig instrument om geïntegreerd, doelgericht en interprofessioneel samen te werken om zo de eerste lijn te versterken en te verbinden."

Sophie Liekens - stafmedewerker VIVEL

Hoe ga je aan de slag? 

Aanmelden is niet nodig, tenzij dat expliciet anders is aangegeven in de cursus. 

Cursussen in de kijker

Elektronisch voorschrijven en afleveren
In deze cursus leggen we je uit wat Recip-e is en hoe je elektronisch kunt voorschrijven en afleveren via Recip-e. We leggen uit wat dematerialisatie of papierloos voorschrijven is. Om dit proces zowel voor de burger als voor de zorgverleners duidelijk uit te leggen, werden twee informatieve video’s gemaakt.
Elektronisch voorschrijven en afleveren
Zorgcoördinatie & Casemanagement
Zorgcoördinatie en casemanagement zijn geen vreemde begrippen. Het is echter een vlag die vele ladingen dekt en die vaak verschillend geïnterpreteerd worden. Momenteel wordt er gewerkt aan een model voor zorgcoördinatie en casemanagement in de eerste lijn.

Het verschil tussen zorgcoördinatie en casemanagement wordt in deze online cursus verduidelijkt en er wordt een voorbeeld aangehaald van hoe dit uitgewerkt kan worden in de praktijk.
Daarnaast hebben we aandacht voor de huidige situatie totdat het nieuw regelgevend kader er is. We nemen je ook mee in het idee van integrale zorg, waar zorgcoördinatie en casemanagement deel vanuit maken.
Zorgcoördinatie & Casemanagement

Piloot project met Scirocco tool

Wat is Scirocco? 

Scirocco is een consortium van verschillende Europese partners die zich inzetten voor de implementatie en evaluatie van geïntegreerde zorg. De Scirocco tool biedt een internationaal ontwikkeld referentiekader voor discussie en reflectie over geïntegreerde zorg. Dit hulpinstrument meet aan de hand van twaalf dimensies de bereidheid en maturiteit tot geïntegreerde zorg binnen een regio of organisatie. Zo worden sterktes en verbeterpunten in kaart gebracht. De onderzoeksgroep doelgerichte zorg van UGent ontwikkelde een Nederlandstalige versie die aangepast is aan de Vlaamse Zorg- en welzijnscontext binnen de eerste lijn.

Pilootproject als test 

Het bestuursorgaan van VIVEL had in haar beleidsbeslissing in januari 2020 een eerste implementatie van deze tool binnen de zorgraden aangeraden in het kader van de ontwikkeling van hun beleidsplan.

Daarom werd er een oproep geplaatst voor maximaal vijf zorgraden die geïnteresseerd zijn om met deze tool te werken. Dit piloottraject wordt gecoacht door VIVEL en UGent, en zal uitmonden in een officieel en dus geldig beleidsplan. Vier zorgraden zullen uiteindelijk deelnemen aan dit traject: ELZ Aalst, ELZ Brugge, ELZ Oost-Meetjesland en ELZ Westkust en Polder. 

Eerstelijnszone Aalst aan het woord 

Waarom nemen jullie deel aan het project? Wat is de drijfveer? 

We krijgen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid de opdracht om eerstelijnszorgaanbieders te ondersteunen bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en ondersteuning van de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag. Onze eerstelijnszone ziet dit als één van onze prioritaire opdrachten om lokaal mee aan de slag te gaan. We vinden het hierbij belangrijk om ook te kijken hoever we zelf al staan in het omarmen en integreren van geïntegreerde zorg.

Welke voordelen denk je dat het project zal opleveren? 

Het project zal ons een goed zicht geven op het traject dat we nog dienen te doorlopen om onze opdracht te bereiken. Het zal ons richting geven in de opmaak van onze actieplannen de komende jaren. Daarnaast zien we het ook als een opportuniteit voor de leden van onze zorgraad om elkaar beter te leren kennen en hun visie t.o.v. de eerstelijnszone vanuit hun achtergrond en vertegenwoordiging bespreekbaar te maken met elkaar.

Wat spreekt je aan in het project? 

De combinatie van digitale en fysieke input (individuele assessment versus consensus workshop). Daarnaast vinden we de begeleiding en ondersteuning die voorzien wordt in het project een meerwaarde. Zeker als dit mogelijks in de toekomst een vaste waarde zal worden binnen onze werking. 

Wat heb je wel of niet in overweging genomen om in te tekenen? 

We hebben onze zorgraad bevraagd of ze dit project een meerwaarde vinden binnen onze werking. Ook werd rekening gehouden met de werkdruk en tijdsinvestering dat dit project vraagt aan onze zorgraadleden. De aangeboden begeleiding werd zeker als meerwaarde beschouwd. 

Stappenplan in concreto 

De deelnemende zorgraden krijgen een infomoment rond self-assessment. Daarna gaan ze aan de slag met de tool om in de periode november-januari ‘consensusworkshops’ te houden om zo te komen tot een bilan van geïntegreerde zorg op te maken voor hun eerstelijnszone. Aansluitend wordt een zogenaamd “logic model” toegepast op de resultaten om tot beleidsdoelstellingen te komen. In dit model wordt een logica gevolgd waarbij eerst alle mogelijkheden worden bekeken om daarna de geïntegreerde zorg in de praktijk te brengen en in een later stadium de uitkomsten te bekijken. 

UGent heeft zich geëngageerd om alle bijeenkomsten bij te wonen en mee het proces te observeren. 

"Binnen de onderzoeksgroep doelgerichte zorg geloven we dat geïntegreerde zorg bijdraagt aan betere zorg die afgestemd is op de noden van de patiënt."

Lotte Vanneste - wetenschappelijk medewerker Ugent

Als de vooropgestelde planning wordt aangehouden hebben de deelnemende zorgraden in de eerste jaarhelft van 2022 een beleidsplan.

VIVEL ontmoet zit erop!

De afgelopen vier weken hebben we door Vlaanderen gereisd om halt te houden in elke provincie. Met VIVEL ontmoet wilden we onze eerste strategische richtingen waarin we denken uit de doeken doen, en vooral in gesprek gaan met onze zorgraden. Wij vonden het alvast zeer aangenaam elkaar eindelijk nog eens fysiek te ontmoeten en elkaar zowel formeel als informeel beter te leren kennen.  

Het leverde meer dan boeiende gesprekken en kritische maar constructieve feedback op. Hiermee gaan we nu verder aan de slag in het beleidsplan 2022-2026 van VIVEL. 

In cijfers

Lerend netwerk 2.0 

Ondertussen bereiden we volop Lerend Netwerk 2.0. voor, waarbij het finale beleidsplan en de verworven feedback wordt teruggekoppeld. We willen ook van dat event een moment van ontmoeting en kennisdeling maken. Een initiatief dat we jaarlijks zullen herhalen om zo elkaar blijvend te inspireren en te informeren.  

Eindmeet van de marathon verlegd – Vaccinatiecentra langer open

De voorbije maanden liep de vaccinatiecampagne om via 95 vaccinatiecentra zoveel mogelijk Vlamingen te beschermen tegen een COVID-19 infectie. Dankzij de inzet van de zorgraden, lokale besturen en talloze vrijwilligers is deze campagne uitgegroeid tot een groot  succes. Aanvankelijk werden de vaccinatiecentra voorzien tot 15 oktober 2021. De eindmeet van een marathon. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie om alle +65-jarigen te voorzien van een extra dosis én de beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) die daarop volgde, is een verlenging van de vaccinatiecentra nodig.

Niet alle vaccinatiecentra blijven open 

Nabijheid en toegankelijkheid zijn de voorbije maanden kernelementen geweest in de werking van de vaccinatiecentra. Dat zal ook de komende weken essentieel blijven. Er wordt daarom gestreefd naar minstens één vaccinatiecentrum per eerstelijnszone. Dit centrum krijgt de autonomie om deze op de lokale noden te organiseren. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zal niet langer waken over de gelijke tred in de verschillende centra. 

Financiering 

Voorlopig wordt de financiering en ondersteuning gegarandeerd om de vaccinatiecentra verder te zetten tot het einde van 2021. Alle informatie over hoe de vaccinatie in 2022 zal verlopen wordt via het Agentschap Zorg en Gezondheid gecommuniceerd.

Doelgroepen 

Tijdens de komende weken zullen er naast de extra prikken ook nog nieuwe vaccinatieschema’s opgestart worden. 

VIVEL blijft ondersteunen 

In de eerste plaats willen we onze zorgraden een hart onder de riem steken!  VIVEL zal de zorgraden in hun verlengde opdracht volop blijven ondersteunen en de nodige extra kilometers mee lopen.  Zo blijven we de uitwisselingssessies voor de populatiemanagers intensief begeleiden, zal de participatiegroep vaccinatie blijven doorlopen. Verder bevragen wij bij de programmamanagers en HR-managers of extra ondersteuning vanuit VIVEL nodig is. Waar er extra behoeften zijn, zullen wij steeds anticiperen.  

Webinar ‘Dematerialisatie – Elektronisch voorschrijven en afleveren’ – schrijf je nu in

De volledige dematerialisatie, zijnde de digitalisering van het proces van voorschrijven tot afleveren van het voorschrift, is een feit! In dit webinar leggen we uit wat dematerialisatie of papierloos voorschrijven is en wat het concreet voor jou als zorgverlener in de praktijk betekent. 

Vanaf nu is het mogelijk om ook zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift geneesmiddelen voor te schrijven door de voorschrijver en af te leveren in de apotheek. De patiënt heeft steeds de vrije keuze om aan de voorschrijver een papieren bewijs van elektronisch voorschrift te vragen. 

Programma

Het webinar duurt 60 minuten. De laatste 15 minuten zijn voorbehouden voor vragen.

Volgende zaken komen aan bod:

 • Wat is dematerialisatie of papierloos voorschrijven?
 • Hoe kan ik gedematerialiseerd voorschrijven als arts?
 • Hoe kan ik gedematerialiseerd afleveren als apotheker?
 • Hoe kan ik mijn voorschriften als patiënt beheren?

Om een idee te krijgen wat u kunt verwachten, raden we u aan om volgend filmpje te bekijken:

https://youtu.be/dkd1qj0-9Hw

Voor wie?

Deze opleiding rond dematerialisatie richt zich voornamelijk tot apothekers, huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen. Daarnaast staat ze ook open voor alle eerstelijns-professionals (en studenten) binnen de gezondheidszorg.

Voor artsen en apothekers is accreditatie aangevraagd.
Voor alle andere zorgverleners zal er achteraf een deelname-attest beschikbaar zijn.

Wanneer?

26 oktober 2021.

20u-21u (45 min. presentatie + 15 min. Q&A).

We starten stipt om 20u. Meld je om 19u50 al aan.

Webinar: Wegwijs in eGezondheid – schrijf je nu in

VIVEL nodigt u uit op het  webinar ‘Wegwijs in eGezondheid’

Wat staat er op het programma:

 • Wat is eGezondheid?
 • 5 vragen rond eGezondheid. Doel? Welke gegevens? Waar? Wie en Hoe?
 • Waar vind ik mijn gezondheidsgegevens?
  • mijn gezondheidssamenvatting
  • mijn voorschriften
  • mijn geneesmiddelen
  • mijn vaccinaties
  • de resultaten en rapporten van ziekenhuizen en laboratia

Voor wie?

Toegankelijk voor iedereen.

Wanneer?

18 november 2021 van 20u-21u (45 min. presentatie + 15 min. Q&A).

We starten stipt om 20u. Meld je om 19u50 al aan.