Skip to content

VIVEL

COVID-19 Eerste Lijn Barometer

VIVEL

Wat is 'COVID-19 Eerste Lijn Barometer?

Eerstelijnszorgverleners vormen de frontlinie in de strijd tegen het coronavirus. Een consortium van academische centra, koepels van beroepsorganisaties en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn werkten in ijl tempo, en in samenwerking met enkele start-ups, een monitoringsysteem uit om de druk op de eerstelijnszorg in kaart te brengen. Zo moet sneller duidelijk worden waar er problemen opduiken in de eerstelijnszorg om vervolgens gerichte oplossingen te kunnen aanbieden. Ze werken hiervoor samen met de diensten van de Vlaamse en Federale overheid.

De COVID19 eerste lijn barometer is hét instrument voor het capteren van correcte data rond materiaalnoden, capaciteit en inschatting van COVID19-incidentie bij eerstelijnszorgverstrekkers.

  • Minister Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Armoedebestrijding: ‘We hebben een goed beeld en duidelijke cijfers van de situatie in de ziekenhuizen, maar de impact op de eerstelijnszorg is op dit moment onduidelijk. Deze monitoring moet het mogelijk maken om knelpunten in de eerste lijn vroeger te detecteren’.

VIVEL

Voor wie is 'COVID-19 Eerste Lijn Barometer'?

Volgende beroepsgroepen en instanties nemen deel aan het monitoringssysteem ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’:

U kan het stappenplan raadplegen door op de beroepsgroep te klikken

Elke zorgaanbieder is belangrijk in de bestrijding van Corona. Er wordt in eerste instantie gestart met groepen die de grootste noden hebben tijdens deze crisis. Minimaal wordt bij hen in kaart gebracht:

  1. Werkbelasting
  2. Incidentie mogelijke COVID 19-patiënten (en wat men ermee gedaan heeft: thuis blijven, triagepunt, spoed)
  3. Nood aan beschermend materiaal

VIVEL

Hoe werkt 'COVID-19 Eerste Lijn Barometer'?

Op vaste momenten worden korte vragenlijsten ingevuld door de betrokken eerstelijnszorgverleners. Deze zijn bewust kort en eenvoudig gehouden. Het invullen duurt gemiddeld vijf minuten  en wordt best door steeds dezelfde persoon gedaan. Een link naar de vragenlijsten van de verschillende beroepsgroepen vind je hier.

Op basis van de antwoorden wordt er een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. In Vlaanderen wordt er per beroepsgroep en per eerstelijnszone een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams niveau gebruikt kan worden. 

De resultaten van de bevraging worden op regelmatige tijdstippen doorgemaild naar de voorzitters van de beroepskringen en naar de eerstelijnszonecoördinatoren. Op basis hiervan kunnen er gericht acties gekoppeld worden, zoals het opzetten van triageposten, cohortzorg, schakelzorgcentrum

Inspiratie over goede initiatieven kunnen gedeeld en gevonden worden op VIVEL Verbindt.

  • Minister Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Armoedebestrijding: ‘Ik wil een warme oproep doen naar alle eerstelijnszorgverleners die momenteel betrokken zijn in de acute zorg voor de bevolking, hier zoveel mogelijk aan deelnemen. Dit zal ons allen in staat stellen onze acties naar de eerste lijn beter te richten.’

VIVEL

Een vraag of een goed idee?