Continue monitoring noden eerstelijnszorgverleners

Nationale bevraging om de druk op eerstelijnszorg beter in kaart brengen en coördinatie en samenwerking in de zorg te stimuleren

Eerstelijnszorgverleners vormen de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Een consortium[1] van academische centra, koepels van beroepsorganisaties en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn dokterde in ijl tempo een monitoringsysteem uit om de druk op de eerstelijnszorg in kaart te brengen. Zo moet sneller duidelijk worden waar er problemen opduiken in de eerstelijnszorg om vervolgens gerichte oplossingen te kunnen aanbieden. Ze werken hiervoor samen met de diensten van de Vlaamse en Federale overheid en enkele start-ups die zich hiervoor geheel vrijwillig inzetten.

Minister Beke: ‘We hebben een goed beeld en duidelijke cijfers van de situatie in de ziekenhuizen, maar de impact op de eerstelijnszorg is op dit moment onduidelijk. Deze monitoring moet het mogelijk maken om knelpunten in de eerste lijn vroeger te detecteren. Ik wil een warme oproep doen naar alle eerstelijnszorgverleners die momenteel betrokken zijn in de acute zorg voor de bevolking, hier zoveel mogelijk aan deelnemen. Dit zal ons allen in staat stellen onze acties naar de eerste lijn beter te richten.’

Snel schakelen 

Grote organisaties zoals de diensten voor gezinszorg en diensten voor thuisverpleging, hebben zelf al een monitoringsysteem opgezet. Voortaan krijgen ook andere zorgverleners in de eerste lijn – huisartspraktijken, CRA’s, triageposten, apotheken, vroedvrouwen en thuisverpleegkundigen – op vaste momenten (dagelijks voor de huisartsen, 2 keer per week voor de andere beroepsgroepen) een korte vragenlijst. Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren? Is er genoeg beschermend materiaal voorhanden?

Op basis van de antwoorden wordt een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. Per eerstelijnszone (ELZ) en beroepsgroep wordt een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams niveau gebruikt kan worden. Elke zorgraad en elke beroepsgroep ontvangt op regelmatige tijdstippen deze rapporten en kan er gericht acties aan koppelen, zoals het opzetten van cohortzorg, schakelzorgcentrum, …

Samen sterker tegen COVID-19: rol van de eerstelijnszone

Vele eerstelijnszones nemen nu reeds een verbindende en coördinerende rol op. VIVEL wil ondersteuning bieden om dit in zoveel mogelijk eerstelijnszones te kunnen waarmaken. Het is nu het moment om de meerwaarde van de eerstelijnszone te gaan bevestigen!

Op regelmatige tijdstippen zal er per ELZ een mail gestuurd worden met een overzicht van de rapporten per beroepsgroep van desbetreffende ELZ. Deze worden gemaild naar de voorzitter van de zorgraad en naar de eerstelijnszonecoördinator.

Oproep eerstelijnszonecoördinator

Een eerstelijnszonecoördinator is een contactpersoon van een eerstelijnszone die een informerende, signalerende en coördinerende rol opneemt.

  • Het is de bedoeling dat iedere kringverantwoordelijke van elke beroepsgroep zijn/haar rapport analyseert en acties onderneemt binnen zijn/haar lokale kring.
  • Indien dit niet lukt, kan de kringverantwoordelijke hierover zijn/haar ELZ coördinator als hulpbron aanspreken. Samen zoeken ze naar lokale oplossingen, eventueel over de sectoren heen, binnen de eerstelijnszone.
  • ELZ coördinatoren kunnen inspiratie opdoen, samenwerken en ervaringen delen via ons digitaal communicatieplatform VIVEL Verbindt onder het thema Continue monitoring noden eerstelijnszorgverleners
  • Blijkt dit onvoldoende, kan de eerstelijnszonecoördinator dit signaleren aan VIVEL via info@vivel.be

Elke eerstelijnszone is vrij om zijn/haar eigen ELZ coördinator te kiezen. Indien er in uw ELZ geen medewerker ter beschikking is, geven we graag de tip om anderen die het momenteel mogelijks minder druk hebben zoals bv uw lokale kinesitherapeutenkring, aan te spreken. Ook lokale besturen nemen hun rol op en staan zeker klaar om de zorgsector bij te staan. Aarzel dus niet om vanuit uw eerstelijnszone hiervoor een open oproep te lanceren. De solidariteit met de zorgverleners in de frontlinie is groot. Mogelijks is er iemand uit een andere beroepsgroep of lokaal bestuur uit uw ELZ bereid om deze rol nu tijdelijk op te nemen.

Hierbij willen we dan ook een warme oproep doen om de gegevens van deze coördinator voor uw ELZ zo snel mogelijk, en ideliater ten laatste op vrijdag 27/3 om 14u, aan ons door te geven via deze link.

[1] Het project is een gezamenlijk initiatief van de academische centra voor huisartsgeneeskunde, Sciensano, Domus Medica, SSMG (la Société Scientifique de Médecine Générale), le Collège de Médecine Générale Francophone de Belgique, het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, het Vlaams Apothekers Netwerk, de Vlaamse beroepsorganisatie van vroedvrouwen en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. Ze werken hiervoor samen met de diensten van de Vlaamse en Federale overheid en enkele start-ups die zich hiervoor geheel vrijwillig inzetten: Vioras, Dataminded, Uncapped, Doclr ea