Erkenning Zorgraden en personeel

Erkenning zorgraden, beleidsplannen, inzet personeel en functieprofielen

Op 23 april 2020 vond een overleg plaats tussen het Kabinet van minister Beke, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de sociale partners. Op dit overleg werd afgesproken om te streven naar de erkenning van de zorgraden op 1 juli 2020.

Sociaal Secretariaat

Om deze datum te kunnen halen moeten er nog een aantal zaken vanuit VIVEL geregeld worden, zoals het voorzien van een sociaal secretariaat voor alle zorgraden. Momenteel lopen hierover onderhandelingen. VIVEL streeft ernaar om tegen ten laatste eind mei informatie te verschaffen over de keuze van het sociaal secretariaat en de daaraan verbonden modaliteiten.

Beleidsplan

Een aantal zorgraden dienen ook nog een nieuwe versie van het beleidsplan in te dienen voor 15 mei 2020. De meesten onder hen kregen, of krijgen, hiervoor ondersteuning van VIVEL. Zorgraden die extra ondersteuning wensen, mogen dit nog altijd aan VIVEL melden via info@vivel.be.

Medewerkers

Ten laatste in de week van 11 mei zal er een communicatie zijn vanuit  het Agentschap Zorg en Gezondheid  met betrekking tot de inzet van personeel in de verschillende zorgraden. Ook hier wordt er gezorgd dat er tijdig duidelijkheid is rond het verbinden van medewerkers aan de verschillende zorgraden.

Tot slot willen we ook vanuit VIVEL ondersteuning aanbieden met betrekking tot de functieprofielen. Hiervoor zullen we de voorlopige zorgraden binnenkort informeren over de manier waarop VIVEL dit wil aanpakken.

VIVEL Verbindt breidt uit!

Sinds 19 maart is VIVEL Verbindt operationeel. Er werden ondertussen reeds meer dan 60 inspirerende initiatieven gepost. VIVEL doet een kwaliteitscheck alvorens initiatieven op de website worden gepost. Sinds de lancering hebben al meer dan 3.000 unieke bezoekers de site bezocht. We hoorden ook reeds fijne feedback over het gebruik van de prachtige initiatieven die op het platform gedeeld werden.

Vanaf nu kan je er ook -door experten goedgekeurde- instructiefilmpjes voor professionals terugvinden over Corona, het correct (her)gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen,…

Enerzijds is er een pagina met algemene informatie over Coronavirus:

  • Hoe besmetting met het Coronavirus voorkomen? (bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)
  • Wat is het Coronavirus? (bron: Domus Medica)

Anderzijds is er een pagina met informatie over:

  • Handhygiëne (bron: Agentschap Zorg en Gezondheid)
  • (Her)gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (verschillende bronnen)
  • Hygiënische maatregelen ter preventie van verspreiding van COVID-19 (bron: Howest)

Alvorens een filmpje wordt gepubliceerd gaan een aantal experten na of alle handelingen conform zijn. Eventuele bemerkingen worden onder het filmpje weergegeven. Filmpjes met meerdere foutieve handelingen werden niet weerhouden.

De makers van de instructiefilmpjes werden door VIVEL op de hoogte gebracht.

Heb jij nog een interessant filmpje of weet je waar er nog interessante filmpjes te vinden zijn? Heb jij ook een goed initiatief dat je wilt delen? Posten is niet moeilijk en vergt niet veel tijd. Hier vind je hoe je dit kan doen. VIVEL en diegene die je bijdrage gebruiken, zijn je héél dankbaar!

COVID-19 Eerste Lijn Barometer

De monitoring tool van de eerste lijn

Ook nu blijft het verder invullen van de barometer belangrijk!

Invullen als het goed gaat is belangrijk om te kunnen detecteren wanneer het niet meer goed gaat en er dus een opflakkering zou zijn; wat we natuurlijk niet hopen… De eerste lijn detecteert reeds de eerste klachten en symptomen alvorens ziekenhuizen dit kunnen doen. Zo kan er sneller actie ondernomen worden.

De belangrijkste bevindingen en evoluties uit de COVID-19 Eerste Lijn Barometer bij de huisartsen en apotheken worden opgelijst in een weekrapport, terug te vinden op onze website.

Instructiefilmpjes om de rapporten uit de COVID-19 Eerste Lijn Barometer te kunnen interpreteren voor de kringbestuurders en beroepsorganisaties vind je hier. Deze voor de eerstelijnszonecoördinatoren, vind je hier.

VIVEL organiseerde verschillende webinars voor eerstelijnszonecoördinatoren. Ervaringen werden uitgewisseld en hieruit werden de veelgestelde vragen uitgeschreven in de FAQ op de website van VIVEL.

Lees meer over het project

Nieuw vergoedingssysteem voor Multidisciplinair Overleg (MO)

Sinds 1 mei 2020 ging een nieuw vergoedingssysteem voor multidisciplinair overleg in de thuissituatie van start. Hierbij worden de eerste stappen richting  zorgcoördinatie  gezet . Er wordt ingezet op het zelfzorgvermogen van de persoon met zorg- en ondersteuningsnood (PZON).

Overlegorganisator

Een belangrijke wijziging is dat vanaf 1 mei een overleg volledig wordt voorbereid en afgehandeld door een overlegorganisator. De overlegorganisator maakt geen deel uit van het zorgteam en neemt de rol op van een neutrale partij die het overleg voorbereidt en voorzit.
De lijst van overlegorganisatoren vind je binnenkort op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

PZON en mantelzorger

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zet in op een maximale betrokkenheid van de PZON en verliest daarbij ook de mantelzorger niet uit het oog. Bij voorkeur is deze eveneens aanwezig op het overleg.

De nodige sjablonen om een overleg te organiseren en af te handelen worden voorzien op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Vergoeding

De vergoeding voor het overleg wordt eveneens aangepast.

Er worden drie rollen voorzien:

  • Overlegorganisator: neemt bij voorkeur geen rol op als zorgbemiddelaar.
  • Zorgbemiddelaar
  • Deelnemer(s): er worden maximaal 4 deelnemers vergoed bij een overleg. Hiervoor wordt gewerkt met een cascadesysteem.

Dit betekent dat er maximaal 7 personen een vergoeding kunnen ontvangen. Iedereen die deelneemt aan het overleg kan één vergoeding ontvangen. Vergoedingen kunnen dus niet gecumuleerd worden.

De vergoedingen worden geïndexeerd en bedragen 120 euro voor de overlegorganisator, 40 euro voor de zorgbemiddelaar en 25 euro voor een deelnemer.

Meer informatie, zoals de voorwaarden om een geldig MO in te dienen en de sjablonen die de overlegorganisator nodig heeft om het overleg voor te bereiden, voor te zitten en af te werken, kan je hier vinden.

Voor de maanden mei en juni 2020 komt ook digitaal multidisciplinair overleg in aanmerking voor een vergoeding.

COVID-19: Eerstelijnszorg gaat viraal tegen Corona

Nationale bevraging om druk op eerstelijnszorg beter in kaart brengen en coördinatie en samenwerking in de zorg te stimuleren

Een consortium van academische centra, koepels van beroepsorganisaties en het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn dokterde in ijl tempo een monitoringsysteem uit om de druk op de eerstelijnszorg in kaart te brengen. Zo moet sneller duidelijk worden waar in België problemen opduiken in de eerstelijnszorg en kunnen gerichte oplossingen uitgewerkt worden. Het consortium werkt hiervoor samen met de diensten van de Vlaamse en Federale overheid en enkele start-ups die zich hiervoor geheel vrijwillig inzetten.

Dit artikel bevat een samenvatting van het project. Alle informatie kan u hier vinden

Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in huisartspraktijken, woonzorgcentra, apotheken, bij thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, diensten voor gezinszorg en andere eerstelijnsorganisaties zorgt de verspreiding van het nieuwe coronavirus voor grote uitdagingen.

Voortaan krijgen andere zorgverleners in de eerste lijn – huisartspraktijken, coördinerend raadgevend artsen uit de woonzorgcentra, triageposten, apotheken, vroedvrouwen en thuisverpleegkundigen – op regelmatige basis een vragenlijst. Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren? Is er genoeg beschermend materiaal voorhanden?

Deze barometer moet de impact van het coronavirus op de eerstelijnszorg beter in kaart brengen. De eerstelijnszorgverleners vormen de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Deze monitoring moet het mogelijk maken om knelpunten in de eerste lijn vroeger te detecteren om vervolgens gerichte oplossingen te kunnen bieden.

Snel schakelen

Op basis van de antwoorden wordt een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. Per eerstelijnszone en beroepsgroep wordt een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams als nationaal niveau gebruikt wordt. In één oogopslag wordt dan duidelijk in welke praktijken en welke regio’s de situatie al dan niet onder controle is.
Als er in een bepaalde regio een tekort is aan zorgverlening, of aan beschermend materiaal, dan moet er door de overheden snel kunnen worden ingegrepen

Contact 

Dr Caroline Verlinde, directeur Vlaams Instituut voor de Eerste lijn – 0473/95.41.15
Prof Dr Bert Aertgeerts, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde KU Leuven – 0475/49.07.57