Vaccinatiecentra: einde van een marathon in zicht

De vaccinatiecampagne in de vaccinatiecentra gaat zijn laatste weken in. Vanaf 15 oktober sluiten alle vaccinatiecentra definitief de deuren.

Het ideale moment dus om kort terug te blikken op een geslaagde werking, die resulteerde in een hoge vaccinatiegraad. Uniek in de geschiedenis. We willen alle (professionele) medewerkers en vrijwilligers, die dit hebben mogelijk gemaakt nog eens extra te bedanken. Dankjewel!

Naast een grote dankjewel is het ook tijd om het werk van de afgelopen periode te evalueren en na te denken over de verduurzaming van enkele realisaties en functies.

 

Lokale contact- en bronopsporing

Op 18 september organiseerden we in samenwerking met Domus Medica een evaluatiemeeting voor lokale contact- en bronopsporing. Teamleiders en mSPOCs (= medische Single Point Of Contact), die hier de afgelopen maanden heel intensief mee bezig waren, konden elkaar eindelijk fysiek ontmoeten. We evalueerden wat we het voorbije 1,5 jaar geleerd hebben en maakten aanbevelingen over de mogelijkheden van de functies teamleider en mSPOC in de toekomst.

Populatiemanagement

Ook de populatiemanagers die we vanuit VIVEL de afgelopen periode zeer nauw hebben ondersteund (download de pdf: ‘overzicht ondersteuning’), brachten we op 15 september samen. We bespraken de lessons learned van de huidige werking en er werd nagedacht over de verduurzaming van populatiemanagement in de zorgraden.

Wat na 15 oktober?

We streven naar een nog hogere vaccinatiegraad, nog niet iedereen is gevaccineerd. Denk maar aan jongeren die 12 jaar worden, nieuwe verblijvers in Vlaanderen vanuit het buitenland, maar ook de mensen die de voorbije maanden nog niet ingegaan zijn op hun uitnodiging en zich alsnog willen laten vaccineren.

Ook na 15 oktober zullen de zorgraden opnieuw een belangrijke taak krijgen om vaccinatie in deze fase te coördineren, zij staan immers in verbinding met alle actoren in de eerste lijn die hiervoor moeten samenwerken: apothekers, huisartsen, verpleegkundigen, welzijnspartners, lokale besturen,…

Van zodra de Vlaamse Regering een aantal beslissingen heeft genomen omtrent de verdere aanpak van deze fase, zal het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een webinar organiseren om iedereen in te lichten.

Doelgerichte zorg

Doelgerichte zorg?

Doelgerichte zorg wint volop aan belang. Want een zuivere medische benadering van gezondheid is belangrijk, maar wordt best aangevuld met welzijn en persoonlijke aspecten.  Door in te spelen op de behoeftes van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en de mantelzorger,  en dit in verhouding tot de eigen mogelijkheden, kan een gerichte zorg opgestart worden. Daarbij is zowel de PZON, de mantelzorger als de hulpverlener gebaat.

Dr. Caroline Verlinde
Dr. Caroline Verlinde

directeur VIVEL

We hebben gekeken naar goede methodieken die al bestonden om de zorgprofessional te helpen om de patiënt centraal te stellen. Dat vonden we in het concept doelgerichte zorg. Met andere woorden, nagaan wat de levensdoelen zijn van de persoon en hoe je  daar als zorgprofessional naar toe kan werken om die te realiseren.

Samenspel van theorie en praktijk

VIVEL en de Academie voor de Eerste Lijn leggen momenteel de laatste hand aan een interprofessionele training rond doelgerichte zorg. Deze training zal in 5 eerstelijnszones uitgetest worden en nadien ook geëvalueerd en uitgerold indien succesvol. De training zal toegankelijk zijn voor zorgaanbieders die contact hebben met de PZON.

Wil je meer weten over doelgerichte zorg?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief of volg onze sociale media.

PZON centraal in de zorgraad

De persoon met een zorg en ondersteuningsnood (PZON) meer betrekken in de zorgraad is een thema waarop we vanuit VIVEL willen inzetten. Daarom schreven we een bestek uit om ons daarbij te helpen. 

Doel is het uitwerken van een realistisch en haalbaar voorstel van plan van aanpak, waarin ondersteuning en opleiding – afgestemd op de realiteit van VIVEL en de zorgraden – wordt voorzien.

Concrete aanpak project

Tijdens de zomer schreef VIVEL het bestek uit dat eerstdaags gegund wordt.

De opdracht bestaat uit 5 onderdelen die samen leiden tot een voorstel van plan van aanpak:

  1. Stakeholderanalyse: landschap van actoren die actief zijn rond PZON- en burgerparticipatie in kaart brengen.
  2. Overleg organiseren met deze actoren om te kijken in welke mate zij aan de noden van de PZON en de zorgraden tegemoet kunnen komen, in samenspraak met VIVEL.
  3. Opsporen van enerzijds bestaande praktijken via bevraging binnen de zorgraden en anderzijds detecteren van bijkomende noden van de PZON. Deze noden synthetiseren en analyseren.
  4. Naar een consistent geheel: deze analyses koppelen aan de noden van zorgraden (via focusgroepen of andere methodieken).
  5. Verwerken resultaten bevraging en hierover rapporteren in een voorstel van plan van aanpak met concrete voorstellen van acties tav VIVEL en de zorgraden

Wil jij graag op de hoogte blijven van dit traject? Schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief

Project #CAVASa van start

Wat?

Apothekers worden vaak geconfronteerd met psychosociale noden bij hun patiënten, maar weten niet altijd wie de persoon hierin kan ondersteunen. #CAVASa is een project dat de sociale functie van de huisapotheker net daarom ondersteunt. Bij het vaststellen van een psychosociale nood kan de apotheker, in afspraak met de betrokken persoon, doorverwijzen naar gepaste hulp.

Kortom, de einddoelstelling is om zoveel mogelijk burgers die vandaag niet geneigd zijn om hulp te zoeken, te motiveren en toe te leiden naar gepaste hulp.

“De naam #CAVASa is een samenvoegsel van de afkorting van de twee initiatiefnemers, CAW en VAN Samen” licht Aline Ghijselings toe. “Het verwijst ook naar de vaak gestelde vraag ‘ça va’, ‘Hoe gaat het?’. Een vraag die de lokale huisapotheker vaak stelt en die de essentie van het project benadrukt.”

Het CAW geldt als eerste aanmeldpunt, doet een brede vraagverheldering en biedt directe hulp en verwijst eventueel door naar de meest gepaste hulp.

Dit is dan ook een gezamenlijk initiatief van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Groep) en het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en wordt mogelijk gemaakt via de relancemiddelen in het kader van COVID-19 via het kabinet van minister Wouter Beke.

Pilootfase in eerstelijnszones

#CAVASa loopt momenteel in 9 eerstelijnszones, samen met ongeveer 77 huisapothekers, en is daarmee in de pilootfase. Deze loopt tot einde december 2021.

Starten deden de deelnemende huisapothekers op 7 september met een kick-off. Op het programma stonden inzichten in het herkennen van psychosociale noden aan de hand van vijf casussen. Ook werd toelichting gegeven over de rol van het CAW. De deelnemende huisapothekers ontvingen het nodige materiaal en werden per eerstelijnszone verder geïnformeerd.

Op 30 september staat het tweede deel van de opleiding gepland, waarin dieper zal worden ingegaan op de communicatie met een patiënt met een psychosociale hulpvraag.

Tegen begin volgend jaar hoopt het projectteam de nodige lessen te kunnen trekken om het project te kunnen uitrollen naar alle apotheken binnen alle eerstelijnszones.

Wil je meer weten?

Meer informatie over dit project? Contacteer Aline Ghijselings via e-mail.

Provinciale toer VIVEL ontmoet

Op 20 september werd de eerste ‘VIVEL ontmoet’ afgetrapt in Gent. De komende maand trekt team VIVEL door de provincies van Vlaanderen en Brussel om de zorgraden te ontmoeten. Met op programma een toelichting over de werking van VIVEL en een eerste blik op de toekomstplannen. Daarbij gaan we in gesprek met de zorgraden om noden en feedback te capteren. Want het is cruciaal om keuzes te maken en oriëntaties te geven over hoe we ons verder ontwikkelen.

Met deze toer zetten we volop in op ontmoeten. Want daar draait het om als organisatienetwerk. De juiste mensen en organisaties samenbrengen op het juiste moment en elkaar (h)erkennen en inzetten.

Samenbrengen van puzzelstukken

VIVEL ontmoet vormt een belangrijk onderdeel van het proces om een nieuw beleidsplan te realiseren samen met ons bestuursorgaan.

Het is dan ook onze ambitie om met deze puzzelstukken een gedragen beleidsplan te maken dat in de komende periode een kompas zal zijn voor onze werking.

Wij blikken alvast terug op enkele geslaagde avonden en kijken uit naar de komende provincies!

Een impressie vind je in onderstaande fotoreportage.

Extra: online event dematerialisatie (papierloos voorschrijven) op 15/9

Vanaf 15 september kan men kiezen om met of zonder papieren voorschrift naar de apotheek te gaan om geneesmiddelen af te halen. Dematerialisatie of papierloos voorschrijven maakt zijn intrede. En dat roept heel wat vragen op.

We organiseren een extra online event op woensdag 15 september van 19u30 – 21u.

Via dit online event lichten we toe wat de impact is voor voorschrijver, apotheker en patiënt. Naast de algemene toelichting over Dematerialisatie kan je terecht in 13 verschillende break-out rooms, waaronder de softwarepakketten van heel wat softwareleveranciers.

Neem je deel? Neem dan zeker deze brochure waarin we het volledige programma beschrijven, vóór het event al een door.

Accreditatie is aangevraagd voor artsen en apothekers en een deelname-attest is achteraf beschikbaar. 

Inschrijven? Mis dit event niet. Ontdek het volledige programma en schrijf je meteen in op events.vivel.be!

Zit je achteraf nog met vragen, kan je steeds in ons Q&A café deze stellen.