mailto:gdpr@vivel.beVIVEL VZW: Voorwaarden voor gebruik van het digitaal platform VIVEL

Datum laatste update: 23/12/2020

1. Definities en identificatie

Deze voorwaarden voor het gebruik (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) van het digitaal platform (hierna “Platform”) van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, met maatschappelijke zetel te Lakensestraat 76 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0720.947.550 (hierna “VIVEL”, “we/wij”, “ons/onze”) is van toepassing op alle gebruikers van het Platform (hierna “Gebruiker(s)”, “u” of “uw”).

De identificatie van geautoriseerde Gebruikers van het Platform en de rollen/hoedanigheden in dit verband worden verder verduidelijkt in volgend document: mapping_rollen_teams_digitaalplatform, welk document bij deze ook integraal deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.

2. Context en naleving Gebruiksvoorwaarden

Het Platform kan, zoals in Titel 3. wordt verduidelijkt, een bijzonder versterkende rol spelen in het snel delen van informatie en het aangaan van de dialoog omtrent bepaalde thema’s.
Omwille van het open karakter en de grootheid van het Platform strekken deze Gebruiksvoorwaarden ertoe de voorwaarden vast te leggen inzake het gebruik van het Platform in het licht van de algemene Doelstellingen (zoals hierna omschreven in Titel 3.), alsook inzake de geautoriseerde toegang tot het Platform, de Content (zoals hierna omschreven in Titel 4.) op het Platform, de op het Platform gebruikte stijl en het delen van gegevens/informatie/Content in het kader van het Platform.

Elke Gebruiker van het Platform gaat in elk geval door zijn/haar gebruik integraal akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Onverminderd het recht van VIVEL om specifieke sancties of maatregelen ten aanzien van de betrokken Gebruiker(s) op te leggen (bv. het weigeren of beperken van toegang tot het Platform) of te vorderen en onverminderd het recht van VIVEL op schadevergoeding of om enig ander rechtsmiddel toe te passen wegens de niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt VIVEL zich het recht voor om Content die in haar redelijke opvatting op welke wijze dan ook niet conform is aan enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

3. Algemene doelstellingen van het digitaal platform

VIVEL beoogt met het Platform een future proof, dynamisch, wendbaar en flexibel inzetbaar digitaal platform aan te bieden dat kadert binnen volgende algemene doelstellingen van VIVEL (hierna “Doelstellingen”):

 • Delen van kennis en expertiseop het vlak van welzijn, gezondheid, gezondheidspromotie, preventie, ;
 • Dialoogtussen eerstelijnsactoren;
 • Bevorderen van samenwerking;
 • De ondersteuning van de zorgraden.

Gebruikers mogen het Platform dan ook enkel gebruiken in het licht van deze Doelstellingen.

4. Specifieke bepalingen inzake gebruik van het Platform

4.1. Inhoud

In principe kan alle informatie, waaronder doch niet beperkt tot teksten en/of beelden (hierna “Content”) die bijdraagt tot de Doelstellingen op het Platform worden geplaatst, voor zover en in de mate dat dit niet beperkt wordt door auteursrechten.

Toch dient elke Gebruiker volgende voorwaarden te respecteren voor wat betreft de inhoud van deze Content:

 • Teksten of beelden die enigszins en op welke wijze dan ook redelijkerwijs gevoelige informatie bevatten over andere Gebruikers, medewerkers, bestuurders, personen met een zorg- of ondersteuningsnood (hierna ‘PZONs’) of betrokken organisaties mogen niet op het Platform geplaatst of gedeeld worden. De uitwisseling van dergelijke gevoelige informatie/Content dient in elk geval te gebeuren via een één op één contact of via een gesloten Teams-kanaal en uitsluitend in versleutelde documenten.
 • Het Platform mag geenszins gebruikt worden voor Content die bewust nadelig is, op welke wijze dan ook, voor de reputatie van andere Gebruikers, medewerkers, bestuurders, PZONs, betrokken organisaties of enige andere derde partij.
 • Content die leidt of redelijkerwijs kan leiden tot een aantasting van de waardigheid, eer, goede naam, psychische of fysieke integriteit van andere Gebruikers, medewerkers, bestuurders, PZONs of enige andere derde zijn niet toegestaan.

4.2. Stijl

Onverminderd de andere afspraken zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, dienen Gebruikers te allen tijde volgende algemene stijlregels te eerbiedigen bij het gebruik van het Platform:

 • Communiceer op een respectvolle wijze;
 • Communiceer zo helder/duidelijk mogelijk;
 • Respecteer ook op het Platform uw beroepsgeheim en afspraken binnen uw organisatie of bestuur;
 • Maak steeds duidelijk of u uit eigen naam spreekt dan wel of u dit namens een groep/bestuur/…doet;
 • Wees niet bang om vragen te stellen en geef aan door een ‘like’ dat de vraag die door een collega werd gesteld ook uw vraag is.

4.3. Beperking betreffende het delen van content op het Platform

Door het plaatsen van inhoud op dit Platform, geeft u de toestemming om deze gegevens binnen het platform te delen. Evenwel kunt u steeds uitdrukkelijk bij het plaatsen van inhoud aangeven dat deze niet gedeeld mag worden, door een copyright toe te voegen of de tekst ‘niet voor publicatie’ te vermelden.

De informatie die gedeeld wordt op het Platform

 • Moet steeds de correcte bronvermelding van de auteursrechtelijke eigenaar bevatten.
 • Mag alleen gedeeld worden voor niet-commercieel gebruik.
 • Mag geen gevoelige informatie bevatten.

4.4. Toegankelijkheid

Leden van een team die de rol van eigenaar hebben, kunnen Gebruikers toevoegen of schrappen. Zij kunnen ook (tijdelijk) gast-Gebruikers toevoegen aan het team.

Het toevoegen of verwijderen van een Gebruiker of gast-Gebruiker is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar. Hij/zij houdt hierbij steeds rekening met de rol en de opdracht van de betrokkene.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor Content op het Platform en voor elk niet-toegestaan of anderszins onrechtmatig gebruik van het Platform ligt uitsluitend bij de betrokken Gebruiker(s) en hun team. Voor zover en in de mate wettelijk toelaatbaar kunnen volgende partijen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden:

 • VIVEL;
 • UNCAPPED GCV, met maatschappelijke zetel te Solvynsstraat 60, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0630 871 766;
 • Techne BVBA, met maatschappelijke zetel te Gasthuisstraat 54, 1760 Roosdaal, ondernemingsnummer 0876.224.952.

6. Aanpassingen

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan zakelijke, juridische of technische ontwikkelingen. De datum van laatste aanpassing vindt u steeds bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden terug. Wanneer we onze Gebruiksvoorwaarden bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren of uw toestemming te vragen, afhankelijk van het belang van de wijzigingen en de wettelijke vereisten in dit verband.

7. VIVEL platform

Hieronder vindt u een lijst van alle communicatie en samenwerkingskanalen die ter beschikking zijn binnen het VIVEL platform.

8. Contact

In geval van vragen over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via gdpr@vivel.be.